Ta oferta pracy jest nieaktualna od 15 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. inwestycji i remontów

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 08.01.2018

Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE
ogłasza konkurs o sygnaturze K-110-1/18 na wolne stanowisko

Specjalista ds. inwestycji i remontów
Miejsce pracy: Warszawa
   I.    Miejsce świadczenia pracy: al. „Solidarności” 127.
  II.    Liczba wolnych miejsc na umowę na czas określony: 1

III. Zakres zadań na stanowisku:

 • opracowywanie rocznych i wieloletnich planów w zakresie inwestycji i remontów,
 • dokonywanie ocen celowości i zasadności (w tym analiz ekonomicznych) planowanych remontów,
 • opracowywanie dokumentacji przetargowej (w tym opisu przedmiotu zamówienia, kosztorysów inwestorskich, wniosku o wszczęcie postępowania, zapisów merytorycznych w SIWZ, istotnych postanowień umowy),
 • uczestniczenie w postępowaniach o zamówienia publiczne,
 • organizowanie wykonawstwa inwestycyjnego, remontów i zakupów inwestycyjnych wraz z wnioskowaniem o zapewnienie środków finansowych w zakresie niezbędnym dla procedur przetargowych,
 • czuwanie nad terminowością realizacji inwestycji i remontów zgodnie z zawartymi umowami,
 • przeprowadzanie okresowych analiz przebiegu robót i podejmowanie czynności zmierzających do usprawnienia procesu wykonawstwa,
 • współuczestniczenie w odbiorach częściowych i końcowych robót,
 • sprawdzanie pod względem merytorycznym poprawności wystawianych faktur,
 • rozliczanie zrealizowanych zadań.
IV. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • dobra znajomość regulacji prawnych z zakresu prawa zamówień publicznych, KPA, norm i przepisów BHP,
 • biegła znajomość obsługi komputera i posługiwania się pakietem MS Office, przede wszystkim programem Excel i Word,
 • umiejętność redagowania pism urzędowych,
 • zdolności negocjacyjne,
 • dyspozycyjność,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • samodzielność,
 • bardzo dobra organizacja pracy – umiejętność ustalania priorytetów i radzenia sobie w sytuacjach stresowych, nastawienie na realizację celu, rozwinięte zdolności komunikacyjne oraz pracy w zespole,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i nieposzlakowana opinia,
 • kandydat nie może być karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i nie może być prowadzone wobec kandydata postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

V. Wymagania mile widziane

 • doświadczenie w zakresie opracowywania rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych, dokonywania ocen celowości i zasadności w tym analiz ekonomicznych planowanych remontów,
 • doświadczenie w realizacji zadań finansowanych ze środków budżetu państwa,
 • doświadczenie w jednostce inwestycyjnej organizacji o rozbudowanej strukturze organizacyjnej,
 • doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami zgodnie z zapisami prawa budowlanego,
 • doświadczenie w sprawowaniu nadzoru nad utrzymaniem technicznym budynków w zakresie prowadzonych usług konserwacyjnych,
 • udokumentowane doświadczenie zawodowe w jednostce inwestycyjnej związanej z prowadzeniem robót budowlanych, posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności:
  - architektonicznej/konstrukcyjno –budowlanej,
  - elektrycznej z doświadczeniem w szczególności w zakresie zabezpieczenia technicznego obiektów (system: DSO, SSP, SKD, SSWiN, CCTV IP, BMS),
  - sanitarnej,
 • umiejętność kosztorysowania robót budowlanych z wykorzystaniem programów do kosztorysowania (np. NORMA).

VI.  Z naszej strony oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • stałe godziny pracy 8:00 – 16:00,
 • zdobycie cennego doświadczenia,
 • ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę,
 • prestiż związany z pracą w największym sądzie w Polsce i w jednym z największych w Europie,
 • trzynastą pensję zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • szeroki wachlarz świadczeń socjalnych,
 • dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek,
 • zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej czy karty sportowej,
 • perspektywę zatrudnienia na etat.

VII. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Podanie o zatrudnienie na powyższym stanowisku adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego
  w Warszawie (z zaznaczeniem sygnatury konkursu wraz z aktualnym adresem zamieszkania, numerem telefonu kontaktowego, adresu poczty elektronicznej).
 • CV.
 • Kserokopia dyplomu stwierdzającego posiadanie wyższego wykształcenia.
 • Kserokopie innych dokumentów (uprawnień, świadectw, certyfikatów, zaświadczeń o odbytych kursach) potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe, dodatkowe umiejętności i kwalifikacje.
 • Pisemne oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 • Pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 • Mile widziane referencje i opinie od poprzednich pracodawców.

Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie
do pobrania na stronie http://kariera.warszawa.so.gov.pl/wazne-dokumenty/

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty aplikacyjne wymienione w punkcie VII z zaznaczeniem sygnatury konkursu należy złożyć w terminie
do 5 lutego 2018 r. osobiście bądź drogą listowną (decyduje data stempla pocztowego) w:

Oddział Kadr Sądu Okręgowego w Warszawie
al. „Solidarności” 127, 00-898 Warszawa
pok. 359, p. III

Uprzejmie informujemy, że oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

IX. Konkurs składa się z trzech etapów:

 1. Etapu pierwszego - selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
 2. Etapu drugiego - praktycznego sprawdzianu umiejętności;
 3. Etapu trzeciego - rozmowy kwalifikacyjnej.

Szczegółowe zasady przeprowadzania konkursu określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 17.01.2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 400).
Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu zostanie opublikowana w dniu 12 lutego 2018 r. na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Warszawie wraz z miejscem i terminem II etapu.

X. Po zakończeniu konkursu dokumenty złożone przez kandydatów, którzy:
- zostaną zakwalifikowani do zatrudnienia będą dołączone do ich akt osobowych,
- zostaną umieszczeni na liście rezerwowej przechowywane będą przez okres obowiązywania tej listy, a następnie zostaną komisyjnie zniszczone, jednak nie wcześniej niż 3 miesiące od daty zakończenia procedury konkursowej,
- nie przejdą pozytywnie procedury konkursowej zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia procedury konkursowej.
Dokumenty można odbierać w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego w Warszawie w pokoju nr 359 na III piętrze.

XI.  Unieważnienie konkursu:
Sąd Okręgowy w Warszawie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Do udziału w konkursie zapraszamy osoby niepełnosprawne. W budynku istnieją bariery architektoniczne.