Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

ZDW-ZG-K-1010-69/21

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Specjalista ds. Informatyki

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE - ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

 • Zielona Góra, lubuskie

 • ogłoszenie wygasło rok temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
 
Szczegóły o prowadzonej rekrutacji znajdują się również na podanej stronie internetowej
Specjalista ds. InformatykiNumer ref.: ZDW-ZG-K-1010-69/21

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. Posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonania pracy na określonym stanowisku,
 3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 5. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 6. Nieposzlakowana opinia,
 7. Wykształcenie kierunkowe w zakresie informatyki,.
 8. Prawo jady kategorii B
 9. Znajomość budowy i zasady działania komputerów, urządzeń drukujących, telefonów.
 10. Znajomość systemów operacyjnych Windows, Android, IOS, pakietu biurowego MS Office.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Zapewnienie potrzebnego wsparcia technicznego i merytorycznego z zakresu informatyki, systemów operacyjnych komputerów, aplikacji i oprogramowania.
 2. Przygotowywanie, instalacja i przekazywanie sprzętu komputerowego na stanowiska pracy.
 3. Prowadzenie szkoleń i instruktaży z obsługi przydzielonego sprzętu komputerowego i telefonicznego.
 4. Prowadzenie diagnostyki oraz sprawne usuwanie usterek, kwalifikowanie sprzętu komputerowego do specjalistycznego serwisu i naprawy.
 5. Zapewnienie terminowych aktualizacji systemów operacyjnych i aplikacji.
 6. Monitorowanie prawidłowego działania komputerów, wielofunkcyjnych urządzeń drukujących, telefonów i sprzętu multimedialnego.
 7. Redagowanie i zamieszczanie treści witryn internetowych za pomocą dostępnego systemu CMS.
 8. Zapewnienie terminowych wymian materiałów eksploatacyjnych w wielofunkcyjnych urządzeniach drukujących.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Umowa o pracę. Pierwsza umowa zawierana jest na czas określony. Praca w zespole, wymagająca wyjazdów w teren na obszarze działania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.
Budynek nie posiada windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. CV – Curricum Vitae – opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282)”,
 2. podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 3. podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 4. kopie dyplomów, świadectw dokumentujących wykształcenie,
 5. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 6. Kserokopia prawa jazdy,
 7. oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
 8. kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, znajomość języków obcych, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe.
 9. Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 października 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz.1282) są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:

2021-12-22 15:00:00


b. Sposób:

Własnoręcznie podpisane oświadczenia wraz z kompletem dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Specjalista ds. Informatyki” w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze i numerem ogłoszenia należy składać osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze al. Niepodległości 32  65-42 Zielona Góra pok. nr 13 lub drogą pocztową. Liczy się data wpływu dokumentów do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.


c. Miejsce:

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Al. Niepodległości 32
65-042 Zielona Góra

VII. Informacje dodatkowe:

Przesłuchanie kandydatów polegać będzie na wykonaniu testu teoretycznego i praktycznego oraz na rozmowie kwalifikacyjnej.
Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Wojewódzkich niekompletne, niepodpisane lub po określonym wyżej terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Informacyjnej w siedzibie Zarządu przy Al. Niepodległości 32 w Zielonej Górze oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.zdw.zgora.pl. Zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani o terminie dalszego postępowania konkursowego. Dodatkowych informacji dotyczących zatrudnienia można uzyskać pod numerem telefonów 68 328 03 00, 68 328 03 16.

Ogłoszenie archiwalne