Ta oferta pracy jest nieaktualna od 350 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. inwestycji i remontów

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 2018-01-08

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE
  ogłasza konkurs o sygnaturze K-110-1/18 na wolne stanowisko

  Specjalista ds. inwestycji i remontów
  Miejsce pracy: Warszawa
     I.    Miejsce świadczenia pracy: al. „Solidarności” 127.
    II.    Liczba wolnych miejsc na umowę na czas określony: 1

  III. Zakres zadań na stanowisku:

  • opracowywanie rocznych i wieloletnich planów w zakresie inwestycji i remontów,
  • dokonywanie ocen celowości i zasadności (w tym analiz ekonomicznych) planowanych remontów,
  • opracowywanie dokumentacji przetargowej (w tym opisu przedmiotu zamówienia, kosztorysów inwestorskich, wniosku o wszczęcie postępowania, zapisów merytorycznych w SIWZ, istotnych postanowień umowy),
  • uczestniczenie w postępowaniach o zamówienia publiczne,
  • organizowanie wykonawstwa inwestycyjnego, remontów i zakupów inwestycyjnych wraz z wnioskowaniem o zapewnienie środków finansowych w zakresie niezbędnym dla procedur przetargowych,
  • czuwanie nad terminowością realizacji inwestycji i remontów zgodnie z zawartymi umowami,
  • przeprowadzanie okresowych analiz przebiegu robót i podejmowanie czynności zmierzających do usprawnienia procesu wykonawstwa,
  • współuczestniczenie w odbiorach częściowych i końcowych robót,
  • sprawdzanie pod względem merytorycznym poprawności wystawianych faktur,
  • rozliczanie zrealizowanych zadań.
  IV. Wymagania niezbędne:
  • wykształcenie wyższe techniczne,
  • dobra znajomość regulacji prawnych z zakresu prawa zamówień publicznych, KPA, norm i przepisów BHP,
  • biegła znajomość obsługi komputera i posługiwania się pakietem MS Office, przede wszystkim programem Excel i Word,
  • umiejętność redagowania pism urzędowych,
  • zdolności negocjacyjne,
  • dyspozycyjność,
  • zdolność analitycznego myślenia,
  • samodzielność,
  • bardzo dobra organizacja pracy – umiejętność ustalania priorytetów i radzenia sobie w sytuacjach stresowych, nastawienie na realizację celu, rozwinięte zdolności komunikacyjne oraz pracy w zespole,
  • pełna zdolność do czynności prawnych i nieposzlakowana opinia,
  • kandydat nie może być karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i nie może być prowadzone wobec kandydata postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

  V. Wymagania mile widziane

  • doświadczenie w zakresie opracowywania rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych, dokonywania ocen celowości i zasadności w tym analiz ekonomicznych planowanych remontów,
  • doświadczenie w realizacji zadań finansowanych ze środków budżetu państwa,
  • doświadczenie w jednostce inwestycyjnej organizacji o rozbudowanej strukturze organizacyjnej,
  • doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami zgodnie z zapisami prawa budowlanego,
  • doświadczenie w sprawowaniu nadzoru nad utrzymaniem technicznym budynków w zakresie prowadzonych usług konserwacyjnych,
  • udokumentowane doświadczenie zawodowe w jednostce inwestycyjnej związanej z prowadzeniem robót budowlanych, posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności:
   - architektonicznej/konstrukcyjno –budowlanej,
   - elektrycznej z doświadczeniem w szczególności w zakresie zabezpieczenia technicznego obiektów (system: DSO, SSP, SKD, SSWiN, CCTV IP, BMS),
   - sanitarnej,
  • umiejętność kosztorysowania robót budowlanych z wykorzystaniem programów do kosztorysowania (np. NORMA).

  VI.  Z naszej strony oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
  • stałe godziny pracy 8:00 – 16:00,
  • zdobycie cennego doświadczenia,
  • ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę,
  • prestiż związany z pracą w największym sądzie w Polsce i w jednym z największych w Europie,
  • trzynastą pensję zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • szeroki wachlarz świadczeń socjalnych,
  • dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek,
  • zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej czy karty sportowej,
  • perspektywę zatrudnienia na etat.

  VII. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • Podanie o zatrudnienie na powyższym stanowisku adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego
   w Warszawie (z zaznaczeniem sygnatury konkursu wraz z aktualnym adresem zamieszkania, numerem telefonu kontaktowego, adresu poczty elektronicznej).
  • CV.
  • Kserokopia dyplomu stwierdzającego posiadanie wyższego wykształcenia.
  • Kserokopie innych dokumentów (uprawnień, świadectw, certyfikatów, zaświadczeń o odbytych kursach) potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe, dodatkowe umiejętności i kwalifikacje.
  • Pisemne oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
  • Pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
  • Mile widziane referencje i opinie od poprzednich pracodawców.

  Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie
  do pobrania na stronie http://kariera.warszawa.so.gov.pl/wazne-dokumenty/

  VIII. Termin i miejsce składania dokumentów:
  Dokumenty aplikacyjne wymienione w punkcie VII z zaznaczeniem sygnatury konkursu należy złożyć w terminie
  do 5 lutego 2018 r. osobiście bądź drogą listowną (decyduje data stempla pocztowego) w:

  Oddział Kadr Sądu Okręgowego w Warszawie
  al. „Solidarności” 127, 00-898 Warszawa
  pok. 359, p. III

  Uprzejmie informujemy, że oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  IX. Konkurs składa się z trzech etapów:

  1. Etapu pierwszego - selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
  2. Etapu drugiego - praktycznego sprawdzianu umiejętności;
  3. Etapu trzeciego - rozmowy kwalifikacyjnej.

  Szczegółowe zasady przeprowadzania konkursu określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 17.01.2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 400).
  Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu zostanie opublikowana w dniu 12 lutego 2018 r. na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Warszawie wraz z miejscem i terminem II etapu.

  X. Po zakończeniu konkursu dokumenty złożone przez kandydatów, którzy:
  - zostaną zakwalifikowani do zatrudnienia będą dołączone do ich akt osobowych,
  - zostaną umieszczeni na liście rezerwowej przechowywane będą przez okres obowiązywania tej listy, a następnie zostaną komisyjnie zniszczone, jednak nie wcześniej niż 3 miesiące od daty zakończenia procedury konkursowej,
  - nie przejdą pozytywnie procedury konkursowej zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia procedury konkursowej.
  Dokumenty można odbierać w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego w Warszawie w pokoju nr 359 na III piętrze.

  XI.  Unieważnienie konkursu:
  Sąd Okręgowy w Warszawie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

  Do udziału w konkursie zapraszamy osoby niepełnosprawne. W budynku istnieją bariery architektoniczne.