Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Specjalista ds. inwestycji i remontów

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.O firmie

 • Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 2

  Gdańsk, pomorskie
 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o., największa na Pomorzu firma komunikacyjna,  zatrudni kandydata/ -tkę, w pełnym wymiarze czasu pracy, na stanowisku:

Specjalista ds. inwestycji i remontówNumer ref.: 2/510/2020

Zadania:

 • Prowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów Spółki zgodnie z wymogami prawa budowlanego.
 • Opiniowanie kalkulacji na wykonanie robót naprawczych oraz sprawdzanie wycen za opracowanie projektowe, zlecone   na zewnątrz przez inne komórki organizacyjne.
 • Przygotowywania zleceń i opiniowania umów na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej, robót   budowlano-montażowych oraz dostaw inwestycyjnych począwszy od etapu Założeń Techniczno Ekonomicznych /ZTE/, Projektu Wykonawczego /PW/ i Projektu Techniczno Jednostadiowego /PTJ/.
 • Rozliczanie robót inwestycyjnych oraz przygotowywanie inwestycji nowych oraz modernizacji.
 • Prowadzenie całokształtu spraw związanych z dokumentacją prawną, geodezyjną zatwierdzaniem dokumentacji do    otrzymania pozwolenia na budowę.
 • Archiwizowanie i przekazywanie niezbędnej dokumentacji.
 • Zabezpieczenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rzecz własnej działalności inwestycyjno-modernizacyjnej, remontowej Spółki.
 • Prowadzenie całokształtu spraw związanych ze zbiorczą sprawozdawczością inwestycji, modernizacji i remontów.
 • Zapoznawanie się z dokumentacją techniczną Założeń Techniczno Ekonomicznych /ZTE/, Projektem Technicznym   /РТ/ pod względem rozwiązań technicznych i kosztowych.
 • Prowadzenie całokształtu spraw związanych z nadzorem technicznym i inwestorskim zgodnie z Ogólnymi Warunkami   Rozwoju Inwestycji /OWR1/, prawem budowlanym i szczegółowymi zasadami działania inspektorów nadzoru.
 • Egzekwowanie usuwania przez wykonawców usterek i braków stwierdzonych w toku odbiorów /zaleceń komisji   odbioru/ bądź w okresie gwarancyjnym /rękojmi/.
 • Organizowanie i udział w komisjach kwalifikacyjnych planowanych remontów kapitalnych, remontów bieżących i   modernizacji.
 • Dokonywanie odbiorów technicznych robót od wykonawców oraz organizowanie komisji odbioru robót końcowych dla inwestycji oraz modernizacji.
 • Końcowe rozliczanie budów z wystawieniem dokumentów PT i OT.

Wymagania:

 • Minimum 2-3 lata na podobnym stanowisku pracy
 • Znajomość przepisów prawnych w zakresie prawa budowlanego
 • Znajomość przepisów bhp
 • Odpowiedzialność
 • Odporność na stres
 • Wysoka kultura osobista i komunikatywność
 • Zdolność koncentracji i podzielność uwagi

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:

1)administratorem Pani/Pana danych osobowych są Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. z siedzibą
w Gdańsku (80-252)przy ul. Jaśkowa Dolina 2, działająca na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk –Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000186615, REGON 192993561, NIP 2040000711

2)inspektorem ochrony danych w Gdańskich Autobusach i Tramwajach Sp. z o.o. jest Pan Marek Rolewicz  e-mail służbowy: [email protected], nr tel. służbowy 58/341-00-21

3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

-przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na pracowników GAIT Sp. z o.o. na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4)odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w ogłoszeniu nie dłużej jednak niż do dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego

6)posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne- prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy [email protected]

7)ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

- listownie : ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

- przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;

- telefonicznie : (22) 531 03 00

8)podanie przez Pana/Panią danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w GAIT Sp. z o.o.

9)Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy