Oferta pracy

Specjalista ds. administrowania nieruchomościami i nadzoru budowlanego

Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut BadawczyO firmie

Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy

Krucza 5/11D

Warszawa

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ PIB)

 

zatrudni na stanowisko
Specjalista ds. administrowania nieruchomościami i nadzoru budowlanego
w pełnym wymiarze czasu pracy

Specjalista ds. administrowania nieruchomościami i nadzoru budowlanegoNumer ref.: DO.1110.18-PA.2020

Miejsce pracy:


Warszawa, ul. Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa

 

Opis stanowiska:

 • administrowanie nieruchomościami Instytutu,
 • pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego.

 

W szczególności do obowiązków kandydata będzie należało:

 1. Odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości Instytutu:
  • organizacja i nadzór nad usuwaniem awarii,
  • organizacja prac remontowych, modernizacyjnych i inwestycyjnych oraz nadzór nad nimi i przygotowywanie stosownej dokumentacji,
  • nadzór nad utrzymaniem właściwego stanu infrastruktury technicznej oraz urządzeń technicznych niezbędnych do eksploatacji obiektów Instytutu,
  • organizacja i nadzór zabezpieczenia obiektów Instytutu w systemy bezpieczeństwa takie jak system alarmowy, przeciwpożarowy,
  • organizowanie dostaw i usług związanych z prawidłowym funkcjonowaniem nieruchomości,       w oparciu o obowiązujące przepisy w tym przepisy ustawy o zamówieniach publicznych,
  • zaopatrzenie materiałowo-techniczne związane z częściami wspólnymi nieruchomości Instytutu,
  • nadzór nad realizacją umów na świadczenie usług i dostaw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem nieruchomości;
 2. Opracowywanie projektów rocznych planów utrzymania, remontu i modernizacji obiektów Instytutu oraz prowadzenie sprawozdawczości inwestycyjnej i remontowej;
 3. Przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji technicznej dotyczącej inwestycji i remontów oraz odbiór i rozliczanie robót inwestycyjnych i remontowych;
 4. Wykonywanie, organizacja i nadzór nad wymaganymi okresowymi przeglądami budynków oraz prowadzenie dokumentacji technicznej obiektów budowlanych;
 5. Prowadzenie spraw dotyczących ubezpieczenia obiektów (w tym zgłaszanie powstałych szkód do firmy ubezpieczeniowej);
 6. Zgłaszanie potrzeb w zakresie dostaw, usług i prac budowlanych do planu finansowego Instytutu;
 7. Opisywanie dokumentów (faktury, rachunki, itp.) dotyczących eksploatacji nieruchomości Instytutu;
 8. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót budowlanych o zakresie obowiązków wynikających z prawa budowlanego, w tym w szczególności:
  • Organizacja robót  budowlanych (także w oparciu o przepisy ustawy o zamówieniach publicznych) i prowadzenie nadzoru nad nimi,
  • Opracowywanie kosztorysów inwestorskich,
  • Weryfikacja kosztorysów ofertowych i powykonawczych,
  • Wprowadzanie wykonawców na roboty budowlane,
  • Kompleksowy nadzór nad zgodnością wykonywania robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, projektem i harmonogramem budowlanym, umowami oraz warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę,
  • Sprawdzanie jakości wykonanych robót budowlanych oraz kontrola kosztów,
  • Przygotowywanie, prowadzenie i udział w odbiorach robót,
  • Rozliczanie robót budowlanych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe budowlane;
 • uprawnienia budowlane w zakresie nadzoru budowlanego;
 • teoretyczna i praktyczna wiedza o obowiązujących przepisach z zakresu administrowania nieruchomościami, prawa budowlanego, przepisów przeciwpożarowych i BHP;
 • dobra znajomość pakietu MS Office;
 • mile widziane doświadczenie w pracy w jednostkach sektora publicznego;
 • mile widziana znajomość programów do kosztorysowania robót budowlanych (np. Norma);
 • mile widziana znajomość programu Autocad lub  GstarCAD lub podobnych.

 

Wymagania interpersonalne:

 • rzetelność, odpowiedzialność, staranność i wysoka dbałość o jakość wykonywanych zadań;
 • samodzielność, aktywność i inicjatywa przy rozwiązywaniu problemów;
 • dyspozycyjność;
 • dynamizm w działaniu;
 • dobra organizacja pracy, systematyczność;
 • komunikatywność i zdolność do współpracy w zespole;
 • wysoki poziom kompetencji interpersonalnych i kultury osobistej.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia, umowę o pracę
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • ciekawą pracę w dynamicznym zespole
 • miłą atmosferę pracy
 • możliwość rozwoju
 • zajęcia językowe, opiekę medyczną, karnety sportowe - dofinansowane przez pracodawcę

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego, w terminie do dn. 10.12.2020 r. drogą elektroniczną z dopiskiem w temacie: „Specjalista ds. administrowania nieruchomościami i nadzoru budowlanego”.

Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli: Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji nr ogłoszenia: DO.1110.18-PA.2020 na stanowisko Specjalista ds. administrowania nieruchomościami i nadzoru budowlanego przez administratora, którym jest Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032034, NIP5250007307 REGON001240700. W imieniu IOŚ-PIB działa Dyrektor Instytutu.

 

Aplikacje niezawierające powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane w procesie rekrutacji i zostaną zniszczone niezwłocznie.

 

Prosimy o wyrażenie zgody na kontakt z Państwa poprzednimi pracodawcami, w celu sprawdzenia informacji zawartych w przedkładanych dokumentacji, w tym referencji.

 

Aplikacje kandydatów do pracy zawierające braki lub otrzymane po terminie, nie będą rozpatrywane w procesie rekrutacji i zostaną zniszczone niezwłocznie.

 

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

 

IOŚ-PIB zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru na każdym etapie i bez podania przyczyny.

 

Informujemy, że na rozmowę kwalifikacyjną zaprosimy tylko wybranych kandydatów.

 

Administratorem danych osobowych jest IOŚ-PIB z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032034. W imieniu IOŚ-PIB działa Dyrektor Instytutu.

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji w IOŚ-PIB na stanowisko określone w powyższym ogłoszeniu.

 

Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych
oraz wzory dokumentów i oświadczeń dostępne są na stronie internetowej
http://www.ios.org.pl/bip2/index.php?id=1047

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy