Pracodawca przyjmuje aplikacje na tę ofertę poza systemem Pracuj.pl

Więcej informacji znajdziesz w treści oferty

Informujemy, że:

a)     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą przy ul. Żelaznej 61, 00-848 Warszawa (dalej jako: „ZTM”),

b)     ZTM powołał Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan skontaktować po adresem e-mail: [email protected]

c)     Pani/Pana dane osobowe zawarte w złożonych dokumentach aplikacyjnych na stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Zarządzie Transportu Miejskiego będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody w celu przeprowadzenia rekrutacji na w/w stanowiska;

d)     Pani/Pana Dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, dla których zostały pierwotnie zebrane.

Informujemy również, ze:

a)     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez ZTM przez okres maksymalnie 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacji;

b)     Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania - gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119) (dalej jako: RODO);

c)     Przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia danych - gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; gdy cofnięta została zgoda na przetwarzanie danych; gdy został zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych; gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; gdy dane muszą być usunięte w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa; gdy dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego w stosunku do dziecka lub gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody lub umowy w sposób zautomatyzowany, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) RODO;

d)     Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) RODO;

e)     Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) RODO;

f)      Przysługuje Pani/Panu prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych - gdy osoba, której dane dotyczą kwestionuje ich prawdziwość; gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia; gdy administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą potrzebuje ich do obrony lub dochodzenia roszczeń; gdy został wniesiony sprzeciw – do momentu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) RODO;

g)     Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych przez Zarząd Transportu Miejskiego w każdej chwili, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. c) RODO, przy czym cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z art. 14 ust. 2 lit. d) RODO;

h)     Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla spraw związanych z ochroną danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. d) RODO;

i)      Przekazanie danych osobowych jest dokonywane na podstawie dobrowolnej zgody osoby, której dane dotyczą, w szczególności nie jest spełnieniem obowiązku wynikającego z przepisów prawa, ani z umowy; Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do przeprowadzenia rekrutacji na stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w ZTM;

j)      Przekazane dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu zautomatyzowanemu, które mogłoby mieć wpływ na Państwa sytuację prawną lub inny sposób wpływać na Państwa prawa i obowiązki.

 

Powyższe żądania mogą być wnoszone pisemnie na adres Administratora Danych Osobowych: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]

Specjalista ds. administrowania systemami informatycznymi w Dziale Wsparcia Użytkowników i Utrzymania Systemów Informatycznych

ZTM WarszawaO firmie

 • Warszawa

  Warszawa, mazowieckie
 • Ważna jeszcze 22 dni
  14 Luty 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista
top

Zarząd Transportu Miejskiego

ul. Żelazna 61 00-848 Warszawa

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Specjalista ds. administrowania systemami informatycznymi
w Dziale Wsparcia Użytkowników i Utrzymania Systemów Informatycznych
Miejsce pracy: Warszawa

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie w obszarze informatycznym lub technicznym
 • minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe
 • minimum trzyletnie doświadczenie w obszarze merytorycznym
 • doświadczenie w pracy w pracy w obszarze administrowania systemami oraz infrastrukturą IT (środowisko serwerowe oraz sieciowe)
 • praktyczna znajomość systemów operacyjnych MS Windows
 • praktyczna znajomość zagadnień konfiguracji sieci komputerowych
 • znajomość konfiguracji oraz instalacji sprzętu komputerowego
 • znajomość zagadnień relacyjnych baz danych
 • wiedza z zakresu budowy i eksploatacji sprzętu informatycznego
 • znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym
 • komunikatywność, umiejętność współpracy z użytkownikami
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: informatyka
 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej
 • uprawnienia SEP 1 kV
 • prawo jazdy kat. B
 • bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych MS Windows
 • praktyczna znajomość usługi MS Active Directory, DNS, DHCP, konfiguracji GPO
 • praktyczna znajomość systemów rodziny Linux
 • znajomość zagadnień baz danych SQL
 • znajomość konfiguracji aplikacji MS Outlook oraz funkcji pakietu MS Office
 • znajomość zagadnień związanych z konfiguracją i utrzymaniem sieci LAN/WAN
 • praktyczna znajomość systemów pamięci masowych SAN, NAS
 • znajomość produktów VMWare vSphere, Microsoft Hyper-V Server, Veeam Backup & Replication, Fortigate (NGFW), Microsoft Exchange, MSSQL, MySQL, Office 365
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • zdolność analitycznego myślenia
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • umiejętność pracy w zespole i indywidualnie
 • kreatywność, elastyczność, otwartość
 • bardzo dobra organizacja pracy, zaangażowanie
 • gotowość do doskonalenia zawodowego
 • dbałość i dobrą opinię własną i pracodawcy, postępowanie zgodne z zasadami etyki zawodowej

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • administrowanie środowiskiem serwerowym
 • instalacja oraz konfiguracja sprzętu oraz oprogramowania
 • wsparcie użytkowników
 • zarządzanie sprzętem i oprogramowaniem

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Miejsce pracy:

    Praca w siedzibie ZTM oraz na zewnątrz ( lokalizacje POP). Budynek w ograniczonym stopniu dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Dostęp windami do wszystkich kondygnacji.

