Zakres
Podczas trwania procesu rekrutacyjnego spółka Nordzucker Polska S.A., z siedzibą przy ul. 5 stycznia 54, 64-330 Opalenica, Polska („Spółka”) będzie zbierała i przetwarzała Twoje dane osobowe w celu rozpatrzenia złożonej aplikacji oraz zarządzania procesem rekrutacji, w tym aby ocenić Twoje umiejętności, kwalifikacje i przydatność na stanowisko. Do zarządzania aplikacjami kandydatów o pracę oraz przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji Spółka wykorzystuje głównie system „Success Factors –Recruiting”.
Celem niniejszej polityki prywatności jest poinformowanie Cię, w jaki sposób Spółka przetwarza Twoje dane osobowe.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania, prosimy o skontaktowanie się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Grupy Nordzucker: [email protected]                                   
 
Cele przetwarzania
Cele, w których Spółka zbiera i przetwarza Twoje dane osobowe obejmują:
 • prowadzenie procesu rekrutacji, w szczególności oceny Twoich kwalifikacji do zatrudnienia na stanowisko wynikające z oferty pracy, na którą aplikujesz lub w przyszłych procesach rekrutacyjnych; wypełnianie swoich obowiązków umownych i prawnych jako pracodawca, w tym w zakresie wymaganym do zawarcia umowy o pracę między Tobą a Spółką,
 • przestrzeganie i wypełnianie ogólnych obowiązków prawnych, w tym obowiązków wynikających z prawa pracy lub szczególnych praw,
 • ustalenia, dochodzenia roszczeń prawnych lub obrony przed nimi w przypadku ewentualnych nieporozumień pomiędzy Tobą i Spółką.

Podstawa prawna przetwarzania
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych do powyższych celów jest to, że przetwarzanie jest niezbędne, jak określono poniżej:
 • w celu podjęcia działań na Twój wniosek przed zawarciem umowy o pracę ze Spółką, w tym przekazywania odpowiednich ofert pracy w okresie pomiędzy zarejestrowaniem się na naszą platformę rekrutacyjną oraz złożeniem aplikacji, jak również w trakcie Twojego procesu aplikacyjnego; 
 • do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce; w tym do wypełnienia jej lub Twoich obowiązków i wykonania szczególnych praw przez Spółkę lub przez Ciebie w dziedzinie prawa pracy, ubezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem państwa członkowskiego lub Unii, lub przez radę pracowniczą lub porozumienie zbiorowe, jeżeli dotyczy stanowiska, o które się ubiegasz;
 • do ustalania, dochodzenia roszczeń prawnych lub obrony przed nimi;
 • na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody:
  • którą uznaje się za udzieloną jeśli dobrowolnie przekazujesz Spółce dodatkowe dane osobowe, niewymagane dla celów procesu rekrutacji (jak to opisano szczegółowo poniżej), poprzez przesłanie Twoich danych osobowych zawartych w Twojej aplikacji do Spółki lub
  • na przyszłe procesy rekrutacyjne;
 • gdy Spółka posiada prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu Twoich danych osobowych:
  • w celu ich przekazania do innych spółek Grupy Nordzucker w zakresie odpowiednim dla poszczególnych procesów rekrutacyjnych.
 
