Oferta pracy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, dalej: RODO) informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest Lisner Service spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (60-479) przy ul. Strzeszyńskiej 38/42, tel. (061) 849 55 54, zwana dalej administratorem. Kontakt z administratorem jest również możliwy mailowo pod adresem: [email protected] 2. Dane osobowe będą przetwarzane: a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, przy czym w zakresie obejmującym: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia oraz dane kontaktowe podstawę przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych stanowi obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO), b) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, przy czym w zakresie obejmującym: wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia podstawę prawną przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych stanowi uzasadniony interes administratora w związku z koniecznością zweryfikowania kompetencji kandydata do zatrudnienia na określonym w ogłoszeniu stanowisku (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), c) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, przy czym w zakresie obejmującym dane osobowe inne niż wymienione w pkt a) i b) powyżej, przekazane w CV, formularzu, liście motywacyjnym lub w innych dokumentach, podstawę prawną przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych stanowi zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), d) w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów i/lub wykazania wykonania obowiązków. W tym przypadku podstawę prawną przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz e) w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. W tym przypadku podstawę prawną przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych stanowi zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 3. Dane osobowe przechowywane będą przez czas: a) niezbędny do przeprowadzenia aktualnego procesu rekrutacji - dotyczy danych osobowych o których mowa w pkt a) - c) powyżej, b) do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa - dotyczy danych osobowych o których mowa w pkt d) powyżej, c) w którym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa wynika obowiązek przechowywania danych przez administratora - dotyczy danych osobowych o których mowa w pkt d) powyżej oraz d) przez okres 24 miesięcy od dnia wyrażenia zgody - dotyczy danych osobowych o których mowa w pkt e) powyżej. 4. Dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora i którym dane te są powierzane oraz podmiotom należącym do Grupy UTM. 5. Względem danych osobowych przysługuje prawo żądania dostępu do nich oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia. Nadto przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 6. Podanie danych osobowych w zakresie imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia oraz danych kontaktowych jest obligatoryjne. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania może skutkować niemożnością lub odmową zawarcia umowy o pracę. 7. Decyzje nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. 8. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych może zostać zrealizowane w każdej chwili. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody, przed jej wycofaniem.

Specjalista ds. BHP i Ochrony Środowiska

Lisner Sp. z o.o.O firmie

 • Strzeszyńska 38/42, Poznań
  Poznań, wielkopolskie
 • Ważna jeszcze 3 dni
  do: 27 cze 2021
 • Rekrutacja zdalna
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)

Lisner Sp. z o.o.

Strzeszyńska 38/42

Poznań

Twój zakres obowiązków

 • Realizacja polityki z obszaru BHP, PPOŻ i ochrony środowiska zgodnie z wymaganiami prawnymi (branża spożywcza)

 • Przeprowadzanie oraz aktualizacja ocen ryzyka zawodowego wraz z badaniami warunków pracy

 • Informowanie o występujących zagrożeniach zawodowych wraz z proponowaniem działań korygujących i zapobiegawczych

 • Prowadzenie wymaganych rejestrów (wypadki przy pracy i choroby zawodowe) oraz postępowań powypadkowych

 • Opracowywanie materiałów szkoleniowych i realizacja cyklicznych szkoleń BHP Współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie BHP i ochrony środowiska

 • Reprezentowanie organizacji podczas kontroli oraz audytów zewnętrznych w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska

 • Prowadzenie analiz, raportów i sprawozdawczości

 • Inicjowanie i realizacja projektów mających na celu budowanie kultury bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska - wypracowywanie dobrych praktyk

 • Nadzór nad gospodarką odpadami, gospodarką wodno- ściekową oraz emisją do powietrza oraz bieżąca kontrola warunków środowiskowych (monitoring wyników pomiarów środowiskowych), w tym również rozliczanie opłat związanych z ochroną środowiska oraz zlecanie badań, analiz i oceny jakości środowiska

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe z zakresu ochrony/inżynierii środowiska, gospodarki odpadami lub pokrewne

 • Bardzo dobra znajomość przepisów w zakresie BHP i PPOŻ oraz ochrony środowiska

 • Doświadczenie w zakresie nadzoru nad systemami zarządzania bhp i ochrony środowiska

 • Dobra znajomość tematyki w zakresie gospodarki odpadami, emisjami i wodno-ściekowej

 • 2-3 letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej (mile widziana branża spożywcza)

 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację - warunek konieczny

 • Nastawienie na promowanie kultury bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska

 • Wysokie umiejętności interpersonalne

To oferujemy

 • Ciekawe, rozwojowe projekty sprawiają, że praca z nami nigdy nie jest nudna i monotonna

 • Pakiet benefitów: opieka medyczna - w tym coroczne szczepienia przeciw grypie, karta sportowa, kursy językowe Berlitz, bonus na święta, ubezpieczenie na życie)

 • Elastyczne godziny pracy oraz możliwość pracy zdalnej

 • Ergonomiczne meble biurowe: wygodny fotel oraz biurko z regulacją wysokości

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie nauki języków

 • ubezpieczenie na życie

 • bonusy na święta

Lisner Sp. z o.o.

Lisner w Polsce to ponad tysiąc świetnych pracowników, którzy na co dzień budują sukces firmy i przyczyniają się do zadowolenia milionów klientów. Stawiamy na róznorodność - zarówno w zakresie naszych produktów, jak i naszych pracowników - to dzięki temu marka Lisner niezmiennie przoduje na rynku.

Przewiń do profilu firmy