Oferta pracy
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, dalej: RODO) informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest Lisner Service spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (60-479) przy ul. Strzeszyńskiej 38/42, tel. (061) 849 55 54, zwana dalej administratorem. Kontakt z administratorem jest również możliwy mailowo pod adresem: [email protected] 2. Dane osobowe będą przetwarzane: a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, przy czym w zakresie obejmującym: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia oraz dane kontaktowe podstawę przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych stanowi obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO), b) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, przy czym w zakresie obejmującym: wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia podstawę prawną przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych stanowi uzasadniony interes administratora w związku z koniecznością zweryfikowania kompetencji kandydata do zatrudnienia na określonym w ogłoszeniu stanowisku (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), c) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, przy czym w zakresie obejmującym dane osobowe inne niż wymienione w pkt a) i b) powyżej, przekazane w CV, formularzu, liście motywacyjnym lub w innych dokumentach, podstawę prawną przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych stanowi zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), d) w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów i/lub wykazania wykonania obowiązków. W tym przypadku podstawę prawną przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz e) w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. W tym przypadku podstawę prawną przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych stanowi zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 3. Dane osobowe przechowywane będą przez czas: a) niezbędny do przeprowadzenia aktualnego procesu rekrutacji - dotyczy danych osobowych o których mowa w pkt a) - c) powyżej, b) do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa - dotyczy danych osobowych o których mowa w pkt d) powyżej, c) w którym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa wynika obowiązek przechowywania danych przez administratora - dotyczy danych osobowych o których mowa w pkt d) powyżej oraz d) przez okres 24 miesięcy od dnia wyrażenia zgody - dotyczy danych osobowych o których mowa w pkt e) powyżej. 4. Dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora i którym dane te są powierzane oraz podmiotom należącym do Grupy UTM. 5. Względem danych osobowych przysługuje prawo żądania dostępu do nich oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia. Nadto przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 6. Podanie danych osobowych w zakresie imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia oraz danych kontaktowych jest obligatoryjne. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania może skutkować niemożnością lub odmową zawarcia umowy o pracę. 7. Decyzje nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. 8. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych może zostać zrealizowane w każdej chwili. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody, przed jej wycofaniem.

Specjalista ds. HR

Lisner Poznań sp. z o.o. sp.k.

Lisner Poznań sp. z o.o. sp.k.

Strzeszyńska 38

Jeżyce

Poznań

Twój zakres obowiązków

 • Zapewnienie wysokiej jakości bieżącego serwisu dla kadry kierowniczej i pracowników w zakresie spraw związanych z szeroko pojętym obszarem zarządzania zasobami ludzkimi

 • Udział w realizowanych w organizacji projektach HR

 • Współuczestnictwo w zakresie kreowania rozwiązań mających na celu rozwój procesów HR

 • Współudział w realizacji przyjętej przez firmę polityki szkoleniowej

 • Wspieranie procesu komunikacji wewnątrz firmy

 • Koordynacja programów stażowych i praktyk studenckich

 • Współpraca z Działem Kadr i Płac w celu zapewnienia sprawnego procesu zatrudniania, przeszeregowywania i zwalniania pracowników

 • Prowadzenie procesów rekrutacyjnych

 • Wsparcie tematów związanych z przestrzeganiem RODO

 • Realizacja prac o charakterze administracyjnym

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunkowe: ZZL, psychologia lub pokrewne)

 • Minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w organizacji o dużym rozmiarze

 • Doświadczenie w zakresie realizacji projektów HR

 • Dobra znajomość języka angielskiego (warunek konieczny)

 • Ogólna orientacja i znajomość zagadnień związanych ze stosowaniem nowoczesnych rozwiązań i narzędzi HR w organizacjach

 • Silna orientacji zadaniowa i umiejętność poszukiwania informacji

 • Samodzielność i gotowość do brania na siebie odpowiedzialności za powierzone zadania

 • Umiejętność budowania pozytywnych relacji z ludźmi

 • Wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne

To oferujemy

 • Praca z nami nigdy nie jest nudna i monotonna

 • Jesteśmy zgranym zespołem, pracujemy w przyjaznej atmosferze

 • Program poleceń pracowniczych - poleć do pracy i zyskaj 2.000 PLN

 • Pakiet benefitów: opieka medyczna w LuxMed - w tym coroczne szczepienia przeciw grypie, karta sportowa oraz ubezpieczenie na życie na preferencyjnych warunkach

 • Kursy językowe

 • Świąteczne świadczenia pieniężne

 • Elastyczne godziny pracy oraz możliwość pracy zdalnej

Lisner Poznań sp. z o.o. sp.k.

W Polsce istniejemy od 1991 roku będąc niekwestionowanym liderem wśród firm produkujących przetwory rybne, sałatki, pasty i dania gotowe. Lisner to zarówno wieloletnia tradycja, jak i innowacyjne technologie - takie połączenie gwarantuje produkty najwyższej jakości i zadowolenie naszych klientów.

Zobacz jak to robimy! www.lisner.pl/kariera/

Przewiń do profilu firmy
Tak się u nas pracuje
Tak się u nas pracuje