Kategorie danych, które Spółka zbiera i przetwarza
Spółka zbiera dane osobowe pochodzące głownie bezpośrednio od Ciebie. Spółka może zbierać informacje o Tobie z innych źródeł wyłącznie po uzyskaniu Twojej zgody lub w inny sposób dopuszczony mającym zastosowanie prawem. Spółka zbiera i przetwarza następujące dane osobowe wymienione w polskim Kodeksie Pracy lub innych szczególnych aktach prawnych (w zależności od wymogów danej oferty pracy), niezbędne do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym:
 • Informacje, w tym Twoje imię i nazwisko, adres, podane przez Ciebie dane kontaktowe, datę urodzenia;
 • Dane związane z Twoim wykształceniem, doświadczeniem zawodowym, kwalifikacjami, umiejętnościami zawodowymi oraz inne dane, które możemy zbierać na podstawie przepisów dotyczących zatrudnienia i innych przepisów szczególnych;
 • Wrażliwe dane osobowe, tj. dane zdrowotne potwierdzające zdolność do pracy (jeśli Spółka ma prawo przetwarzać te dane na podstawie mającego zastosowanie prawa).
Możesz również dobrowolnie podać inne dane osobowe. Podanie dodatkowych danych nie wpływa na możliwość uczestniczenia w procesie rekrutacji. W takim wypadku Spółka będzie zbierała i przetwarzała Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody. Dane te mogą obejmować:
 • wizerunek (zdjęcie);
 • referencje;
 • wyniki testów kompetencyjnych lub osobowościowych, jak również dane opracowane na podstawie takich testów.

Przetwarzanie danych uzyskanych w ramach assessment centre
W zakresie dozwolonym przez lokalne prawo pracy, w niektórych procesach rekrutacyjnych Spółka prosi Cię o dobrowolne uczestniczenie w assessment centre (centrum oceny), co może obejmować testy kompetencyjne lub osobowościowe, w celu odkrycia Twoich mocnych stron i zasobów w odniesieniu do określonych sytuacji w pracy oraz w celu oceny Twoich kwalifikacji na stanowisko, o które się ubiegasz. Wyniki takich testów mogą być wykorzystywane przy podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.
Spółka będzie przetwarzała Twoje dane osobowe zebrane w ramach takich assessment centres jedynie na podstawie Twojej wyraźnej zgody. Spółka zobowiązana jest uzyskać Twoją zgodę na oddzielnym formularzu przed rozpoczęciem assessment centre.
 
Przekazywanie danych
Spółka jest częścią międzynarodowej Grupy, a Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym spółkom Grupy i/lub przez nie przechowywane w celach administracyjnych i zarządczych (organizacja funkcjonalna). Dane osobowe udostępniane będą tylko w zakresie dozwolonym przez przepisy dotyczące ochrony danych mające zastosowanie do Spółki. Spółka nie udostępnia danych osobowych firmom z państw trzecich spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 
Spółka może ujawniać Twoje dane osobowe organom publicznym, jeżeli jest do tego prawnie zobowiązana.
 
Twoje dane osobowe mogą być również udostępniane podmiotom trzecim, które przetwarzają dane w imieniu Spółki, np. dostawcom usług informatycznych. Wprowadzone zostały ustalenia umowne, aby zapewnić, że takie podmioty przetwarzające dane mogą przetwarzać dane wyłącznie zgodnie z poleceniami Spółki oraz w celach Spółki, wyjaśnionych w niniejszej polityce prywatności, oraz zobowiązać takie podmioty przetwarzające dane do ustanowienia odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa.
 
Zasady przechowywania
 • W przypadku, w którym Spółka odrzuci Twoją aplikację, Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane w momencie, w którym ustanie uzasadniony prawnie cel ich przechowywania. Spółka wykorzystuje dane zanonimizowane do celów statystycznych.
 • W przypadku, w którym Spółka odrzuci Twoje zgłoszenie, Twoje dane będą przechowywane przez okres 3 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji (na wypadek, gdyby Spółka zmuszona była powtórzyć proces rekrutacji).
 • W wyjątkowych okolicznościach np. gdy wystąpisz z roszczeniem dotyczącym dyskryminacji podczas procesu rekrutacyjnego, Spółka przechowuje Twoje dane osobowe przez 3 lata po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na podstawie uzasadnionego prawnie interesu zgodnie z polskim prawem dla celów ustalenia i dochodzenia roszczeń wynikających lub związanych z procesem rekrutacyjnym lub obrony przed nimi.
 • Spółka będzie przetwarzać Twoje dane osobowe do przyszłych procesów rekrutacyjnych, w tym wysyłania ofert pracy, o ile nie cofniesz zgody na to, usuwając swój profil.  Jeśli wycofasz swoją zgodę, Twoje konto zostanie zamknięte, a Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane. Po usunięciu konta Twoje powiadomienie o  „Ofertach pracy” wygasa automatycznie i nie będziesz już otrzymywać żadnych ofert pracy po usunięciu danych osobowych lub anonimizacji po wyżej wspomnianym okresie 3 miesięcy.
 • W każdym momencie możesz dezaktywować funkcję  powiadamiania o „Ofertach pracy” korzystając z funkcji wypisania się z listy mailingowej, znajdującej się w każdym przesłanym e-mailu z ofertą pracy”
 • Spółka przechowuje dane osobowe zatrudnionych kandydatów zgodnie z „Informacją o rzetelnym przetwarzaniu danych osobowych dla pracowników”.
 
