Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Specjalista ds. archiwizacji

Zarząd Zasobu KomunalnegoO firmie

 • Wrocław, dolnośląskie

 • Ogłoszenie wygasło 4 miesiące temu
 • Pracodawca nie wymaga CV
 • Specjalista

Zarząd Zasobu Komunalnego jest jednostką organizacyjną Gminy Wrocław, nie posiadającą osobowości prawnej. ZZK działa w formie jednostki budżetowej. Przedmiotem działalności Zarządu jest zarządzanie powierzonym zasobem komunalnym Gminy Wrocław obejmującym:

 • zasób mieszkaniowy,
 • lokale użytkowe,
 • garaże,
 • urządzenia komunalne i nieruchomości gruntowe wraz z ich częściami składowymi.

Zarządzanie nieruchomościami Zarząd Zasobu Komunalnego wykonuje bezpośrednio własnymi siłami poprzez swoje komórki organizacyjne. 

Specjalista ds. archiwizacji

1. Wymagania niezbędne

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • wykształcenie: co najmniej średnie,
 • staż pracy: co najmniej 4 lata, w tym 2 lata wykonywania zadań archiwisty,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • znajomość przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • znajomość obsługi komputera oraz pakietu MS Office.

2. Wymagania dodatkowe

 • ukończony kurs kancelaryjno-archiwalny I/II stopnia,
 • dokładność, sumienność, dyspozycyjność,
 • prawo jazdy kat. B.

3. Zakres wykonywanych zadań

1) Prowadzenie całości spraw związanych z funkcjonowaniem archiwum zakładowego w administracji publicznej, w tym w szczególności:

 • przyjmowanie zarchiwizowanych dokumentów do przechowywania,
 • ochrona i właściwe zabezpieczenie przechowywanych dokumentów przed zniszczeniem bądź uszkodzeniem,
 • regularny przegląd dokumentacji w celu ustalenia dokumentów przeznaczonych do brakowania,
 • inicjowanie przeprowadzania brakowania dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie właściwej dokumentacji związanej z przyjmowaniem, przechowywaniem i udostępnianiem akt (zgodnie z obowiązującą w ZZK instrukcją kancelaryjną),
 • sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności archiwum zakładowego i stanu dokumentacji w archiwum zakładowym,
 • udostępnianie/wypożyczanie uprawnionym osobom dokumentacji archiwalnej.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy: Zarząd Zasobu Komunalnego we Wrocławiu.

Stanowisko pracy: praca stacjonarna przy komputerze powyżej 4 h dziennie, praca w terenie.

Przewidywany termin zatrudnienia: grudzień 2020 r. - styczeń 2021 r.

5. Wymagane dokumenty

 • list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem,
 • życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej opatrzony własnoręcznym podpisem,
 • kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego (dot. osób nieposiadających obywatelstwa polskiego),
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu
  z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie – opatrzone własnoręcznym podpisem,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w ustawie z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

6. Informacje dodatkowe

Dokumenty należy składać w miejscu wyznaczonym do składania dokumentów w siedzibie ZZK przy ul. Św. Elżbiety 3 we Wrocławiu lub pocztą na adres ZZK z dopiskiem: (nazwa stanowiska)
w terminie do 18 listopada 2020 r.

Dokumenty sporządzone w języku obcym winny  być przetłumaczone na język polski na koszt własny kandydata.

Dokumenty, które wpłyną do ZZK po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Do dalszej rekrutacji zapraszani będą telefonicznie lub drogą elektroniczną kandydaci, którzy spełnili wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze oraz złożyli najciekawsze oferty.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.zzk.wroc.pl (BIP) oraz na tablicy informacyjnej w ZZK przy ul. Św. Elżbiety 3.

Pierwsza umowa o pracę z kandydatem wyłonionym w wyniku postępowania rekrutacyjnego będzie zawarta na czas określony.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Zasobu Komunalnego we Wrocławiu,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w październiku 2020 r. wynosił poniżej 6 %.

Przekazanie przez kandydata danych osobowych i informacji wykraczających poza zakres określony
w niniejszym ogłoszeniu  jest wyłączną decyzją kandydata, a przekazane dane i informacje nadmiarowe nie podlegają ocenie.

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych pracowników przez Zarząd Zasobu Komunalnego (niniejszą informację otrzymałeś w związku z obowiązkiem określonym w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(EU) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 14 maja 2016 r. L119/1)

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych pracowników przez Zarząd Zasobu Komunalnego:

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Zasobu Komunalnego ul. Świętej Elżbiety 3, 50-111 Wrocław.

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected], bądź pocztą tradycyjną pod adresem Zarząd Zasobu Komunalnego, ul. Św. Elżbiety 3, Wrocław 50-111.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji:

dla umów o pracę na podstawie:

- realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającego z art. 22 Kodeksu Pracy oraz z ustawy o pracownikach samorządowych

- wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na przetwarzanie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie Pracy i ustawie o pracownikach samorządowych

dla umów cywilnoprawnych na podstawie:

- realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przyszłych rekrutacji w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana odrębnej zgody na takie przetwarzanie zgodnie z podstawą z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Przetwarzania danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz czynów zabronionych wynika z wymagań zawartych w ustawie o pracownikach samorządowych i odbywa się zgodnie z podstawą z art. 10 RODO.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane Gminie Wrocław, dostawcom usług IT w tym firmie administrującej stroną BIP, Centrum Usług Informatycznych,  Poczcie Polskiej S.A., Urzędom Pracy, firmie niszczącej dokumenty, innym podmiotom upoważnionym z mocy prawa.

W sytuacji wyboru Pani/Pana kandydatury na stanowisko urzędnicze Pani/Pana dane w zakresie imię, nazwisko i adres zamieszkania w myśl Kodeksu Cywilnego zamieszone będą w BIP przez co najmniej 3 miesiące.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

6. Dokumenty aplikacyjne wszystkich kandydatów po upływie 3 miesięcy zostaną komisyjnie zniszczone w sposób mechaniczny.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Ogłoszenie archiwalne