Ta oferta pracy jest nieaktualna od Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. Budowlanych

 • Białystok, podlaskie
 • Specjalista
 • 17.06.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  OGŁOSZENIE Nr K-1102-7/18

   

  Dyrektor Sądu Rejonowego w Białymstoku
  ogłasza konkurs na stanowisko:
  Specjalisty ds. Budowlanych
  Miejsce pracy: Białystok

  wymiar etatu: 1

  miejsce wykonywania pracy: Białystok, ul. Mickiewicza 103

   

  Wymagania:

  • wykształcenie wyższe– ukończone studia co najmniej pierwszego stopnia i uzyskany tytuł zawodowy, wykształcenie wyższe (atutem ukończone studia z zakresu budownictwa)
  • praktyczna znajomość ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1202 z późn. zm.)
  • praktyczna znajomość ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych i innych uregulowań prawnych związanych z udzielaniem zamówień publicznych,
  • minimum 2 – lata doświadczenia w prowadzeniu administrowaniu budynkami (administrowanie obiektami użyteczności publicznej będzie dodatkowym atutem),
  • ukończone szkolenia związane z administrowaniem nieruchomości, zamówieniami publicznymi,
  • umiejętność obsługi komputerowych aplikacji biurowych,
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • nieposzlakowana opinia,
  • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

   

  Zakres obowiązków i wymagań, które należy spełniać na tym stanowisku szczegółowo są określone na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Białymstoku: www.bialystok.sr.gov.pl (zakładka – OFERTY PRACY).

   

  Wykaz dokumentów:

  1. list motywacyjny, z podaniem oznaczenia konkursu K-1102-7/19 oraz adresu zamieszkania i nr telefonu kontaktowego;
  2. Curriculum Vitae,
  3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  4. wyciąg z dowodu osobistego,
  5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  6. pisemne oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  7. pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  8. pisemne oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku specjalisty ds. budowlanych,
  9. pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych,
  10. do zgłoszenia kandydat może dołączyć kserokopie innych dokumentów np.       potwierdzających zdobyte kwalifikacje oraz dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

   

  Dokumenty należy składać osobiście lub przesyłać za pośrednictwem poczty w terminie do: 24 czerwca 2019r. pod adresem: Sąd Rejonowy w Białymstoku, ul. Mickiewicza 103, 15 - 950 Białystok, Biuro Podawcze (parter, przy wejściu do budynku).

   

  Oferujemy:

  • możliwość rozwoju zawodowego,
  • pracę w przyjaznym zespole,
  • możliwość korzystania ze świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  • stanowisko pracy wyposażone w nowoczesne narzędzia,
  • możliwość samorealizacji przy wykonywaniu nowych zadań.
  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.