Stanowisko pracy:

    Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze powyżej połowy wymiaru czasu pracy, obsługą urządzeń biurowych, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz na zewnątrz ( lokalizacje POP). Na stanowisku brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom z niepełnosprawnościami.

Wymagane dokumenty:

 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej
 • list motywacyjny
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji
 • kserokopie świadectw pracy oraz oświadczenie kandydata o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w stosunku pracy
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - jeśli dotyczy
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - podpisane własnoręcznie
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - podpisane własnoręcznie
 • oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie - podpisane własnoręcznie
 • klauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) - podpisana własnoręcznie.

Druk zawierający oświadczenia i klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Transportu Miejskiego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne w wersji papierowej należy składać osobiście lub przesłać w terminie do dnia 13 lutego 2020 r. do godz. 16.00 pod adresem:

 

Zarząd Transportu Miejskiego

Kancelaria Główna

ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa

 

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko: Specjalista ds. administrowania systemami informatycznymi”.

 

Aplikacje, które wpłyną do ZTM po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci dopuszczeni do II etapu naboru – testu wiedzy i kompetencji, zostaną o tym powiadomieni pisemnie, drogą elektroniczną lub telefonicznie wraz z podaniem terminu testu. Informacja o wyniku naboru po III etapie naboru – rozmowie kwalifikacyjnej, umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZTM, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.  

Informujemy, że:

a)   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą przy
ul. Żelaznej 61, 00-848 Warszawa (dalej jako: „ZTM”),

b)   ZTM powołał Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan skontaktować po adresem e-mail: [email protected]

c)   Pani/Pana dane osobowe zawarte w złożonych dokumentach aplikacyjnych na stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Zarządzie Transportu Miejskiego będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody w celu przeprowadzenia rekrutacji na w/w stanowiska;

d)   Pani/Pana Dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, dla których zostały pierwotnie zebrane.

Informujemy również, ze:

a)   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez ZTM przez okres maksymalnie 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacji;

b)   Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania - gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119) (dalej jako: RODO);

c)   Przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia danych - gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; gdy cofnięta została zgoda na przetwarzanie danych; gdy został zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych; gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; gdy dane muszą być usunięte w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa; gdy dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego w stosunku do dziecka lub gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody lub umowy w sposób zautomatyzowany, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) RODO;

d)   Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) RODO;

e)   Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) RODO;

f)    Przysługuje Pani/Panu prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych - gdy osoba, której dane dotyczą kwestionuje ich prawdziwość; gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia; gdy administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą potrzebuje ich do obrony lub dochodzenia roszczeń; gdy został wniesiony sprzeciw – do momentu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) RODO;

g)   Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych przez Zarząd Transportu Miejskiego w każdej chwili, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. c) RODO, przy czym cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z art. 14 ust. 2 lit. d) RODO;

h)   Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla spraw związanych z ochroną danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. d) RODO;

i)    Przekazanie danych osobowych jest dokonywane na podstawie dobrowolnej zgody osoby, której dane dotyczą, w szczególności nie jest spełnieniem obowiązku wynikającego z przepisów prawa, ani z umowy; Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do przeprowadzenia rekrutacji na stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w ZTM;

j)    Przekazane dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu zautomatyzowanemu, które mogłoby mieć wpływ na Państwa sytuację prawną lub inny sposób wpływać na Państwa prawa i obowiązki.

Powyższe żądania mogą być wnoszone pisemnie na adres Administratora Danych Osobowych: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]

bottom

Zarząd Transportu Miejskiego

ul. Żelazna 61 00-848 Warszawa

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Specjalista ds. administrowania systemami informatycznymi
w Dziale Wsparcia Użytkowników i Utrzymania Systemów Informatycznych

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie w obszarze informatycznym lub technicznym
 • minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe
 • minimum trzyletnie doświadczenie w obszarze merytorycznym
 • doświadczenie w pracy w pracy w obszarze administrowania systemami oraz infrastrukturą IT (środowisko serwerowe oraz sieciowe)
 • praktyczna znajomość systemów operacyjnych MS Windows
 • praktyczna znajomość zagadnień konfiguracji sieci komputerowych
 • znajomość konfiguracji oraz instalacji sprzętu komputerowego
 • znajomość zagadnień relacyjnych baz danych
 • wiedza z zakresu budowy i eksploatacji sprzętu informatycznego
 • znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym
 • komunikatywność, umiejętność współpracy z użytkownikami
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: informatyka
 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej
 • uprawnienia SEP 1 kV
 • prawo jazdy kat. B
 • bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych MS Windows
 • praktyczna znajomość usługi MS Active Directory, DNS, DHCP, konfiguracji GPO
 • praktyczna znajomość systemów rodziny Linux
 • znajomość zagadnień baz danych SQL
 • znajomość konfiguracji aplikacji MS Outlook oraz funkcji pakietu MS Office
 • znajomość zagadnień związanych z konfiguracją i utrzymaniem sieci LAN/WAN
 • praktyczna znajomość systemów pamięci masowych SAN, NAS
 • znajomość produktów VMWare vSphere, Microsoft Hyper-V Server, Veeam Backup & Replication, Fortigate (NGFW), Microsoft Exchange, MSSQL, MySQL, Office 365
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • zdolność analitycznego myślenia
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • umiejętność pracy w zespole i indywidualnie
 • kreatywność, elastyczność, otwartość
 • bardzo dobra organizacja pracy, zaangażowanie
 • gotowość do doskonalenia zawodowego
 • dbałość i dobrą opinię własną i pracodawcy, postępowanie zgodne z zasadami etyki zawodowej