Twoje prawa
Masz prawo do żądania dostępu do Twoich danych i ich poprawienia. W pewnych okolicznościach masz również prawo do usunięcia Twoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych.
W sytuacji, w której dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Spółki, w pewnych okolicznościach masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.
 
Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 
W sytuacji, w której Spółka przetwarza dane wyłącznie w oparciu o Twoją zgodę, masz prawo w dowolnym momencie wycofać taką zgodę. Możesz to zrobić usuwając swój profil z systemu Sucess Factors (w „Ustawieniach”) lub nie akceptując niniejszej polityki prywatności. W takiej sytuacji Twój profil zostanie automatycznie usunięty z systemu. Możesz również zwrócić się do swojego lokalnego rekrutera, a Spółka usunie Twój profil zgodnie z Twoim żądaniem. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie.
Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz 
NORDZUCKER POLSKA S.A.

Specjalista ds. doradztwa i organizacji

NORDZUCKER POLSKA S.A.O firmie

 • Poznań, wielkopolskie

 • Ważna jeszcze 9 dni
  do: 17 lip 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
Nordzucker Polska S.A. jest częścią Grupy Nordzucker, który jest jednym z wiodących światowych producentów cukru. Asortyment produktów to między innymi : cukier biały, cukier surowy, cukier rafinowany, specjały i cukier płynny. Ponadto firma produkuje paszę dla zwierząt, melasę oraz bioethanol.
4 000 naszych pracowników w 21 europejskich i australijskich zakładach produkcyjnych i rafineryjnych w całej Grupie dba o zapewnienie doskonałych produktów i usług, które są podstawą naszego rozwoju.
Do naszego zespołu zlokalizowanego w Opalenicy poszukujemy kandydatów na stanowisko:
Specjalista ds. doradztwa i organizacji

Główne zadania:

 • udział w wdrożeniach nowych systemów w obszarze surowcowym: Agrilog, e-Contracting, FieldMapitp.
 • przygotowywanie raportów i symulacji z zakresu zaopatrzenia w surowiec,
 • prowadzenie i modyfikacja programu doradztwa dla dostawców spółki – plantatorów buraka cukrowego w zakresie nowoczesnej uprawy buraka cukrowego,
 • koordynowanie systemu doświadczeń polowych nad burakiem cukrowym prowadzonym w spółce,
 • przygotowywanie i uaktualnianie materiałów doradczych i publikacji w formie drukowanej i elektronicznej
 • przygotowywanie materiałów szkoleniowych dla inspektorów surowcowych dla plantatorów buraków cukrowych,
 • organizowanie szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych oraz demonstracji polowych,
 • uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach krajowych i międzynarodowych z zakresu buraka cukrowego i przenoszenie tej wiedzy na grunt spółki,
 • przygotowywanie prezentacji na potrzeby spółki i doradztwa,
 • koordynowanie i raportowanie procesu kontraktacji oraz kampanii cukrowniczej z zakresu zakupu surowca (buraki cukrowe)
 • wparcie procesu logistyki surowca i produktów pobocznych
 • wsparcie procesu kontraktacji

