Oferta pracy

Specjalista ds. inwestycji i remontów

SĄD APELACYJNY W WARSZAWIEO firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)

DECYZJA NR 3/2021

DYREKTORA SĄDU APELACYJNEGO W WARSZAWIE

z dnia 8 lutego 2021 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu o sygnaturze Kd-122-40/2021 na wolne stanowisko

Specjalista ds. inwestycji i remontów
(branża sanitarna)

 

Miejsce świadczenia pracy: Warszawa: Pl. Krasińskich 2/4/6, ul. Inflancka 4c bud. D, ul. Miodowa 10

Liczba wolnych miejsc: 1 (w pełnym wymiarze czasu pracy)

 

I. Zakres zadań: 
 • weryfikacja dokumentacji projektowej, w tym projektów koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych budowy budynków użyteczności publicznej pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymaganiami Zamawiającego, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
 • opiniowanie zmian wprowadzanych do dokumentacji projektowej oraz nadzór nad ich wdrożeniem w toku procesu projektowego;
 • uczestniczenie w procesie przygotowania inwestycji do realizacji, w tym uczestniczenie w sporządzaniu programów funkcjonalno-użytkowych, programów inwestycyjnych, wytycznych funkcjonalno - użytkowych oraz założeń do projektowania;
 • uczestniczenie w opracowaniu elementów specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz opisu przedmiotu zamówienia na wybór projektanta oraz wykonawcy robót budowlanych;
 • uczestniczenie w procesie wykonawstwa inwestycyjnego, remontów i zakupów inwestycyjnych,
 • zabezpieczanie w uzgodnieniu z Kierownikiem Oddziału Inwestycyjno-Gospodarczego nadzoru inwestorskiego w zakresie powierzonych zadań;
 • czuwanie nad terminowością realizacji inwestycji i remontów zgodnie z zawartymi umowami;
 • branie udziału w naradach koordynacyjnych;
 • przeprowadzanie okresowych analiz przebiegu robót i podejmowanie czynności zmierzających do usprawnienia procesu wykonawstwa;
 • współuczestniczenie w odbiorach częściowych i końcowych robót;
 • sprawdzanie pod względem merytorycznym poprawności sporządzanych kosztorysów ofertowych w branży sanitarnej;
 • dokonywanie ocen celowości i zasadności (w tym analiz ekonomicznych) planowanych inwestycji i remontów branży sanitarnej;
 • uczestniczenie w opracowywaniu kwartalnych, rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych i remontowych branży sanitarnej;
 • współpraca z Sekcją Zamówień Publicznych w przygotowaniu zamówień publicznych dla zadań inwestycyjnych i remontowych obejmująca w szczególności:

-         uzyskanie niezbędnych danych, uzgodnień wewnętrznych i zewnętrznych dla zadań inwestycyjnych i remontowych (opinie, ekspertyzy, zgody etc.) oraz zakupów inwestycyjnych;

-         opracowanie dokumentacji przetargowej (w tym opisu przedmiotu zamówienia, kosztorysów inwestorskich, wniosku o wszczęcie postępowania, zapisów merytorycznych w SIWZ, istotnych postanowień umowy). Uczestniczenie w postępowaniach o zamówienia publiczne.

II. Wymagania konieczne: 

 • wykształcenie wyższe techniczne - inżynieria środowiska lub inne pokrewne;
 • wiedza techniczna i doświadczenie w pracy na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej lub projektanta branży sanitarnej – minimum 2 lata;
 • posiadanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
 • znajomość przepisów prawa regulujących proces projektowy i wykonawczy, w tym:

-     ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

-     rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

-     rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;

-     rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych;

 • znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office (w szczególności programy Word, Excel, Outlook);
 • pełna zdolność do czynności prawnych i nieposzlakowana opinia;
 • kandydat nie może być karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i nie może być prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • zdolność analitycznego myślenia. 


III. Mile widziane:

 • doświadczenie w administracji publicznej;
 • umiejętność wykorzystania programu AutoCad;
 • umiejętność kosztorysowania robót budowlanych z wykorzystaniem programów do kosztorysowania (np. NORMA);
 • referencje i opinie od poprzednich pracodawców;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • dokładność i odpowiedzialność;
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy;
 • umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres.

IV. Oferujemy: 

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • pracę przy dużych i ważnych projektach, dających możliwość rozwoju;
 • wynagrodzenie adekwatne do efektywności i jakości wykonywanej pracy;
 • możliwość korzystania z wachlarza świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • możliwość pakietu opieki medycznej;
 • możliwość dofinansowania do nauki języka angielskiego;
 • niezbędne narzędzia pracy;
 • pracę w przyjaznym zespole.


V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Podanie o zatrudnienie na powyższym stanowisku adresowane do Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Warszawie z zaznaczeniem sygnatury konkursu.
 2. Wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 3. Kopia dokumentu ukończenia studiów wyższych.
 4. Kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia.
 5. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – jeśli w zakresie tych danych zawarte są inne dane niż wymagane w kwestionariuszu, w tym szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO,


Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i kwalifikacje. 


Kwestionariusz wraz z oświadczeniami dostępny jest na stronie Sądu Apelacyjnego w Warszawie pod adresem www.waw.sa.gov.pl w zakładce „Oferty pracy/Ważne dokumenty”.

Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie.

Dokumenty zawierające braki formalne nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym.

 

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty aplikacyjne z zaznaczeniem sygnatury konkursu wraz z załącznikami należy składać:

 

Biuro Obsługi Interesanta Sądu Apelacyjnego w Warszawie
Pl. Krasińskich 2/4/6
00-207 Warszawa
(pokój 0A14) parter
w godzinach: poniedziałek 8:00 – 18:00; wtorek – piątek 8:00 – 16:00 

 

w terminie 31 marca 2021 r. osobiście bądź drogą listowną (decyduje data stempla pocztowego).

 

Uprzejmie informujemy, że zgłoszenia otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

KONKURS SKŁADA SIĘ Z TRZECH ETAPÓW

 • Etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń pod katem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
 • Etap drugi – praktyczny sprawdzian umiejętności;
 • Etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu oraz termin i miejsce jego przeprowadzenia zostanie opublikowane na stronie internetowej Sądu Apelacyjnego w Warszawie www.waw.sa.gov.pl w dniu 8 kwietnia 2021 roku.

 

W zależności od ilości zgłoszeń istnieje możliwość realizacji etapu II i III w tym samym terminie.

 

Kandydaci mogą odebrać dokumenty rekrutacyjne w ciągu 3 miesięcy od dnia zakończenia procedury konkursowej w Oddziale Kadr Sądu Apelacyjnego w Warszawie w pokoju -1A42a.

VII. Unieważnienie konkursu:

Sąd Apelacyjny w Warszawie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 

VIII. Informacje dot. przetwarzania danych osobowych:

Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych składanych przez kandydatów ubiegających się o zatrudnienie na stanowisku Specjalisty ds. inwestycji i remontów w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie jest Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Warszawie z siedzibą w Warszawie, Pl. Krasińskich 2/4/6, 00-207 Warszawa. Administrator informuje, że:

1)       Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: [email protected]

2)       Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wyłonienia kandydata do zatrudnienia w ramach konkursu,
na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury, a w przypadku danych nieobjętych przepisami prawa na podstawie zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b i c Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

3)       Pani/Pana dane będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników Sądu Apelacyjnego w Warszawie zaangażowanych w proces przeprowadzenia konkursu.

4)       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu wyłonienia kandydata do zatrudnienia.
W terminie 3 miesięcy od zakończenia konkursu dane osób niezakwalifikowanych zostaną trwale zniszczone. W tym czasie mogą Państwo odebrać złożone dokumenty.

5)       Przysługuje Pani/Panu, na zasadach określonych w RODO i przepisach prawa krajowego, prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6)       Odbiorcami udostępnionych przez Panią/Pana danych osobowych mogą być:

a)   podmioty zapewniające na rzecz Sądu obsługę techniczną i organizacyjną, takie jak np. dostawcy oprogramowania do zarządzania systemami, podmioty świadczące obsługę techniczną oprogramowania oraz kancelarie świadczące obsługę prawną Sądu,

b)   podmioty upoważnione do odbioru tych danych z mocy prawa.

7)       Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8)       Podanie danych, o których mowa w ogłoszeniu o konkursie jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne w celu skutecznego przeprowadzenia procesu wyłonienia kandydata do zatrudnienia. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji. W przypadku podania danych wykraczających poza zakres określony w ogłoszeniu wymagana jest Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie, którą w dowolnym momencie może Pani/Pan wycofać. Wycofanie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

9)       Realizacja praw, o których mowa w punkcie 5 możliwa jest za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected] lub przesyłając żądanie na adres siedziby Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

10)    Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym, nie będą podlegały profilowaniu.

11)    Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.

12)    Administrator zobowiązany jest do opublikowania na stronie Sądu Apelacyjnego w Warszawie
lub do umieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie sądu:

a)   listy kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu. Lista kandydatów zawiera imię i nazwisko,

b)   imiona i nazwiska kandydatów wybranych do zatrudnienia na danym stanowisku.

Ogłoszenie archiwalne