Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Specjalista ds. informatyki w Sekcji Planowania i Zamówień IT, Dział Informatyki PIG-PIB.

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut BadawczyO firmie

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

Rakowiecka 4

Warszawa

Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego
ogłasza konkurs na stanowisko:

specjalisty ds. informatyki w Sekcji Planowania i Zamówień IT,
Dział Informatyki PIG-PIB.

Liczba etatów: 1

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy 00-975 Warszawa, ul. Rakowiecka 4

Opis stanowiska:

 • przygotowywanie dokumentacji przetargowej w zakresie sprzętu komputerowego,
 • oprogramowania, wsparć technicznych i usług informatycznych:
  • opracowywanie istotnych postanowień umów,
  • udział w przygotowaniu Opisu Przedmiotu Zamówienia,
  • prowadzenie rejestru prowadzonych postępowań przetargowych;
 • realizacja wniosków zakupowych dot. sprzętu i licencji, poprzez:
  • konsultacje z firmami w zakresie oferowanych produktów,
  • analiza ofert (wykonanie notatki służbowej),
  • zamówienie towaru i usług,
  • monitorowanie   terminowego   wykonania   usługi   i   dostarczenia   zakupionego sprzętu komputerowego lub oprogramowania;
 • wprowadzanie dokumentów do Systemu ERP i LogPlus:
  • wprowadzanie faktur dotyczących sprzętu i usług z nim związanych, wystawienie dokumentów wydania sprzętu (WT);
  • wprowadzanie nowo zakupionego sprzętu do bazy LogPlus
 • pełnienie obowiązków zastępcy kierownika Sekcji Logistyki i Zamówień (w przypadku jego nieobecności);
 • przygotowywanie informacji aktualizującej Centralny Rejestr Umów;
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi PIG-PIB.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe,
 • min. 3 - letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • praktyczna znajomość przepisów dotyczących zamówień publicznych,
 • doświadczenie w realizacji zamówień publicznych w obszarze IT,
 • umiejętność pracy w zespole.

Mile widziane dodatkowe kwalifikacje i umiejętności:

 • znajomość przepisów regulujących ochronę danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych,
 • ogólna znajomość metody zarządzania projektami,
 • znajomość systemów klasy ERP.
 • znajomość języka angielskiego B2 - poziom średniozaawansowany,

Oferujemy:

 • wynagrodzenie oparte o przepisy Regulaminu wynagradzania PIG-PIB;
 • pakiet socjalny i opiekę medyczną;
 • możliwość rozwoju zawodowego.

Wymagane dokumenty:

 • CV wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje;
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;

Miejsce i sposób składania dokumentów:

Listownie na adres:

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy ul. Rakowiecka 4 00-975 Warszawa Dział Spraw Personalnych

z dopiskiem: „Rekrutacja na stanowisko specjalisty ds. informatyki w Sekcji Planowania i Zamówień IT, Dział Informatyki PIG-PIB"

Osobiście w kancelarii ogólnej, pokój nr 15 w godz. 7.30-15.30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Rekrutacja na stanowisko specjalisty ds. informatyki w Sekcji Planowania i Zamówień IT, Dział Informatyki PIG-PIB" z podaniem imienia i nazwiska w lewym górnym rogu.

Mailowo na adres [email protected]

Inne informacje:

 • kandydaci są proszeni o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej;
 • wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać;
 • po zakończeniu procesu rekrutacji dokumenty złożone przez kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni, zostaną komisyjnie zniszczone;
 • zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami;
 • dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły do Działu Spraw Personalnych w terminie ustalonym w ogłoszeniu.
Prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z poniższym wzorem:
 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DLA POTRZEB PROCESU REKRUTACJI W: PAŃSTWOWYM INSTYTUCIE GEOLOGICZNYM –  PAŃSTWOWYM INSTYTUCIE BADAWCZYM
 

Niniejszym, mając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, w zakresie objętym przekazanym przeze mnie CV dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, jak również w okresie następnych 6 miesięcy na potrzeby procesów rekrutacyjnych odbywających się w Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym.

Powyższa zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych dla celów sporządzenia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji.
 
Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż:
 1. Udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, w takiej samej formie jak jej wyrażenie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.
 2. Podane dane osobowe będą przechowywane w okresie 6 miesięcy dla celów
 3. Przysługuje mi prawo dostępu do treści podanych przez mnie danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest świadome i dobrowolne, konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji przed podjęciem zatrudnienia.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy