Ta oferta pracy jest nieaktualna od 170 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. geologii

 • Gdańsk, pomorskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 29.05.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

  Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego

  ogłasza konkurs w  Oddziale Geologii Morza w Gdańsku

  Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego

  na stanowisko:

  Specjalista ds. geologii

  Miejsce pracy: Gdańsk

  Liczba etatów: 1

  Wymiar etatu: 1

  Miejsce wykonywania pracy:

  Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

  Oddział Geologii Morza w Gdańsku

  80-328 Gdańsk, ul. Kościerska 5

   Opis stanowiska:

  Wykonywanie prac związanych z realizacją zadań Oddziału Geologii Morza PIG-PIB, w tym zadań Państwowej Służby Geologicznej, w szczególności:

  • udział w projektowaniu i wykonywaniu prac z zakresu kartografii geologicznej morskiej i lądowej,
  • udział w wykonywaniu prac w zakresie kartografii złożowej (w szczególności kopaliny okruchowe)
   i kartografii środowiskowej,
  • udział w projektowaniu i wykonywaniu zadań z zakresu geodynamiki strefy brzegowej i monitorowania procesów erozji brzegu morskiego,
  • udział w pracach terenowych, w tym morskich,
  • interpretacja i opracowanie wyników badań,
  • przetwarzanie i wizualizacja danych geologicznych z wykorzystaniem GIS.

  Wymagania:

  • ukończone kierunkowe studia geologiczne II stopnia,
  • umiejętności i doświadczenie (min. 3 lata) w zakresie kartografii geologicznej,
  • predyspozycje do uczestniczenia w geologicznych pracach terenowych na lądzie i morzu,
  • sprawne posługiwanie się oprogramowaniem GIS (ArcGIS for Desktop),
  • znajomość języka angielskiego na poziomie średnim (komunikatywnym),

  mile widziane:

  • posiadanie uprawnień geologicznych,
  • umiejętności wykorzystania produktów serwerowych GIS (ArcGIS for Server),
  • posiadanie certyfikatów uprawniających do uczestniczenia w pracach na morzu,
  • umiejętność interpretacji płytkich profilowań wykonanych metodami akustycznymi

  Wymagania dodatkowe:

  • umiejętność pracy w zespole,
  • motywacja do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  • kreatywność i otwartość na współpracę,
  • odporność na stres,
  • sumienność w realizacji podjętych zobowiązań.

  Oferujemy:

  • atrakcyjne wynagrodzenie,
  • opiekę medyczną, pakiet socjalny,
  • możliwość rozwoju zawodowego.

  Wymagane dokumenty:

  • cv wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
  • list motywacyjny,
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje i doświadczenie w pracy zawodowej,
  • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

   Miejsce i sposób składania dokumentów:

  Listownie na adres:

  Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
  Oddział Geologii Morza
  80-328 Gdańsk, ul. Kościerska 5

  z dopiskiem: Rekrutacja na stanowisko specjalisty ds. geologii PIG-PIB” z podaniem imienia i nazwiska w lewym górnym rogu.

  Osobiście:

  w sekretariacie Oddziału Geologii Morza PIG-PIB (w zamkniętej kopercie) 80-328 Gdańsk, ul. Kościerska 5 w godz. 8.00–14.30

  z dopiskiem: „Rekrutacja na stanowisko specjalisty ds. geologii PIG-PIB” z podaniem imienia i nazwiska  w lewym górnym rogu.

  Mailowo: poprzez przycisk "Aplikuj teraz"

  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  DLA POTRZEB PROCESU REKRUTACJI W:

  PAŃSTWOWYM INSTYTUCIE GEOLOGICZNYM

  – PAŃSTWOWYM INSTYTUCIE BADAWCZYM

   Niniejszym, mając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, w zakresie objętym przekazanym przeze mnie CV dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, jak również w okresie następnych 6 miesięcy na potrzeby procesów rekrutacyjnych odbywających się w Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym.

  Powyższa zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych dla celów sporządzenia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji.

   Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż:

  1.  Udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, w takiej samej formie jak jej wyrażenie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.
  2. Podane dane osobowe będą przechowywane w okresie 6 miesięcy dla celów rekrutacyjnych.
  3. Przysługuje mi prawo dostępu do treści podanych przez mnie danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych osobowych jest świadome i dobrowolne, konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji przed podjęciem zatrudnienia.

   

   ……………………………

  data i podpis


  Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, z siedzibą ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.