Ta oferta pracy jest nieaktualna od 273 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. inwestycji i remontów głównych w Biurze Infrastruktury

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • 2017-09-20

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

  Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej poszukuje kandydatek / kandydatów na stanowisko:

  specjalisty ds. inwestycji i remontów głównych
  (specjalność instalacyjna - sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne)
  w Biurze Infrastruktury (BI).


  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

  Wymiar etatu: 1
  Liczba stanowisk pracy: 1

  Adres urzędu
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Al. J. Ch. Szucha 23
  00-580 Warszawa

  Miejsce wykonywania pracy: 
  Warszawa


  Warunki pracy:
  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
  1. Praca w terenie.
  2. Zagrożenie korupcją.
  3. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
  4. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.
  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
  Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.
  W związku z wyjazdami służbowymi, otoczenie i warunki pracy mogą być różne.

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  1. Organizacja, koordynacja i kontrola inwestycji i remontów: ustalanie zakresu, opracowywanie programu inwestycji/remontu, opracowywanie opisu przedmiotu zamówienia, umowy na projektowanie, wykonawstwo, nadzór, udział w komisji odbioru, przekazanie obiektu do użytkowania i rozliczenie w celu zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego i zaspokojenia potrzeb w zakresie infrastruktury budowlanej.
  2. Sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad prowadzonymi inwestycjami i remontami krajowych obiektów budowlanych MSZ i obiektów placówek zagranicznych podległych Ministrowi SZ w celu zapewnienia osiągnięcia założonych rezultatów.
  3. Pełnienie funkcji kierownika projektu lub członka zespołu projektowego przy realizacji ww. zadań prowadzonych jako projekty w celu zapewnienia sprawnej realizacji zadań zgodnie z procedurami zarządzania projektowego.
  4. Opracowywanie i opiniowanie (lub zlecanie podmiotom zewnętrznym) wytycznych do sporządzania studiów wykonalności, programów inwestycji, programów funkcjonalno-użytkowych, wytycznych do sporządzania dokumentacji projektowej i innych dokumentów dot. budowy, przebudowy, adaptacji, modernizacji, remontu w celu określenia jakościowego i ilościowego zakresu prac.
  5. Weryfikacja opracowań (samodzielnie lub wnioskowanie o zlecenie weryfikacji opracowania): programów inwestycji i remontów, szacunku kosztów inwestycji i remontów, dokumentacji projektowej w celu precyzyjnego określenia kosztów i prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia.
  6. Interwencyjna ocena stanu technicznego obiektów i instalacji będących w kompetencji wydziału.

  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: 

  Niezbędne:

  Wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku odpowiednim dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
  Doświadczenie zawodowe: co najmniej 4 lata pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm. w specjalności instalacyjnej (sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne) w zakresie wykonawstwa lub projektowania lub nadzoru lub utrzymania.
  Pozostałe wymagania niezbędne:
  1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
   w budownictwie dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
  2. Uprawnienia energetyczne G1 w zakresie eksploatacji i/lub dozoru tzw. uprawnienia SEP.
  3. Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu.
  4. Znajomość języka angielskiego na poziomie B1.
  5. Znajomość  ustaw: o finansach publicznych,  Prawo zamówień publicznych,  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Prawo budowlane.
  6. Umiejętność obsługi programu typu AutoCAD.
  7. Praktyczna znajomość programu do sporządzania harmonogramów np.  MS Project.
  8. Znajomość metodyki  zarządzania projektami np. Prince 2.
  9. Umiejętność: współpracy, negocjacji, analitycznego myślenia; zorientowanie na osiąganie celów.
  10. Dyspozycyjność.
  11. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
  12. Korzystanie z pełni praw publicznych.
  13. Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  Dodatkowe:

  1. Znajomość innego języka obcego na poziomie B1.
  2. Praktyczna znajomość narzędzi do zarządzania projektami w środowisku Microsoft oraz techniki oprogramowania wspierającego i systematyzującego działania nad projektem ze szczególnym uwzględnieniem aparatu narzędziowego ITSM, SharePoint, MS Project, EPM.
  3. Umiejętność sporządzania i weryfikacji kosztorysów budowlanych oraz umiejętność obsługi programów do kosztorysowania np. Norma.

  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagania niezbędnego w zakresie posiadania uprawnień budowlanych
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie znajomości języków obcych
  • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1167 – j. t.),
  • CV
  • Kwestionariusz aplikacyjny znajdujący się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MSZ (bip.msz.gov.pl) w zakładce Praca i Kariera – Praca w MSZ – Pliki do pobrania: 
   http://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/ministerstwo/praca_i_kariera/zatrudnienie_msz/pliki_do_pobrania/
  • oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721 – j.t.), złożone według wzoru określonego w ww. ustawie – dotyczy kandydatek / kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.,
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

  • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się
   w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych.

  Termin składania dokumentów: 12.10.2017 r.
  Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  Biuro Spraw Osobowych
  Al. J. Ch. Szucha 23
  00-580 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie oraz w aplikacji: BI 7b/2017

  .
  Inne informacje:
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosi co najmniej 6%.

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto od ok. 5.000 PLN do ok. 7.300 PLN oraz dodatek
  za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej Dz. U. z 2016, poz. 1345- j.t. z późn. zm.).
  Dziennik Podawczy czynny w godzinach 8.15 – 16.15. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

  Szczegółowe informacje dotyczące kopii dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań niezbędnych oraz dodatkowych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MSZ w zakładce Praca i kariera – Praca w MSZ – Zasady i użyteczne informacje:http://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/ministerstwo/praca_i_kariera/zatrudnienie_msz/zasady_uzyteczne_informacje/ 

  Wszelkie dokumenty załączane do oferty wystawione w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.
  W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe. Informacje dotyczące uznawalności zamieszczone są na stronie MNiSW:http://www.nauka.gov.pl/departamenty-ministerstwa/departament-wspolpracy-miedzynarodowej-dwm.html 

  Dokumenty winny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób nie wskazanych do zatrudnienia będą zniszczone.

  W ofercie należy podać adres e-mail oraz numer telefonu. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani będą informowani e-mailem lub telefoniczne o terminie kolejnego etapu naboru.
  Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Naboru pod numerem telefonu: +48 (22) 523 8309, +48 (22) 523 7806.

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  bottom