Ta oferta pracy jest nieaktualna od 106 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. inwestycji

 • Poznań, wielkopolskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 06.12.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  61-851 Poznań
  ul. Zielona 8
  ogłasza nabór na stanowisko:

  Specjalista ds. inwestycji
  Miejsce pracy: Poznań

  1. Nazwa i adres jednostki:

  Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, 61-851 Poznań, ul. Zielona 8

   

  2. Stanowisko:

  Specjalista ds. inwestycji

  3. Podległość służbowa:

  Kierownik Wydziału Inwestycji

  4. Wymagania niezbędne na zajmowanym stanowisku:

  • obywatelstwo polskie,
  • wykształcenie wyższe techniczne, kierunek budownictwo, specjalność: drogi lub autostrady lub pokrewne,
  • staż pracy minimum 3 lata,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • nieposzlakowana opinia. 

  5. Wymagania dodatkowe:

  • doświadczenie w administracji publicznej lub samorządowej,
  • praktyczna umiejętność stosowania przepisów:
   • Kodeks postępowania administracyjnego,
   • ustawa o drogach publicznych,
   • ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
   • ustawa Prawo Budowlane,
   • ustawa Prawo Zamówień Publicznych,
   • ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  • umiejętność organizacji pracy własnej oraz ustalania priorytetów,
  • komunikatywność oraz umiejętność współpracy w zespole,
  • odpowiedzialność i sumienność,
  • wysoka kultura osobista,
  • zaangażowanie w wykonywane obowiązki,
  • prawo jazdy kat. B,
  • uprawnienia budowlane projektowe. 

  6. Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku, m.in.:

  • przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia i innych danych niezbędnych do zlecenia opracowania dokumentacji technicznych,
  • prowadzenie nadzoru merytorycznego nad realizacją umów i zleceń z zakresu projektów drogowych,
  • analiza i weryfikacja projektów drogowych w szczególności w zakresie wykonania zamówienia w zgodności z przepisami prawa oraz kompletności opracowania,
  • weryfikacja projektów drogowych w zakresie uzyskiwania wymaganych opinii i uzgodnień, niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania,
  • weryfikacja specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
  • przygotowanie kompletnej zawartości dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia przetargu na realizację,
  • uzgadnianie (opiniowanie) projektów drogowych oraz projektów skrzyżowań dróg publicznych,
  • dbanie o odpowiednie zabezpieczenie dokumentów służbowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 

  7. Warunki pracy na danym stanowisku:

  • etat – 8 godzin,
  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
  • wynagrodzenie zasadnicze w przedziale od 4.200 do 4.800 zł w zależności od posiadanych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego oraz dodatek stażowy do 20%,
  • finansowanie uczestnictwa w szkoleniach,
  • możliwość dofinansowania kwalifikacji zawodowych (studia wyższe i podyplomowe),
  • możliwość otrzymywania nagród zgodnie z regulaminem wynagradzania,
  • świadczenia socjalne,
  • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego oraz opieki medycznej,
  • miejsce pracy: Poznań, ul. Zielona 8 oraz praca na terenie m. Poznania i powiatu poznańskiego,
  • praca wymaga przemieszczania się samochodem po m. Poznań i obszarze powiatu poznańskiego,
  • Zarząd Dróg Powiatowych nie posiada pojazdu samochodowego przystosowanego do poruszania się przez osobę niepełnosprawną. 

  8. Informacja o wskaźniku zatrudnienia:

  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

  9. Wymagane dokumenty:

  • życiorys zawodowy zawierający wykaz wszystkich dotychczasowych miejsc pracy kandydata z wyszczególnieniem stażu pracy w tych miejscach oraz przebieg nauki z wyszczególnieniem wszystkich ukończonych szkół i uczelni,
  • list motywacyjny,
  • kopia uprawnień budowlanych, jeżeli kandydat takie posiada,
  • kopia lub odpis dokumentów potwierdzających:
   • wykształcenie (np. dyplom ukończenia studiów wyższych),
   • staż pracy (np. świadectwa pracy, zaświadczenia, umowy – ze wszystkich wskazanych w życiorysie miejsc pracy),
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego
   lub umyślne przestępstwa skarbowe,
  • oświadczenie o posiadaniu przez kandydata pełni praw publicznych i nieposzlakowanej opinii,
  • osoba niepełnosprawna, która zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 – ustawy z dnia 21 listopada 2008r., o pracownikach samorządowych, jest obowiązana do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

  10. Termin i miejsce składania dokumentów:

  • wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać w terminie do dnia 21.12.2018r., do godz. 15.00
  • dokumenty, które wpłyną do Zarządu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
  • miejsce składania dokumentów:

  Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, 61-851 Poznań, ul. Zielona 8,

  Kancelaria – pokój 026, parter budynku,

  Dokumenty należy umieścić w kopercie oznaczonej: „Stanowisko ds. inwestycji” 

  11. Informacje o przebiegu postępowania pod numerem tel. 61 8593 433 ( Dział Kadr i Płac - pokój 507).

   

  12. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na:

  • stronie internetowej BIP Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu (bip.zdp.poznan.pl),
  • tablicy informacyjnej Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu. 

  13. Dodatkowe informacje:

  • kandydaci nie będą wzywani do uzupełnienia wymaganych dokumentów,
  • zaproszeni do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym zostaną kandydaci spełniający wymagania formalne,
  • ocena kwalifikacji kandydatów odbywać się będzie w miesiącu styczniu 2019, w terminie określonym po otrzymaniu aplikacji. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie,
  • stosowane będą następujące metody i techniki naboru:
   • praca na dokumentach złożonych przez kandydatów,
   • rozmowa i/lub pisemny sprawdzian kwalifikacji i znajomości wymagań dodatkowych.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  • Administratorem Państwa Danych osobowych jest:
   Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, zwanym dalej ZDP.

   Nasza siedziba znajduje się w Poznaniu (61-851) przy ul. Zielonej 8.
  • Skontaktować się z nami można za pomocą:
   • 1) telefonu nr: 61 8593430,
   • 2) faxu: nr faksu 61 8593429 oraz
   • 3) poczty e-mail: [email protected]
    Dodatkowe informacje można uzyskać przez stronę internetową adres www.zdp.poznan.pl
  • Inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu jest Cezary Sadowski, kontakt przy pomocy adresu e-mail: [email protected]
  • Dane osobowe zawarte w aplikacji nadesłanej w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o pracy będą przetwarzane w celach rekrutacji, archiwizacji, udostępnienia informacji publicznej. Dane osobowe przetwarzamy w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącym na administratorze – ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 902 ze zm.) i w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym.
  • Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych wymaganych w ogłoszeniu o naborze skutkować będzie odrzuceniem aplikacji z powodów formalnych.
  • Dane osobowe zawarte w ofercie pracy będą przetwarzane przez 3 miesiące od daty publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i tablicy ogłoszeń informacji o rozstrzygnięciu rekrutacji. Po tym czasie będą niszczone komisyjnie w sposób trwały i nieodwracalny. Dane osobowe (imię, nazwisko i miejsce zamieszkania) będą przetwarzane przez okres 2 lat zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.
  • W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  • Posiada Pani/Pan:
   • 1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
   • 2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
   • 3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
   • 4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  • Nie przysługuje Pani/Panu:
   • 1)   w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
   • 2)   prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO