Ta oferta pracy jest nieaktualna od 169 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. bezpieczeństwa - Inspektor Ochrony Danych Osobowych

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • 31.12.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

  Polski Instytut Sztuki Filmowej

  Polski Instytut Sztuki Filmowej powstał w 2005 roku na mocy uchwalonej przez parlament ustawy o kinematografii.

  Do głównych zadań Instytutu należy wspieranie rozwoju polskiej kinematografii poprzez dofinansowanie realizacji projektów filmowych na wszystkich etapach: scenariusza, developmentu i produkcji filmu. PISF wspiera również promocję polskiej twórczości filmowej w kraju i za granicą. Współfinansuje organizację festiwali, przeglądów, retrospektyw, a także kampanie promocyjne najlepszych polskich filmów. Instytut przeznacza znaczne środki na edukację i upowszechnianie kultury filmowej, oraz na modernizację infrastruktury kinowej, doskonalenie zawodowe filmowców i działalność Dyskusyjnych Klubów Filmowych.

  Specjalista ds. bezpieczeństwa - Inspektor Ochrony Danych Osobowych

  Miejsce pracy: Warszawa

  Zakres obowiązków:

  • Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych
  • Monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych  oraz Polityki Ochrony Danych osobowych w  Instytucie.
  • Projektowanie i realizowanie działań mających na celu podniesienie świadomości wszystkich pracowników Instytutu w zakresie ochrony danych osobowych.
  • Przeprowadzanie cyklicznych audytów zgodności z prawem przetwarzanie danych osobowych w Instytucie.
  • Uczestniczenie w projektowaniu nowych rozwiązań, w tym m.in. opiniowanie projektowanych rozwiązań prawnych, technicznych lub organizacyjnych w celu zachowania zgodności Instytutu z przepisami o ochronie danych osobowych.
  • Nadzorowanie prowadzenia rejestrów związanych z ochroną danych osobowych, do prowadzenia których Instytut jest zobowiązany na gruncie przepisów o ochronie danych osobowych oraz Polityki Ochrony Danych Osobowych oraz dokonywanie ich bieżących przeglądów pod kątem aktualności i prawidłowości.
  • Informowanie pracowników o obowiązkach spoczywających na nich na mocy przepisów prawnych o ochronie danych osobowych i doradzanie im w tej sprawie.
  • Udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie ich wykonania zgodnie z art. 35 RODO.
  • Podejmowanie niezbędnych działań w przypadku wystąpienia incydentów naruszenia ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
  • Przygotowywanie oraz aktualizowanie wewnętrznych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących w Instytucie.
  • Wspieranie pracowników Instytutu  w realizacji obowiązków na gruncie przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności przy projektowaniu oraz modyfikowaniu klauzul zgód oraz klauzul informacyjnych.
  • Kształtowanie polityki bezpieczeństwa w Instytucie.
  • Opracowanie i nadzór nad wdrożeniem standardów i procedur bezpieczeństwa w Instytucie.
  • Podejmowanie działań podnoszących bezpieczeństwo systemu teleinformatycznego Instytutu.
  • Wprowadzanie i uaktualnienie procedur reagowania na incydenty, określające zasady i formy zgłaszania wystąpienia incydentu przez pracowników.
  • Przeprowadzenie szkole dla nowo przyjętych pracowników w zakresie bezpieczeństwa.
  • Przeprowadzanie audytu wewnętrznego, w tym audytowanie w zakresie bezpieczeństwa informacji wdrożenia systemów informatycznych.

  Wymagania

  • Wykształcenie wyższe
  • 2 letnie doświadczenia związanego z pełnieniem funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji / Inspektor ochrony danych osobowych
  • Znajomość obowiązujących europejskich i krajowych przepisów o ochronie danych osobowych

  Oferujemy

  1. Prestiżowe stanowisko w najważniejszej instytucji odpowiedzialnej za polską kinematografię
  2. Atrakcyjne wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę
  3. Atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV klikając w przycisk aplikowania.

  Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Polski Instytut Sztuki Filmowej z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)”.

  Informujemy, że Administratorem danych jest Polski Instytut Sztuki Filmowej z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 21/23. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.


  Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście21/23 (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”), informuję Panią/Pana, że:

  1) administratorem Państwa danych osobowych jest Polski Instytut Sztuki Filmowej (dalej PISF) z siedzibą w Warszawie 00-071, Krakowskie Przedmieście 21/23, reprezentowany przez Dyrektora;

  2) z inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować poprzez e-mail: [email protected], lub tel. 

  3) dane osobowe są przetwarzane w celu:

  • przeprowadzenia procesu rekrutacji do podjęcia pracy w PISF;

  4) dane osobowe są przetwarzane na podstawie art 6 ust 1. pkt 1 tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w  jednym lub większej liczbie określonych celów.

  5) dane osobowe są przetwarzane w okresie rekrutacji i przez okres 3 miesięcy, po czym ulegają zniszczeniu.

  6) odbiorcami danych osobowych są :

  - Polski Instytut Sztuki Filmowej, podmioty, z którymi mamy zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych np. firmy prawnicze, informatyczne.

  7) przysługujące Pani/Panu prawa w stosunku do PISF to: żądanie dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W sprawie realizacji praw można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem mailowym udostępnionym w pkt 2 powyżej;

  8) Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów do jakich zostały zebrane.

  9) W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody i wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody i wniesienie sprzeciwu nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem;

  10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wypadku uznania, że administrator (PISF) naruszył przepisy o ochronie danych osobowych;

  11) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

  12) dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.