Oferta pracy

Specjalista ds. badań laboratoryjnych w Laboratorium w Łodzi, Departament Laboratoriów

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓWO firmie

 • Łódź

  Łódź, łódzkie
 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Rekrutacja zdalna
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)

Twój zakres obowiązków

 • Wykonywanie badań laboratoryjnych próbek produktów dostarczanych do badań w Pracowni Badań tj. wykonywanie badań składów surowcowych oraz badań mechanicznych i właściwości fizycznych różnego rodzaju wyrobów włókienniczych.

 • Sporządzanie sprawozdań lub protokołów z przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

 • Monitorowanie warunków środowiskowych w laboratorium.

 • Nadzorowanie i ewidencjonowanie wyposażenia technicznego laboratorium.

 • Wykonywanie czynności związanych z działaniami korygującymi i zapobiegawczymi.

 • Współpraca ze zlecającymi przeprowadzenie badań w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług laboratorium.

 • Opracowywanie informacji niezbędnych do efektywnego wykorzystania laboratorium do realizacji polityki UOKiK w zakresie ochrony interesów konsumentów.

 • Współpraca z laboratoriami krajowymi i zagranicznymi, dostawcami towarów i usług dla laboratorium, instytucjami naukowymi i badawczymi oraz stowarzyszeniami podmiotów wykonujących zadania w obszarze właściwości laboratorium.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie: wyższe kierunkowe w zakresie nauk ścisłych lub technicznych

 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w wykonywaniu badań w laboratorium badawczym

 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania z zakresu wykonywania badań laboratoryjnych, sporządzania sprawozdań (raportów) z badań, funkcjonowania systemu zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025

 • Znajomość języka angielskiego w sposób umożliwiający czytanie i rozumienie literatury przedmiotu

 • Posiadanie kompetencji: rzetelność, współpraca, organizacja pracy i zorientowanie na osiąganie celów, komunikacja, myślenie analityczne

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego

 • Korzystanie z pełni praw publicznych

 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Mile widziane

 • Ukończenie studiów podyplomowych lub szkolenia/szkoleń z systemu zarządzania

 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania z zakresu zasad tworzenia procedur badawczych

 • Znajomość języka angielskiego w sposób pozwalający na swobodną komunikację ustną i pisemną w zakresie właściwości laboratorium

 • Posiadanie kompetencji: podejmowanie decyzji i odpowiedzialność

To oferujemy

 • ruchomy czas pracy,

 • możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy,

 • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,

 • „trzynaste” wynagrodzenie,

 • możliwość rozwoju i współpracy z ekspertami, bogaty pakiet szkoleń,

 • bogaty i różnorodny pakiet socjalny (np. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego/jej dzieci, niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, dopłatę do żłobka/przedszkola/klubu dziecięcego, dofinansowanie do kosztów udziału w imprezach sportowo-kulturalnych),

 • możliwość zakupu karty sportowej Multisport,

 • możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu medycznego w ramach pakietu grupowego ubezpieczenia pracownika,

 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,

 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,

 • miłą atmosferę pracy.

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)

- CV i list motywacyjny

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

- Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)

- Kopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających

skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

- Zaświadczenie o ukończeniu studiów lub szkolenia/szkoleń z zakresu systemu zarządzania

Aplikuj do: 25 czerwca 2021

Aplikuj elektronicznie przez Aplikuj Lub w formie papierowej w zamkniętej kopercie na adres: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa

(kancelaria UOKiK mieści się w Centrum Konferencyjnym UOKiK) z dopiskiem DL-5-S

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: (22) 55 60 213

lub mailowego na adres: [email protected]

Dokumenty należy złożyć do: 25.06.2021

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Warunki pracy

Praca w szczególnie trudnych warunkach z odczynnikami chemicznymi: trucizny, stężone kwasy i zasady.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.

Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.

Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np. większa czcionka w materiałach drukowanych).

Zwiększamy czas poszczególnych metod i technik naboru dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Dodatkowe informacje

• Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).

• Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).

• Jeśli dokumenty składasz elektronicznie, przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie ich oryginałów (do wglądu).

• Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.

• Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.

• Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

• Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

• Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.

• Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.

• Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

• sprawdzian z wiedzy

• rozmowa kwalifikacyjna