Oferta pracy

Specjalista ds. badań laboratoryjnych w Laboratorium UOKiK w Bydgoszczy

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

 • Kasztanowa 57, Bydgoszcz
  Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie
 • ogłoszenie wygasło 2 miesiące temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular), młodszy specjalista (Junior)
 • praca stacjonarna
 • rekrutacja zdalna

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Kasztanowa 57

Bydgoszcz

Twój zakres obowiązków

 • Wykonuje badania laboratoryjne próbek produktów dostarczanych do badań.

 • Dokumentuje wykonywane czynności w sposób umożliwiający powtórzenie badania.

 • Współuczestniczy we wprowadzaniu i walidacji nowych metod badawczych w celu rozszerzenia zakresu badań.

 • Nadzoruje wyposażenie techniczne laboratorium wg nadanych upoważnień.

 • Wykonuje czynności związane z działaniami korygującymi i podejmowanymi w przypadku niezgodności pracy z wymaganiami normy właściwej dla laboratorium.

 • Współpracuje ze zlecającymi przeprowadzenie badań w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług laboratorium.

 • Opracowuje informacje niezbędne do efektywnego wykorzystania laboratorium do realizacji polityki UOKiK w zakresie ochrony interesów konsumentów.

 • Współpracuje z laboratoriami krajowymi i zagranicznymi, dostawcami towarów i usług dla laboratorium, instytucjami naukowymi i badawczymi oraz stowarzyszeniami podmiotów wykonującymi zadania w obszarze właściwości laboratorium.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie: wyższe chemia lub technologia przetwórstwa ropy naftowej

 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w wykonywaniu badań w laboratorium badawczym

 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania z zakresu wykonywania badań laboratoryjnych, funkcjonowania systemu zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025

 • Znajomość języka angielskiego w sposób umożliwiający czytanie i rozumienie literatury przedmiotu

 • Posiadanie kompetencji: współpraca, zorientowanie na osiąganie celów, komunikacja, myślenie analityczne

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego

 • Korzystanie z pełni praw publicznych

 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Mile widziane

 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy w laboratoriach zajmujących się badaniem jakości paliw ciekłych

 • Studia podyplomowe z zakresu technologii i przetwórstwa ropy naftowej

 • Ukończone studia albo przeszkolenie z systemu zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025

 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania z zakresu zasad tworzenia procedur badawczych

 • Znajomość języka angielskiego w sposób pozwalający na swobodną komunikację ustną i pisemną w zakresie właściwości laboratorium

To oferujemy

 • stabilne zatrudnienie – umowa o pracę

 • dodatek do wynagrodzenia za staż pracy powyżej 5 lat (od 5% do 20% wynagrodzenia)

 • dodatkowe wynagrodzenie roczne - „13tka”

 • dodatki jubileuszowe (od 20 lat pracy przyznawane co 5 lat)

 • elastyczny czas pracy (możliwość rozpoczęcia pracy między 7.00 a 09.00)

 • praca zdalna na umotywowany wniosek pracownika

 • gwarantowany program rozwoju zawodowego: różnorodny pakiet szkoleń (grupowych i indywidualnych), dofinansowanie do studiów i studiów podyplomowych, aplikacji radcowskiej, szkoleń językowych, platforma do nauki języka angielskiego i niemieckiego,

 • biblioteka na terenie Urzędu

 • możliwość rozwoju poprzez pracę w zespole profesjonalistów i ekspertów z różnych dziedzin oraz udział w ciekawych projektach, w tym tych dofinansowanych z funduszy europejskich

 • możliwość godzenia pracy zawodowej z pracą naukową

 • atrakcyjny pakiet socjalny: dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego/jej dzieci, dofinansowanie sportu i kultury, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, pomoc finansowa w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie świąteczno-zimowym

 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych

 • możliwość zakupu na preferencyjnych warunkach karty sportowej Multisport oraz pakietu medycznego w ramach grupowego ubezpieczenia pracownika

 • możliwość przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych

 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

 • owocowe wtorki

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)

• CV

• Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

• Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

• Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

• Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

• Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)

• Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających

skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

• Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu

pracy

• Zaświadczenie o ukończeniu studiów lub szkolenia z zakresu systemu zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025

Aplikuj do: 11 października 2022

Aplikuj elektronicznie przez stronę:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=2566a09b67704e03b288574fce87c2d6

Lub w formie papierowej w zamkniętej kopercie na adres: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

pl. Powstańców Warszawy 1

00-950 Warszawa

(kancelaria UOKiK mieści się w Centrum Konferencyjnym UOKiK) z dopiskiem DL-LBG-S

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 22 55 60 213

lub mailowego na adres: [email protected]

Więcej o pracy na stronie urzędu: https://uokik.gov.pl/kariera.php

• Dokumenty należy złożyć do: 11.10.2022

• Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

• Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Warunki pracy

Praca w szczególnie trudnych warunkach z odczynnikami chemicznymi: trucizny, stężone kwasy i zasady.

Urząd jest członkiem Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji oraz laureatem nagrody Friendly Workplace 2022.

Dostępność

• Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

• Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.

• Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.

• Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np. większa czcionka w materiałach drukowanych).

• Zwiększamy czas poszczególnych metod i technik naboru dla osób ze szczególnymi potrzebami.

• Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Dodatkowe informacje

• Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).

• Jeśli dokumenty składasz elektronicznie, przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie ich oryginałów (do wglądu).

• Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.

• Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.

• Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

• Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

• Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.

• Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.

• Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia

dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

• sprawdzian wiedzy

• rozmowa rekrutacyjna