Ta oferta pracy jest nieaktualna od 238 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. inwestycji drogowych w Wydziale Inwestycyjnym

 • Siechnice, dolnośląskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 31.08.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Gmina Siechnice

  Gmina Siechnice połozona jest w województwie dolnosląskim w powiecie wrocławskim, jako prężnie rozwijająca się gmina oraz miejsce przyjazne dla przedsiębiorców poszukuje:

  Specjalista ds. inwestycji drogowych w Wydziale Inwestycyjnym (umowa o pracę na zastępstwo)

  Miejsce pracy: Siechnice

  Do zadań na stanowisku specjalisty ds. inwestycji drogowych należy m. in.:

  • nadzorowanie i koordynacja procesu projektowania i realizacji zadań z zakresu inwestycji drogowych,
  • odbiór i opiniowanie dokumentacji technicznej dla przygotowywanych do realizacji zadań z zakresu inwestycji drogowych,
  • koordynacja procesów realizacji zadań z zakresu inwestycji drogowych,
  • odbiór obiektów od wykonawcy i przekazanie ich użytkownikowi,
  • sporządzanie dokumentów OT dla zakończonych zadań,
  • uzyskiwanie decyzji o pozwoleniu na budowę, uzgodnień i opinii, niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania,
  • przygotowywanie wniosków o przeprowadzenie postępowań o zamówienie publiczne i zawarcie umów na opracowywanie dokumentacji projektowej oraz realizacji robót budowlanych oraz kontrola ich realizacji,
  • przygotowywanie zleceń, do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych zgodnie z wewnętrznym regulaminem oraz kontrola ich realizacji,
  • przygotowanie dokumentów do rozliczenia wynagrodzenia uczestników procesu inwestycyjnego.

  Wymagania niezbędne:

  • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych),
  • wykształcenie minimum średnie techniczne, kierunek budownictwo, preferowana specjalność drogowa,
  • co najmniej roczny staż pracy na stanowisku związanym z projektowaniem lub realizacją robót budowlanych, bądź co najmniej roczne doświadczenie w pracy o podobnym charakterze w jednostce samorządu terytorialnego,
  • znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego,
  • biegła obsługa komputera (pakiet MS Office),
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
  • prawo jazdy, samochód,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

   Wymagania dodatkowe:

  • doświadczenie zawodowe w zakresie nadzorowania realizacji robót drogowych: inwestycyjnych lub remontowych,
  • znajomość zasad realizacji inwestycji ze środków publicznych oraz zasad ich rozliczania,
  • wiedza z zakresu prawa zamówień publicznych,
  • umiejętność poszukiwania i pozyskiwania informacji,
  • samodzielność.

  Oferujemy:

  • umowę o pracę na zastępstwo,
  • wymiar czasu pracy: pełny etat,
  • planowany termin rozpoczęcia pracy: IV kwartał 2018 r.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej – opatrzone własnoręcznym podpisem,
  • list motywacyjny – opatrzony własnoręcznym podpisem,
  • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
  • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (dodatkowo w przypadku pozostawania w stosunku pracy – zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia),
  • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie – opatrzone własnoręcznym podpisem,
  • kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego (dot. osób nieposiadających obywatelstwa polskiego),
  • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych – opatrzone własnoręcznym podpisem,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – opatrzone własnoręcznym podpisem,
  • oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia     10 maja 2018 r. o  ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych”  – opatrzone własnoręcznym podpisem,
  • oświadczenie o niepełnosprawności, opatrzone własnoręcznym podpisem; kandydat, który korzysta z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, na rozmowie kwalifikacyjnej zobowiązany jest okazać oryginał dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

   Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%.

   W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, na koszt własny kandydata.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Siechnicach lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Siechnicach ul. Jana Pawła II 12, 55–011 Siechnice z dopiskiem:

  „Nabór na stanowisko specjalisty ds. drogowych” w terminie do dnia  14 września 2018 r.

   Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie  nie będą rozpatrywane.

  Do dalszej rekrutacji zapraszani będą telefonicznie  lub drogą elektroniczną kandydaci, którzy spełnili wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze oraz złożyli najlepsze z punktu widzenia kryteriów oferty.

  Prosimy o złożenie oświadczenia o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych"  - opatrzone własnoręcznym podpisem.

  Informujemy, że Administratorem danych jest Burmistrz Siechnic z siedzibą w Siechnicach przy ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice.  Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji.

  Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii, prawo do ich sprostowania (poprawiania danych), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

  Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 lisopada 2008 r. o pracownikach samorządowych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.


  Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Urzędu Miejskiego z siedzibą w Siechnicach przy ul. Jana Pawła II 12, zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Siechnicach jest Burmistrz Siechnic, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice,
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – [email protected];
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w przepisach szczegółowych w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii, prawo do ich sprostowania (poprawiania danych), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak udziału w procesie rekrutacji;
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie komisja ds. rekrutacji oraz pracodawca lub osoba upoważniona przez pracodawcę do wykonywania czynności w zakresie prawa pracy; Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
  • Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza teren Polski. 
  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.