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe rolnicze, szeroka wiedza agronomiczna związana z produkcją roślinną, w tym buraka cukrowego
 • Mile widziane 2 -3 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • B. dobra znajomość MS Office w szczególności Excel i Power Point, mile widziana znajomość SAP
 • Umiejętność analitycznego myślenia i wnioskowania
 • Łatwość nawiązywania relacji oraz współpracy
 • Dobra znajomość języka angielskiego

 Oferujemy

 • Pracę w międzynarodowym koncernie przy różnorodnych i pełnych wyzwań projektach
 • Szeroki wachlarz benefitów (m.in. opieka medyczna, karta Multisport, pakiet socjalny i emerytalny tzw. PPK)
Aplikuj teraz!
 
Czekamy na Twoje zgłoszenie online przesyłane poprzez przycisk Aplikuj.
 
Bądź częścią naszego zespołu!
Nordzucker Polska S.A. jest częścią Grupy Nordzucker, który jest jednym z wiodących światowych producentów cukru. Asortyment produktów to między innymi : cukier biały, cukier surowy, cukier rafinowany, specjały i cukier płynny. Ponadto firma produkuje paszę dla zwierząt, melasę oraz bioethanol.
4 000 naszych pracowników w 21 europejskich i australijskich zakładach produkcyjnych i rafineryjnych w całej Grupie dba o zapewnienie doskonałych produktów i usług, które są podstawą naszego rozwoju.
Do naszego zespołu zlokalizowanego w Opalenicy poszukujemy kandydatów na stanowisko:
Specjalista ds. doradztwa i organizacji

Główne zadania:

 • udział w wdrożeniach nowych systemów w obszarze surowcowym: Agrilog, e-Contracting, FieldMapitp.
 • przygotowywanie raportów i symulacji z zakresu zaopatrzenia w surowiec,
 • prowadzenie i modyfikacja programu doradztwa dla dostawców spółki – plantatorów buraka cukrowego w zakresie nowoczesnej uprawy buraka cukrowego,
 • koordynowanie systemu doświadczeń polowych nad burakiem cukrowym prowadzonym w spółce,
 • przygotowywanie i uaktualnianie materiałów doradczych i publikacji w formie drukowanej i elektronicznej
 • przygotowywanie materiałów szkoleniowych dla inspektorów surowcowych dla plantatorów buraków cukrowych,
 • organizowanie szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych oraz demonstracji polowych,
 • uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach krajowych i międzynarodowych z zakresu buraka cukrowego i przenoszenie tej wiedzy na grunt spółki,
 • przygotowywanie prezentacji na potrzeby spółki i doradztwa,
 • koordynowanie i raportowanie procesu kontraktacji oraz kampanii cukrowniczej z zakresu zakupu surowca (buraki cukrowe)
 • wparcie procesu logistyki surowca i produktów pobocznych
 • wsparcie procesu kontraktacji

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe rolnicze, szeroka wiedza agronomiczna związana z produkcją roślinną, w tym buraka cukrowego
 • Mile widziane 2 -3 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • B. dobra znajomość MS Office w szczególności Excel i Power Point, mile widziana znajomość SAP
 • Umiejętność analitycznego myślenia i wnioskowania
 • Łatwość nawiązywania relacji oraz współpracy
 • Dobra znajomość języka angielskiego

 Oferujemy

 • Pracę w międzynarodowym koncernie przy różnorodnych i pełnych wyzwań projektach
 • Szeroki wachlarz benefitów (m.in. opieka medyczna, karta Multisport, pakiet socjalny i emerytalny tzw. PPK)
Aplikuj teraz!
 
Czekamy na Twoje zgłoszenie online przesyłane poprzez przycisk Aplikuj.
 
Bądź częścią naszego zespołu!

Ogłoszenie archiwalne