Oferta pracy

Specjalista ds. informatycznych i kontroli w Departamencie Kontroli i Naruszeń

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Stawki 2

Warszawa

Urząd Ochrony Danych Osobowych
poszukuje kandydatów na stanowisko:
Specjalisty ds. informatycznych i kontroli
w Departamencie Kontroli i Naruszeń

Główne obowiązki:

 1. Przeprowadzanie kontroli krajowych i międzynarodowych w zakresie zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych.
 2. Sporządzanie protokołów z poszczególnych czynności kontrolnych oraz sporządzanie protokołów kontroli.
 3. Praca analityczna nad materiałem dowodowym z przeprowadzonych kontroli.
 4. Ocena rozwiązań technicznych i organizacyjnych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
 5. Analiza naruszeń ochrony danych osobowych.
 6. Analiza projektów informatycznych oraz nowych rozwiązań technologicznych, pod kątem zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych.
 7. Sporządzanie projektów pism dotyczących realizacji wymogów wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych.

Wykształcenie:

Wyższe o profilu informatycznym lub pokrewnym.

 

Wymagania konieczne:

 1. Wiedza i doświadczenie z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego.
 2. Wiedza w zakresie: infrastruktury IT, systemów Windows, Linux, Unix, baz danych, firewall, zarządzania bezpieczeństwem informacji i monitorowania systemów w zakresie bezpieczeństwa.
 3. Znajomość regulacji prawnych dotyczących ochrony danych osobowych.
 4. Dyspozycyjność w zakresie wyjazdów służbowych.
 5. Umiejętność pracy w zespole.
 6. Umiejętność sporządzania pism, dokładność i terminowość w zakresie realizowanych zadań.
 7. Umiejętność analitycznego myślenia.

Dodatkowe atuty:

 1. Doświadczenie w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji, ciągłości działania oraz ochronie danych osobowych.
 2. Znajomość norm ISO 27001, ISO 27002, ISO 31000.
 3. Znajomość standardów i metodologii prowadzenia audytów.
 4. Znajomość języka angielskiego (minimum poziom B2).

 

Wymagane dokumenty:

1. informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
3. kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,
4. w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez UODO, proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez UODO przez okres najbliższych 6 miesięcy.

 

Oświadczenie, o którym mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w pozycji 4) może być sformułowane w następujący sposób:

[ ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez UODO przez okres najbliższych 6 miesięcy.

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 


                                                                                   .......................................................

                                                                                               Podpis kandydata do pracy

Sposób składania dokumentów:

1. dokumenty z dopiskiem w zależności od stanowiska na jakie się aplikuje  tj.: „specjalista DKN”, należy składać osobiście  w siedzibie Urzędu Ochrony Danych Osobowych, drogą elektroniczną na stronie: https://cv.uodo.gov.pl lub przesłać w zamkniętej kopercie na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
2. termin składania ofert: 27 sierpnia 2021 r. w przypadku wysyłania pocztą decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku wysyłania drogą elektroniczną lub osobistego dostarczenia dokumentów decyduje data wpływu do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
3. CV zawierające dane o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem,
4. do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów,
5. osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy,
6. osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu rekrutacji, z wyłączeniem ofert osób, które wyraziły zgodę na ich wykorzystanie, w kolejnych naborach prowadzonych przez UODO przez okres najbliższych 6 miesięcy.


 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna dla osób kandydatów do pracy w UODO

1. Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2. Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Prezesa UODO inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

-       Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

-       e-mail: [email protected]

 

3. Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2].

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda[3] na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.  

Urząd Ochrony Danych Osobowych będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę[4], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi UODO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

5. Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez 6 miesięcy.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

V  dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

V  sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

V  ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

V  usunięcia danych osobowych;

V  wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

 

7. Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

 

[1]. Art. 221  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zm.) (dalej: Kp) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz.2369).”;

[2]. Art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 Kp w zw z. z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO). W przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 Kp podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

[3]. Art. 6 ust. 1 lit a RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust.2 lit. a RODO;

[4]. Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

Ogłoszenie archiwalne