Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Specjalista ds. elektrycznych w Dziale Przygotowania Inwestycji i Remontów

Zarząd Zasobu KomunalnegoO firmie

 • Wrocław, dolnośląskie

 • Ogłoszenie wygasło 14 dni temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista

Zarząd Zasobu Komunalnego jest jednostką organizacyjną Gminy Wrocław, nie posiadającą osobowości prawnej. ZZK działa w formie jednostki budżetowej. Przedmiotem działalności Zarządu jest zarządzanie powierzonym zasobem komunalnym Gminy Wrocław obejmującym:

 • zasób mieszkaniowy,
 • lokale użytkowe,
 • garaże,
 • urządzenia komunalne i nieruchomości gruntowe wraz z ich częściami składowymi.

Zarządzanie nieruchomościami Zarząd Zasobu Komunalnego wykonuje bezpośrednio własnymi siłami poprzez swoje komórki organizacyjne. 

Specjalista ds. elektrycznych w Dziale Przygotowania Inwestycji i Remontów

ZARZĄD ZASOBU KOMUNALNEGO
JEDNOSTKA BUDŻETOWA GMINY WROCŁAW
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY

Specjalista ds. elektrycznych  w Dziale Przygotowania Inwestycji i Remontów

(umowa o pracę)

1. Wymagania niezbędne

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych)
 • wykształcenie:  średnie lub wyższe budowlane,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

2. Wymagania dodatkowe

 • dobra znajomość przepisów z zakresu Prawa zamówień publicznych,
 • dobra znajomość ustawy Prawo budowlane i przepisów techniczno-budowlanych,
 • uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania, kierowania robotami bez ograniczeń lub uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjno-budowlanej wykonawcze lub projektowe,
 • umiejętność prowadzenia korespondencji urzędowej,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz programów Microsoft Office (Word, Excel),
 • dobra znajomość programu do kosztorysowania NORMA PRO oraz umiejętność posługiwania się programami używanymi w projektowaniu (np. Autocad),
 • samodzielność, kreatywność, komunikatywność.

3. Zakres wykonywanych zadań

 • zlecanie, oraz weryfikacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowań na wyłonienie wykonawców zgodnie z ustawą PZP (PFU, PB, PW, Przedmiar robót, Kosztorys inwestorski, STWiORB),
 • przygotowywanie i redagowanie opisu przedmiotu zamówienia na potrzeby wyłonienia wykonawców robót budowlanych i usług,
 • opracowywanie wniosków niezbędnych do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych wraz z uzasadnieniem zastosowania wybranego trybu,
 • kompletowanie dokumentacji technicznej, niezbędnej do przeprowadzenie procedur o udzielenie zamówień publicznych, wymaganej ustawą Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane
  oraz aktami wykonawczymi do tych ustaw,
 • uczestniczenie w pracach komisji przetargowych,
 • uzgadnianie dokumentacji technicznej w zakresie projektowanych przebiegów sieci i instalacji elektrycznych przez działki będące w zasobach ZZK, 
 • współpraca z Biurami Obsługi Klienta, Urzędem Miasta Wrocławia, innymi działami ZZK, jednostkami budżetowymi Gminy Wrocław oraz zarządcami Wspólnot Mieszkaniowych.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet socjalny,
 • miejsce pracy: budynki Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu,
 • stanowisko pracy: praca stacjonarna przy komputerze powyżej 4 h dziennie, praca w terenie
 • przewidywany termin zatrudnienia: II - III  kwartał 2021 r.

5. Wymagane dokumenty

 • list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem,
 • życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem,
 • kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego (dot. osób nieposiadających obywatelstwa polskiego),
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za  przestępstwa popełnione umyślnie – opatrzone własnoręcznym podpisem,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać
 • z uprawnienia, o którym mowa w ustawie z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

6. Informacje dodatkowe

Dokumenty należy składać w miejscu wyznaczonym do składania dokumentów w siedzibie ZZK przy ul. Św. Elżbiety 3 we Wrocławiu lub pocztą na adres ZZK z dopiskiem: (nazwa stanowiska) w terminie do 18 maja 2021 r.

Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski na koszt własny kandydata.

Dokumenty, które wpłyną do ZZK po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Do dalszej rekrutacji zapraszani będą telefonicznie lub drogą elektroniczną kandydaci, którzy spełnili wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.zzk.wroc.pl (BIP) oraz na tablicy informacyjnej w ZZK przy ul. Św. Elżbiety 3.

Pierwsza umowa o pracę z kandydatem wyłonionym w wyniku postępowania rekrutacyjnego będzie zawarta na czas określony.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Zasobu Komunalnego we Wrocławiu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w kwietniu 2021 r. wynosił poniżej 6 %.

Przekazanie przez kandydata danych osobowych i informacji wykraczających poza zakres określony w niniejszym ogłoszeniu  jest wyłączną decyzją kandydata, a przekazane dane i informacje nadmiarowe nie podlegają ocenie.

Ogłoszenie archiwalne