• Administratorem danych osobowych kandydatów na stanowisko jest Gmina Sławno – Urząd Gminy Sławno, ul. M. C. Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno.
 • W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych - e-mail: [email protected], tel. 59 810-67-14, adres: Urząd Gminy Sławno, ul. M. C. Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno.
 • Kandydatom na stanowisko przysługuje prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz 

Specjalista ds. gospodarki nieruchomościami

Urząd Gminy SławnoO firmie

 • Sławno, zachodniopomorskie

 • Ważna jeszcze 24 dni
  15 Luty 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista

Urząd Gminy Sławno

WÓJT GMINY SŁAWNO OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS.GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Specjalista ds. gospodarki nieruchomościami

Miejsce pracy: Sławno
Opis stanowiska:
 • prowadzenie spraw związanych z gospodarką nieruchomościami m.in.:
  • sprzedaż nieruchomości, sporządzanie protokołów, uzgodnień lub rokowań zbycia lub nabycia nieruchomości,
  • nadawanie nieruchomościom numeracji porządkowych,
  • prowadzenie pełnej ewidencji nieruchomości gminnych,
  • naliczanie opłat adiacenckich i planistycznych,
  • prowadzenie ewidencji aktów notarialnych,
  • opracowywanie projektów zarządzeń, uchwał Rady Gminy zgodnie z powierzonym  zakresem czynności,
 • prowadzenie spraw z zakresu ochrony zabytków, w tym przygotowanie i prowadzenie „ewidencji zabytków” zlokalizowanych na terenie gminy.

Praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych, biuro położone na pierwszym piętrze w budynku bez windy - potrzeba przemieszczania się po schodach, w zależności od potrzeb praca w terenie (prowadzenie samochodu).

Wymagania:
 • posiadanie obywatelstwa polskiego, obywatelstwa Unii Europejskiej lub obywatelstwa innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego winna posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej oraz posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 • posiadanie wykształcenia:- wyższego, lub średniego o profilu zawodowym umożliwiającym wykonywania zadań na stanowisku, w takim przypadku wymagany, co najmniej 3 letni staż pracy,
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • preferowane wykształcenie wyższe o kierunku geodezji i kartografii, gospodarki nieruchomościami,
 • znajomość zasad funkcjonowania i finansowania jednostek samorządu terytorialnego,
 • znajomość przepisów ustaw związanych z zadaniami realizowanymi na stanowisku pracy, a w szczególności ustaw: o samorządzie gminnym, o gospodarce nieruchomościami, prawo geodezyjne i kartograficzne oraz kodeks postępowania administracyjnego,
 • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość środowiska Windows, programów Word, Excel,
 • nieposzlakowana opinia,
 • kultura, życzliwość w kontaktach interpersonalnych,
 • odpowiedzialność, obowiązkowość, dyspozycyjność,
 • umiejętność właściwej interpretacji i stosowania przepisów prawa.

Oferujemy:

umowę o pracę, możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez uczestnictwo w szkoleniach

Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • życiorys – curriculum vitae (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej),
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dokument potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z przepisami o służbie cywilnej (dotyczy osób nie będących obywatelami polskimi),
 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia z informacją o okresie zatrudnienia wystawione przez zakład pracy, w którym kandydat jest zatrudniony lub
  oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej,
 • kserokopie świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach oraz inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wg. wzoru umieszczonego na stronie internetowej Gminy Sławno,ug.slawno.ibip.pl oraz w Referacie Spraw Społecznych i Administracyjnych (pok. nr 10) w Urzędzie Gminy Sławno,
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu
  z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia
  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 )”.


WÓJT GMINY SŁAWNO OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS.GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Specjalista ds. gospodarki nieruchomościami
Opis stanowiska:
 • prowadzenie spraw związanych z gospodarką nieruchomościami m.in.:
  • sprzedaż nieruchomości, sporządzanie protokołów, uzgodnień lub rokowań zbycia lub nabycia nieruchomości,
  • nadawanie nieruchomościom numeracji porządkowych,
  • prowadzenie pełnej ewidencji nieruchomości gminnych,
  • naliczanie opłat adiacenckich i planistycznych,
  • prowadzenie ewidencji aktów notarialnych,
  • opracowywanie projektów zarządzeń, uchwał Rady Gminy zgodnie z powierzonym  zakresem czynności,
 • prowadzenie spraw z zakresu ochrony zabytków, w tym przygotowanie i prowadzenie „ewidencji zabytków” zlokalizowanych na terenie gminy.

Praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych, biuro położone na pierwszym piętrze w budynku bez windy - potrzeba przemieszczania się po schodach, w zależności od potrzeb praca w terenie (prowadzenie samochodu).

Wymagania:
 • posiadanie obywatelstwa polskiego, obywatelstwa Unii Europejskiej lub obywatelstwa innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego winna posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej oraz posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 • posiadanie wykształcenia:- wyższego, lub średniego o profilu zawodowym umożliwiającym wykonywania zadań na stanowisku, w takim przypadku wymagany, co najmniej 3 letni staż pracy,
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • preferowane wykształcenie wyższe o kierunku geodezji i kartografii, gospodarki nieruchomościami,
 • znajomość zasad funkcjonowania i finansowania jednostek samorządu terytorialnego,
 • znajomość przepisów ustaw związanych z zadaniami realizowanymi na stanowisku pracy, a w szczególności ustaw: o samorządzie gminnym, o gospodarce nieruchomościami, prawo geodezyjne i kartograficzne oraz kodeks postępowania administracyjnego,
 • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość środowiska Windows, programów Word, Excel,
 • nieposzlakowana opinia,
 • kultura, życzliwość w kontaktach interpersonalnych,
 • odpowiedzialność, obowiązkowość, dyspozycyjność,
 • umiejętność właściwej interpretacji i stosowania przepisów prawa.

Oferujemy:

umowę o pracę, możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez uczestnictwo w szkoleniach

Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • życiorys – curriculum vitae (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej),
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dokument potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z przepisami o służbie cywilnej (dotyczy osób nie będących obywatelami polskimi),
 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia z informacją o okresie zatrudnienia wystawione przez zakład pracy, w którym kandydat jest zatrudniony lub
  oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej,
 • kserokopie świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach oraz inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wg. wzoru umieszczonego na stronie internetowej Gminy Sławno,ug.slawno.ibip.pl oraz w Referacie Spraw Społecznych i Administracyjnych (pok. nr 10) w Urzędzie Gminy Sławno,
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu
  z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia
  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 )”.

Ogłoszenie archiwalne