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • administrowanie środowiskiem serwerowym
 • instalacja oraz konfiguracja sprzętu oraz oprogramowania
 • wsparcie użytkowników
 • zarządzanie sprzętem i oprogramowaniem

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Miejsce pracy:

    Praca w siedzibie ZTM oraz na zewnątrz ( lokalizacje POP). Budynek w ograniczonym stopniu dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Dostęp windami do wszystkich kondygnacji.

Stanowisko pracy:

    Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze powyżej połowy wymiaru czasu pracy, obsługą urządzeń biurowych, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz na zewnątrz ( lokalizacje POP). Na stanowisku brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom z niepełnosprawnościami.

Wymagane dokumenty:

 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej
 • list motywacyjny
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji
 • kserokopie świadectw pracy oraz oświadczenie kandydata o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w stosunku pracy
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - jeśli dotyczy
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - podpisane własnoręcznie
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - podpisane własnoręcznie
 • oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie - podpisane własnoręcznie
 • klauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) - podpisana własnoręcznie.

Druk zawierający oświadczenia i klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Transportu Miejskiego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne w wersji papierowej należy składać osobiście lub przesłać w terminie do dnia 13 lutego 2020 r. do godz. 16.00 pod adresem:

 

Zarząd Transportu Miejskiego

Kancelaria Główna

ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa

 

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko: Specjalista ds. administrowania systemami informatycznymi”.

 

Aplikacje, które wpłyną do ZTM po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci dopuszczeni do II etapu naboru – testu wiedzy i kompetencji, zostaną o tym powiadomieni pisemnie, drogą elektroniczną lub telefonicznie wraz z podaniem terminu testu. Informacja o wyniku naboru po III etapie naboru – rozmowie kwalifikacyjnej, umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZTM, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.  

Informujemy, że:

a)   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą przy
ul. Żelaznej 61, 00-848 Warszawa (dalej jako: „ZTM”),

b)   ZTM powołał Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan skontaktować po adresem e-mail: [email protected]

c)   Pani/Pana dane osobowe zawarte w złożonych dokumentach aplikacyjnych na stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Zarządzie Transportu Miejskiego będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody w celu przeprowadzenia rekrutacji na w/w stanowiska;

d)   Pani/Pana Dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, dla których zostały pierwotnie zebrane.

Informujemy również, ze:

a)   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez ZTM przez okres maksymalnie 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacji;

b)   Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania - gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119) (dalej jako: RODO);

c)   Przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia danych - gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; gdy cofnięta została zgoda na przetwarzanie danych; gdy został zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych; gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; gdy dane muszą być usunięte w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa; gdy dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego w stosunku do dziecka lub gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody lub umowy w sposób zautomatyzowany, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) RODO;

d)   Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) RODO;

e)   Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) RODO;

f)    Przysługuje Pani/Panu prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych - gdy osoba, której dane dotyczą kwestionuje ich prawdziwość; gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia; gdy administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą potrzebuje ich do obrony lub dochodzenia roszczeń; gdy został wniesiony sprzeciw – do momentu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) RODO;

g)   Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych przez Zarząd Transportu Miejskiego w każdej chwili, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. c) RODO, przy czym cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z art. 14 ust. 2 lit. d) RODO;

h)   Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla spraw związanych z ochroną danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. d) RODO;

i)    Przekazanie danych osobowych jest dokonywane na podstawie dobrowolnej zgody osoby, której dane dotyczą, w szczególności nie jest spełnieniem obowiązku wynikającego z przepisów prawa, ani z umowy; Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do przeprowadzenia rekrutacji na stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w ZTM;

j)    Przekazane dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu zautomatyzowanemu, które mogłoby mieć wpływ na Państwa sytuację prawną lub inny sposób wpływać na Państwa prawa i obowiązki.

Powyższe żądania mogą być wnoszone pisemnie na adres Administratora Danych Osobowych: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca przyjmuje aplikacje na tę ofertę poza systemem Pracuj.pl

Więcej informacji znajdziesz w treści oferty