ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.

Specjalista ds. budowlanych

ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.O firmie

 • wielkopolskie

 • Ważna jeszcze 9 dni
  29 Luty 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista
Grupa Kapitałowa Enea to nowoczesny Pracodawca, który odgrywa jedną z kluczowych ról w rozwoju gospodarki krajowej. Działalność naszej Grupy opiera się na wytwarzaniu, dystrybucji i handlu energią elektryczną oraz świadczeniu usług w zakresie elektroenergetyki. Zatrudniamy blisko 15 tysięcy silnie zmotywowanych ludzi, z pasją realizujących swoje zadania. Naszymi Wartościami są Uczciwość, Odpowiedzialność, Kompetencja i Bezpieczeństwo. Jeżeli jesteś osobą, która jest nastawiona na realizację celów, potrafi współpracować w zespole, a przy tym profesjonalnie podchodzi do swoich obowiązków złóż do nas swoją aplikację. Więcej o nas na www.enea.pl.
 

ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., Segment OZE, Pion Wytwarzania, Wydział Zarządzania Majątkiem informuje, że poszukuje kandydata/kandydatki

Specjalista ds. budowlanych

 

Miejsce pracy: ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., Segment OZE, Pion Wytwarzania, Wydział
                        Zarządzania Majątkiem, Samociążek ul. Kamienna 71,  86-010 Koronowo

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe - techniczne;
 • posiadanie uprawnień budowlanych o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (absolwent studiów w zakresie budownictwa) lub konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie (absolwent studiów pokrewnych dla danej specjalności: budownictwa hydrotechnicznego, inżynierii i gospodarki wodnej);
 • doświadczenie nie mniej niż 5 lat w zakresie remontów lub budowy obiektów hydrotechnicznych (mile widziane klasy obiektów I oraz II wg. klasyfikacji obiektów hydrotechnicznych);
 • pożądane doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków finansowych na realizację przedsięwzięć, w tym z funduszy unijnych;
 • znajomość programów: pakiet Office, pożądane SAP, IFS, programów graficznych;
 • dobra znajomość ustaw Prawo Budowalne, Prawo Wodne, Prawo Geodezyjne i Kartograficzne;
 • prawo jazdy kat. „B”;
 • umiejętność organizacji pracy w zakresie zarządzania majątkiem i jego utrzymania;
 • umiejętność współpracy z komórkami eksploatującymi instalacje zlokalizowane na znacznym obszarze (nadzór merytoryczny nad komórkami terenowymi eksploatującymi obiekty i urządzenia);
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność współdziałania z organami administracji państwowej;
 • staranność w prowadzeniu dokumentacji;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • akceptacja wyjazdów w teren (nadzorowane obiekty zlokalizowane są na obszarze 6 województw).

Do najważniejszych zadań specjalisty ds. budowlanych będzie należało:

 • nadzór nad stanem technicznym nieruchomości tworzących wszystkie stopnie piętrzące (elektrownie wodne), w tym nad ich opomiarowaniem;
 • nadzór nad stanem technicznym obiektów biogazowni i farm wiatrowych, współpraca z eksploatującymi je wydziałami;
 • koordynacja przeglądów i wykonywania ocen stanu technicznego obiektów zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego i Prawa Wodnego;
 • przygotowywanie planu inwestycji, remontów i prac utrzymaniowych;
 • przygotowywanie specyfikacji do przetargów na roboty budowlane;
 • nadzorowanie robót;
 • dokonywanie wszelkich uzgodnień technicznych;
 • obsługa dokumentów rozliczeniowych wydziału;
 • obsługa finansowa zadań, w tym realizowanych ze środków pomocowych;
 • sprawdzenie faktur i dokumentów pod względem formalno-rachunkowym;
 • udział w przygotowywaniu dokumentów w ramach współpracy z innymi wydziałami ENEA Wytwarzanie (zakupy, środowisko, utrzymanie, raportowanie, etc);
 • udział w sporządzaniu planów finansowych w zakresie eksploatacji i remontów.

Oferujemy:

 • umowa o pracę;
 • pełny wymiar czasu pracy;
 • system pracy – jednozmianowy.

Przewidywany termin zatrudnienia: marzec 2020
 
Oferty zawierające CV i List motywacyjny proszę przesłać drogą elektroniczną za pomocą przycisku Aplikuj w tytule wiadomości wpisując „Specjalista ds. budowlanych” w terminie do dnia 28.02.2020r.

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami/kandydatkami.

Załączając swoje CV prosimy o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).”

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych aplikacje pozbawione powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Informacja Administratora danych:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Enea Wytwarzanie z siedzibą w Świerżach Górnych przy ul. Al. Józefa Zielińskiego 1, kod pocztowy 26-900 Kozienice (dalej: Administrator). Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: [email protected]

2. Pana/Pani dane osobowe zawarte w CV i/lub liście motywacyjnym będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani osobowych jest:

a) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zgodnie z art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO), wobec czego ich podanie jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwia udział w procesie rekrutacji;

b) podjęcie działań na Pana/Pani żądanie przez zawarciem umowy o pracę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

c) udzielona zgoda, dla danych osobowych innych niż: imię i nazwisko, data urodzenia, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia - dane takie mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie jest dobrowolne i nie może być podstawą niekorzystnego traktowania Pana/Pani, a brak wyrażenia zgody nie może powodować wobec Pana/Pani jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia, wypowiedzenia stosunku pracy lub jego rozwiązania bez wypowiedzenia przez Administratora.

d) ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Administratorem (podstawa prawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu w szczególności podmiotom świadczącym dla Administratora usługi IT, serwisowe i administracyjne.

4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane wyłącznie na czas trwania procesu rekrutacji, a po jego zamknięciu wszelkie dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.

5. Posiada Pan/Pani prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli Administrator przetwarza je na podstawie Pana/Pani zgody.

Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez przeslanie swoich żądań Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: [email protected]

6. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

aplikuj
Grupa Kapitałowa Enea to nowoczesny Pracodawca, który odgrywa jedną z kluczowych ról w rozwoju gospodarki krajowej. Działalność naszej Grupy opiera się na wytwarzaniu, dystrybucji i handlu energią elektryczną oraz świadczeniu usług w zakresie elektroenergetyki. Zatrudniamy blisko 15 tysięcy silnie zmotywowanych ludzi, z pasją realizujących swoje zadania. Naszymi Wartościami są Uczciwość, Odpowiedzialność, Kompetencja i Bezpieczeństwo. Jeżeli jesteś osobą, która jest nastawiona na realizację celów, potrafi współpracować w zespole, a przy tym profesjonalnie podchodzi do swoich obowiązków złóż do nas swoją aplikację. Więcej o nas na www.enea.pl.
 

ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., Segment OZE, Pion Wytwarzania, Wydział Zarządzania Majątkiem informuje, że poszukuje kandydata/kandydatki

Specjalista ds. budowlanych

Miejsce pracy: ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., Segment OZE, Pion Wytwarzania, Wydział
                        Zarządzania Majątkiem, Samociążek ul. Kamienna 71,  86-010 Koronowo

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe - techniczne;
 • posiadanie uprawnień budowlanych o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (absolwent studiów w zakresie budownictwa) lub konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie (absolwent studiów pokrewnych dla danej specjalności: budownictwa hydrotechnicznego, inżynierii i gospodarki wodnej);
 • doświadczenie nie mniej niż 5 lat w zakresie remontów lub budowy obiektów hydrotechnicznych (mile widziane klasy obiektów I oraz II wg. klasyfikacji obiektów hydrotechnicznych);
 • pożądane doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków finansowych na realizację przedsięwzięć, w tym z funduszy unijnych;
 • znajomość programów: pakiet Office, pożądane SAP, IFS, programów graficznych;
 • dobra znajomość ustaw Prawo Budowalne, Prawo Wodne, Prawo Geodezyjne i Kartograficzne;
 • prawo jazdy kat. „B”;
 • umiejętność organizacji pracy w zakresie zarządzania majątkiem i jego utrzymania;
 • umiejętność współpracy z komórkami eksploatującymi instalacje zlokalizowane na znacznym obszarze (nadzór merytoryczny nad komórkami terenowymi eksploatującymi obiekty i urządzenia);
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność współdziałania z organami administracji państwowej;
 • staranność w prowadzeniu dokumentacji;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • akceptacja wyjazdów w teren (nadzorowane obiekty zlokalizowane są na obszarze 6 województw).

Do najważniejszych zadań specjalisty ds. budowlanych będzie należało:

 • nadzór nad stanem technicznym nieruchomości tworzących wszystkie stopnie piętrzące (elektrownie wodne), w tym nad ich opomiarowaniem;
 • nadzór nad stanem technicznym obiektów biogazowni i farm wiatrowych, współpraca z eksploatującymi je wydziałami;
 • koordynacja przeglądów i wykonywania ocen stanu technicznego obiektów zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego i Prawa Wodnego;
 • przygotowywanie planu inwestycji, remontów i prac utrzymaniowych;
 • przygotowywanie specyfikacji do przetargów na roboty budowlane;
 • nadzorowanie robót;
 • dokonywanie wszelkich uzgodnień technicznych;
 • obsługa dokumentów rozliczeniowych wydziału;
 • obsługa finansowa zadań, w tym realizowanych ze środków pomocowych;
 • sprawdzenie faktur i dokumentów pod względem formalno-rachunkowym;
 • udział w przygotowywaniu dokumentów w ramach współpracy z innymi wydziałami ENEA Wytwarzanie (zakupy, środowisko, utrzymanie, raportowanie, etc);
 • udział w sporządzaniu planów finansowych w zakresie eksploatacji i remontów.

Oferujemy:

 • umowa o pracę;
 • pełny wymiar czasu pracy;
 • system pracy – jednozmianowy.

Przewidywany termin zatrudnienia: marzec 2020
 
Oferty zawierające CV i List motywacyjny proszę przesłać drogą elektroniczną za pomocą przycisku Aplikuj w tytule wiadomości wpisując „Specjalista ds. budowlanych” w terminie do dnia 28.02.2020r.

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami/kandydatkami.

Załączając swoje CV prosimy o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).”

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych aplikacje pozbawione powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Informacja Administratora danych:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Enea Wytwarzanie z siedzibą w Świerżach Górnych przy ul. Al. Józefa Zielińskiego 1, kod pocztowy 26-900 Kozienice (dalej: Administrator). Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: [email protected]

2. Pana/Pani dane osobowe zawarte w CV i/lub liście motywacyjnym będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani osobowych jest:

a) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zgodnie z art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO), wobec czego ich podanie jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwia udział w procesie rekrutacji;

b) podjęcie działań na Pana/Pani żądanie przez zawarciem umowy o pracę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

c) udzielona zgoda, dla danych osobowych innych niż: imię i nazwisko, data urodzenia, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia - dane takie mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie jest dobrowolne i nie może być podstawą niekorzystnego traktowania Pana/Pani, a brak wyrażenia zgody nie może powodować wobec Pana/Pani jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia, wypowiedzenia stosunku pracy lub jego rozwiązania bez wypowiedzenia przez Administratora.

d) ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Administratorem (podstawa prawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu w szczególności podmiotom świadczącym dla Administratora usługi IT, serwisowe i administracyjne.

4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane wyłącznie na czas trwania procesu rekrutacji, a po jego zamknięciu wszelkie dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.

5. Posiada Pan/Pani prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli Administrator przetwarza je na podstawie Pana/Pani zgody.

Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez przeslanie swoich żądań Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: [email protected]

6. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

Ogłoszenie archiwalne