Oferta pracy

Specjalista ds. infrastruktury IT

EME Aero Sp. z o.o. O firmie

 • Jasionka 949

  Rzeszów, podkarpackie
 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)

EME Aero to przedsięwzięcie pomiędzy dwiema wiodącymi firmami z branży lotniczej, Lufthansa Technik AG (50%) oraz MTU Aero Engines AG (50%). Wspólna inicjatywa zaowocowała ideą utworzenia jednego z najnowocześniejszych centrów serwisowych MRO dla najnowszej generacji silników turbowentylatorowych przekładniowych (GTF) z serii PW1000G. 

Nowoczesny zakład zlokalizowany jest w południowo-wschodniej Polsce, w podrzeszowskiej Jasionce. Firma rozpoczęła działalność w styczniu 2020 roku. Pełna gotowość operacyjna EME Aero planowana jest na rok 2026, szacowana wydajność zakładu to ponad 450 wizyt serwisowych rocznie.

Nowo powstałe centrum będzie zatrudniało ponad 1000 wykwalifikowanych pracowników.

Specjalista ds. infrastruktury IT

Osoba na tym stanowisku jest odpowiedzialna za doradztwo, wsparcie użytkowników oraz odpowiedzialność za przydzielony obszar IT (środowisko Unix/Linux, Windows, LAN, WAN, serwery WTS), zarządzanie projektami, optymalizację procesów oraz rozwój systemów informatycznych w przydzielonym obszarze. Do zakresu jej obowiązków należeć będzie także: zapewnienie właściwego funkcjonowania infrastruktury informatycznej oraz kontrola zewnętrznych dostawców w tym zakresie.

Najważniejsze obowiązki:

 • Zapewnienie utrzymania gotowości i doskonalenia systemów IT, rozszerzonych systemów IT zgodnie z obecnymi wymaganiami i oczekiwaniami EME Aero w obszarze IT oraz w środowisku przemysłowym IT.
 • Utrzymywanie kontaktów z użytkownikami końcowymi systemów IT oraz „2 / 3rd levels support” w celu eliminowania problemów związanych z eksploatacją sprzętu komputerowego i zainstalowanego oprogramowania.
 • Utrzymywanie  w sprawności urządzeń związanych z przetwarzaniem i z przesyłaniem informacji oraz zapewnienie odpowiedniego serwisu i zarządzania systemem.
 • Instalacja, konfigurowanie i administrowanie zasobami IT powierzonymi przez kierownika ds. IT.
 • Kontakt z centrala IT, w celu ustalania standardów, konsultacji, rozwiązywania problemów.
 • Administracja powierzonymi zasobami IT takimi jak:
  • Stacje końcowe Thin client oraz Rich client
  • Serwery ( MS Windows )
  • Serwery ( Linux / UNIX )
  • Oprogramowanie typu office
  • Systemy komunikacji wewnątrzzakładowej
  • Systemy bazodanowe ( MS SQL )
  • Intranet
  • Instalacja i  konfigurowanie oprogramowania związanego z systemami wymienionymi powyżej
 • Monitorowanie powierzonych zasobów IT
 • Diagnozowanie nieprawidłowości w pracy systemów IT
 • Konsultacja oraz szkolenie użytkowników systemów IT
 • Zapewnienie odpowiedniego poziomu serwisu sprzętu i oprogramowania.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego systemów IT zgodnie z wymaganiami polityki bezpieczeństwa IT
 • Maszyny produkcyjne wyposażone w urządzenia IT i komputery powiązane z maszynami
 • Systemy zarządzania budynkiem ( sprzęt powiązany z IT )
 • System rejestracji czasu pracy
 • System kontroli dostępu
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie
 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Znajomość sieci komputerowych LAN ,
 • Znajomość system Linux
 • Znajomość systemów serwerowych Windows
 • Znajomość systemów przechowywania danych
 • Umiejętność administrowania systemów bazodanowych MS SQL
 • Administracja klastrem Vmware
 • Znajomość urządzeń mobilnych
 • Znajomość komputerów PC od strony sprzętu jak i oprogramowania systemowego
 • Pięć lat doświadczenia na podobnym stanowisku
 • Stabilne zatrudnienie, na podstawie umowy o pracę
 • Benefity: prywatna opieka medyczna, dopłaty do posiłków, dofinansowanie do kursów i szkoleń, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w tym karta Multisport, premia roczna,

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EME Aero Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce (36-002), Jasionka 949, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000709341, REGON: 368986102, NIP: 5170385680 (zwana dalej „Administratorem”). We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez EME Aero Sp. z o.o. prosimy o kontakt pod adresem e-mail: [email protected] ; lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody (która może zostać odwołana w każdym czasie), także w celu przyszłych procesów rekrutacji.
 • Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (w tym m.in. w zakresie wynikającym z art. 221 1 Kodeksu pracy) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), a w pozostałym zakresie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO (zgoda osoby której dane dotyczą).
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, a następnie przez okres 4 miesięcy, jednak nie dłużej niż przez okres 1 roku od przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego; a w przypadku udzielenia zgody na przyszłe rekrutacje – przez okres 36 miesięcy od jej udzielenia.
 • Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT i hostingowych, serwisom informatycznym wykorzystywanym w procesie rekrutacji, agencjom rekrutacyjnym, podmiotom powiązanym kapitałowo z Administratorem.
 • Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego przez Procesora – tj. serwis informatyczny wykorzystywany dla celów związanych z rekrutacją, po zapewnieniu zabezpieczeń Państwa danych osobowych opisanych w RODO, a w szczególności po spełnieniu jednego z następujących warunków: przetwarzania będzie realizowane przez dalszy podmiot przetwarzający w państwie trzecim, w stosunku do którego została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, o którym mowa w art. 45 RODO, przetwarzanie będzie realizowane przez dalszy podmiot przetwarzający, który uczestniczy w Programie Privacy Shield, przetwarzanie będzie realizowane przez dalszy podmiot przetwarzający w ramach wiążących reguł korporacyjnych, o których mowa w art. 4 pkt 20 oraz art. 47 RODO lub przetwarzanie będzie realizowane przez dalszy podmiot przetwarzający na podstawie Standardowych Klauzul Umownych.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Ogłoszenie archiwalne