Ta oferta pracy jest nieaktualna od 1530 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. dokumentacji technicznej w Dziale Dokumentacji i Inwestycji

 • Katowice, śląskie
 • Specjalista
 • 25.03.2015

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach
  poszukuje kandydatów na stanowisko urzędnicze:

  Specjalisty ds. dokumentacji technicznej
  w Dziale Dokumentacji i Inwestycji
  (pełny etat)
  Miejsce pracy: Katowice

  Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie wyższe w zakresie architektury lub budownictwa,
  • uprawnienia budowlane do projektowania, kierowania lub nadzorowania w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej,
  • co najmniej 3 letni staż pracy po uzyskaniu uprawnień budowlanych na stanowisku o podobnym zakresie czynności,
  • bardzo dobra znajomość Prawa budowlanego wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, w tym znajomość warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych,
  • bardzo dobra znajomość procesu przygotowania inwestycji do realizacji,
  • znajomość Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21.11.2008r. z późn.zm.,
  • umiejętność i łatwość redagowania dokumentów,
  • obywatelstwo polskie,
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

  Wymagania dodatkowe:

  • rzetelność, sumienność,
  • umiejętność dobrej organizacji pracy,
  • umiejętność podejmowania decyzji,
  • umiejętności w kontaktach z ludźmi, w tym umiejętności negocjacyjne oraz w zakresie radzenia sobie
   z klientem trudnym,
  • umiejętność realizacji zadań w sytuacjach stresujących,
  • umiejętność jasnego formułowania myśli i skutecznego komunikowania się.

  Do osoby zatrudnionej na w/w stanowisku w szczególności będzie należało:

  • sporządzanie specyfikacji technicznych określających zakres i formę dokumentacji technicznej
   tj. projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
  • sporządzanie programów funkcjonalno-użytkowych dla planowanych inwestycji,
  • sporządzanie opinii technicznych i zakresów robót budowlanych w celu wykonania remontów
   i inwestycji dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i innych budowli,
  • sporządzanie wycen zlecanej dokumentacji technicznej i szacunków kosztów wykonania robót budowlanych,
  • sporządzanie umów na wykonanie dokumentacji technicznej i nadzór nad ich realizacją,
  • prowadzenie narad koordynacyjnych z wykonawcami dokumentacji technicznej i innymi stronami postępowania,
  • prowadzenie korespondencji z wykonawcami dokumentacji technicznych, instytucjami, urzędami
   i zainteresowanymi stronami,
  • sprawdzanie projektów technicznych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, dokonywanie ich odbiorów i rozliczanie kosztów,
  • przygotowywanie wniosków i kompletowanie dokumentów koniecznych dla uzyskiwania pozwoleń na budowę/rozbiórkę.

  Warunki pracy:

  • pełny wymiar czasu pracy,
  • miejsce pracy – Katowice, ul. Mieszka I 2,
  • praca: przy stanowisku komputerowym i w terenie, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności, odpowiedzialności i umiejętności pracy w zespole oraz bezpośredniego    i telefonicznego kontaktu
   z klientami.

  Wskaźnik zatrudnienia:

  W miesiącu lutym 2015r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w Komunalnym Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.

  Kandydaci są zobowiązani do dostarczenia następujących dokumentów:

  • życiorys (CV),
  • list motywacyjny,
  • kserokopie odpisu dyplomu lub innych dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje,
  • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających wymagany staż pracy,
  • podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
  • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb  niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
  • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego,
  • osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13 a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

  Oferty wraz z dokumentami  należy składać do dnia 10.04.2015r. w zamkniętej kopercie w Dziale Spraw Pracowniczych i Administracyjnych Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 5 osobiście lub za pośrednictwem poczty.

  Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

  aplikuj

  Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

  bottom