Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Specjalista ds. inwestycji i remontów

SĄD APELACYJNY W ŁODZI

SĄD APELACYJNY W ŁODZI

Prezydenta Gabriela Narutowicza 64

Łódź

Specjalista ds. inwestycji i remontów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Prowadzenie inwestycji dla Sądu Apelacyjnego i Sądów Rejonowych działających na obszarze apelacji, w których powołano Dyrektora;
 2. Nadzór nad inwestycjami prowadzonymi przez Sądy Okręgowe;
 3. Nadzór nad zadaniami remontowymi w sądach obszaru apelacji łódzkiej.

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe techniczne (preferowane budownictwo, architektura lub inżynieria środowiska);
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii i wysokiego poziomu kultury osobistej;
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym oraz obsługi pakietu Office (MS Word i MS Excel);
 • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie pracy na wskazanym stanowisku (praca na wysokości do 3 m, mile widziana do 6 m).

Wymagania dodatkowe:

 • posiadanie uprawnień budowlanych;
 • doświadczanie w koordynacji projektów inwestycyjnych;
 • znajomość przepisów Prawa zamówień publicznych;
 • posiadanie prawa jazdy kat. B.;
 • umiejętność posługiwania się programami do kosztorysowania;
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres i presję  czasu, podstawowa wiedza z zakresu struktury i organizacji wymiaru sprawiedliwości;
 • umiejętność analitycznego myślenia, samodzielnego planowania i organizacji pracy, dobra pamięć, umiejętność podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów, dyskrecja, punktualność i odpowiedzialność.

 

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:

 1. Zgłoszenie  na  konkurs  (w formie listu motywacyjnego) adresowane do Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Łodzi ze wskazaniem numeru konkursu (Ka VIII-1102-2/21) wraz z aktualnym adresem do korespondencji oraz numerem telefonu kontaktowego.
 2. CV.
 3. Kserokopia dyplomu potwierdzającego posiadanie deklarowanego wykształcenia.
 4. Kserokopia orzeczenia w przypadku osoby (kandydata) z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
 5. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
 7. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
 8. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub o przestępstwo skarbowe.
 9. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku specjalisty ds. inwestycji i remontów.
 10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji – zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, inaczej RODO) oraz przepisami krajowymi w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych.

Kandydat może dodatkowo złożyć kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe lub dodatkowe kwalifikacje.

Wszystkie złożone przez kandydata  dokumenty winny być podpisane własnoręcznie lub elektronicznie.

 

Wzory oświadczeń, kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego w Łodzi  (adres: www.lodz.sa.gov.pl), w zakładce „Oferty pracy”.

 

Termin i miejsce złożenia dokumentów:

Pełną dokumentację zgłoszenia udziału w konkursie na stanowisko specjalisty ds. inwestycji i remontów w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nadawcy (imię i nazwisko kandydata oraz adres zamieszkania) z dopiskiem: „Konkurs nr Ka VIII-1102-2/21 w terminie do dnia 22 lipca 2021 roku:

 • bezpośrednio w siedzibie Sądu Apelacyjnego w  Łodzi, przy ulicy Narutowicza 64

(skrzynka podawcza przy wejściu do budynku sądu  przeznaczona na korespondencję adresowaną do Sądu Apelacyjnego w Łodzi) lub

 • przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Oddział Kadr

ul. Narutowicza 64

90-136 Łódź

           lub

(wpisując w temacie wiadomości  Konkurs nr Ka VIII-1102-2/21).

W przypadku dokumentów przesłanych pocztą za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

ETAPY KONKURSU

Konkurs obejmuje trzy etapy:

 1. Etap pierwszy – wstępna selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.
 2. Etap drugi – praktyczny sprawdzian umiejętności.
 3. Etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.

Listy kandydatów zakwalifikowanych do kolejnych etapów konkursu zamieszczone będą
w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego w Łodzi  (adres: www.lodz.sa.gov.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Apelacyjnego w Łodzi, ul. G. Narutowicza 64.

Zachęca się osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu do udziału w naborze na powyższe stanowisko.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o konkursie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

 

Dane kontaktowe

Osobą, z którą można kontaktować się w sprawie dodatkowych informacji o konkursie jest:
Pani Katarzyna Drużyńska

Kierownik Oddziału ds. Inwestycji, Zakupów i Planowania

Sądu Apelacyjnego w Łodzi

tel. (42) 68-50-609

Ogłoszenie archiwalne