Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Specjalista ds. bezpieczeństwa w Dziale Bezpieczeństwa w PIG-PIB

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut BadawczyO firmie

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

Rakowiecka 4

Warszawa

Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego
ogłasza konkurs na stanowisko:

specjalisty ds. bezpieczeństwa
w Dziale Bezpieczeństwa w PIG-PIB

 

Liczba etatów: 1

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

Opis stanowiska pracy:

 • prowadzenie stałej oceny stanu bezpieczeństwa osób i mienia na obiektach Instytutu w Warszawie oraz podejmowanie działań w zakresie bezpieczeństwa fizycznego,
 • nadzór nad firmą ochroniarską, w tym przygotowanie, nadzorowanie i uaktualnianie wszelkich procedur związanych z funkcjonowaniem Instytutu ,
 • nadzór nad firmami realizującymi zadania w zakresie konserwacji, serwisu i innych inwestycji związanych z technicznymi środkami zabezpieczenia, mających wpływ na bezpieczeństwo osób i mienia; w tym stały nadzór nad ciągłością działań tych systemów,
 • nadzór nad prawidłowością polityki wydawania kluczy do pomieszczeń (nadawanie uprawnień dostępu do pomieszczeń) ,
 • nadzór nad systemem kontroli dostępu, w tym wydawanie kart dostępowych,
 • prowadzenie rejestru pojazdów uprawnionych do wjazdu na teren Instytutu oraz wydawanie kart uprawniających do wjazdu dla pracowników,
 • kontakty z firmami realizującymi umowy związanych z systemem bezpieczeństwa osób i mienia,
 • przygotowanie planów inwestycyjnych oraz innej niezbędnej dokumentacji związanej z systemem bezpieczeństwa osób i mienia,
 • prowadzenie kontroli wydatkowanych środków na zapewnienie bezpieczeństwa mienia i osób; podział poniesionych kosztów na poszczególne jednostki organizacyjne Instytutu,
 • przygotowanie niezbędnej dokumentacji związanej ze zlecaniem zadań z zakresu bezpieczeństwa osób i mienia firmom zewnętrznym (zamówienia publiczne),
 • konsultowanie i opiniowanie dokumentów w zakresie zabezpieczenia technicznego obiektów, a także organizacją ochrony fizycznej,
 • bieżące raportowanie.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe.
 • Co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy związanej z nadzorem nad firmami ochroniarskimi oraz systemami bezpieczeństwa fizycznego i mienia.
 • Sprawne posługiwanie się pakietem MS Office, w szczególności arkuszami Excel oraz tworzeniem pism.
 • Inicjatywa w poszukiwaniu i proponowaniu rozwiązań.
 • Sumienność i dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań.

Oferujemy:

 • umowę o pracę;
 • stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej;
 • wynagrodzenie oparte o przepisy Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy PIG-PIB;
 • elastyczny czas pacy (rozpoczęcie pracy w godz. 6-10);
 • benefity pozapłacowe (opiekę medyczną, ubezpieczenie grupowe oraz kartę Multisport);
 • rozbudowany pakiet socjalny;
 • możliwość rozwoju zawodowego, udział w szkoleniach.

Wymagane dokumenty:

 • CV wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie ze wzorem zamieszczonym na końcu ogłoszenia;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje i doświadczenie w pracy zawodowej;
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.

Miejsce i sposób składania dokumentów:

Listownie na adres:

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy ul. Rakowiecka 4; 00-975 Warszawa, Dział Spraw Personalnych z dopiskiem: „Rekrutacja na stanowisko specjalisty ds. bezpieczeństwa ” z podaniem imienia i nazwiska w lewym górnym rogu.

Osobiście:

w kancelarii ogólnej, pokój nr 1 w godz. 08:15 – 16:15 w zamkniętej kopercie z dopiskiem:  „Rekrutacja na stanowisko specjalisty ds. bezpieczeństwa” z podaniem imienia i nazwiska w lewym górnym rogu.

Mailowo za pomocą przycisku do aplikowania z tytułem: „Rekrutacja na stanowisko specjalisty ds. bezpieczeństwa”.

Oferty należy składać do 18 czerwca 2021 roku r.

Inne informacje:

 • kandydaci są proszeni o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej;
 • wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać;
 • po zakończeniu procesu rekrutacji dokumenty złożone przez kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni, zostaną komisyjnie zniszczone;
 • zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami;
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 45 92 564;
 • dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły do Działu Spraw Personalnych w terminie ustalonym w ogłoszeniu.

Prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych podpisanej zgody
na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z poniższym wzorem:

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DLA POTRZEB PROCESU REKRUTACJI W PAŃSTWOWYM INSTYTUCIE GEOLOGICZNYM –  PAŃSTWOWYM INSTYTUCIE BADAWCZYM

Niniejszym, mając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, w zakresie objętym przekazanym przeze mnie CV dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, jak również w okresie następnych 6 miesięcy na potrzeby procesów rekrutacyjnych odbywających się w Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym.

Powyższa zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych dla celów sporządzenia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż:

 1. Udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, w takiej samej formie jak jej wyrażenie, przy czym  dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.
 2. Podane dane osobowe będą przechowywane w okresie 6 miesięcy dla celów rekrutacyjnych.
 3. Przysługuje mi prawo dostępu do treści podanych przez mnie danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest świadome i dobrowolne, konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji przed podjęciem zatrudnienia.

.........................................

Data i podpis

Ogłoszenie archiwalne