Oferta pracy

Specjalista ds. Kadr i Płac

ZESPÓŁ DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NR 1O firmie

ZESPÓŁ DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NR 1

Świętego Bonifacego 81

Warszawa

Twój zakres obowiązków

• sporządzanie, naliczanie płac brutto i netto pracowników ZPOW oraz obsługiwanych placówek opiekuńczo-wychowawczych na podstawie odpowiednich dokumentów,

• sporządzanie list wypłat nagród jubileuszowych i list wypłat odpraw emerytalnych i rentowych dla wyże wymienionych placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ZPOW,

• sporządzanie miesięcznych list wypłat ryczałtów za korzystanie przez pracowników z samochodów prywatnych do celów służbowych na podstawie odpowiednich dokumentów,

• sporządzanie list wypłat świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na podstawie dostarczonych protokołów (wniosków) przez Komisję Socjalną,

• sporządzanie wszystkich przelewów płacowych do kontrahentów,

• dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę świadczeń alimentacyjnych i innych zajęć wynagrodzenia,

• prowadzenie kartoteki wynagrodzenia poszczególnych pracowników oraz wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków,

• sporządzanie informacji uzupełniającej do sprawozdania Rb-28S dot. wynagrodzeń,

• sporządzanie analiz płacowych, prognoz i sprawozdawczości dotyczącej płac,

• naliczanie miesięcznych zaliczek podatku dochodowego pracowników oraz sporządzanie comiesięcznych deklaracji podatkowych,

• prowadzenie spraw dotyczących ubezpieczeń społecznych, tj. sporządzanie deklaracji ZUS – DRA, RCA, RSA, RZA,

• sporządzanie korekt ZUS w Płatniku,

• sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS Rp-7 dla pracowników ZPOW i obsługiwanych placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

• curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

• list motywacyjny,

• kopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie,

• kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,

• oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,

• oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

• oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

• kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać

z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282),

• zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla celów prowadzonej przez Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 w Warszawie rekrutacji na stanowisko specjalista ds. płac. Zostałem/am poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem, stosownie do zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1)”.

Nasze wymagania

• obywatelstwo polskie, o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282),

• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

• minimalne kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na ww. stanowisku: wykształcenie wyższe – 2 lata stażu pracy, wyksztalcenie średnie - 3 lata stażu pracy

• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

• nieposzlakowana opinia,

• znajomość pakietów MS Office,

• ogólna znajomość regulacji prawnych: Kodeks pracy, przepisy dotyczące ubezpieczeń społecznych, ustawa o pracownikach samorządowych, rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, ustawa o ochronie danych osobowych, innych dokumentów (przepisów i procedur) wynikających ze specyfiki pracy.

Mile widziane

• znajomość programu Płace Vulcan,

• wykształcenie wyższe i 3 lata doświadczenia w obszarze płac

• pożądane kompetencje: wiedza zawodowa (chęć jej poszerzania i zdobywania nowych umiejętności), rzetelność, sumienność, dokładność, uczciwość, terminowość, zaangażowanie, samodzielność i inicjatywa, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, zdolności organizacyjne, odpowiedzialność, systematyczność, kreatywność, dyspozycyjność, odporność na stres, umiejętność łagodzenia konfliktów.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy:

Praca w budynku Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 na I piętrze. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Wejście do budynku niedostosowane do wózków inwalidzkich. Budynek nieprzystosowany do przemieszczania się wózkiem inwalidzkim między kondygnacjami. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Struktura organizacyjna:

Dział Kadr i Organizacji

Liczba etatów i wymiar czasu pracy:

1 etat, pełny wymiar czasu pracy

Organizacja miejsca i stanowisko pracy:

Stanowisko pracy:

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, współpracą z instytucjami zewnętrznymi, prowadzeniem rozmów telefonicznych, prowadzeniem korespondencji w formie tradycyjnej i w formie elektronicznej, przemieszczaniem się wewnątrz budynku, sporadycznie praca w terenie. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym. Organizacja pomieszczenia przeznaczonego dla specjalisty ds. kadr i płac w celu wykonywania pracy zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy w zakresie powierzchni, objętości i wysokości pomieszczenia oraz oświetlenia (światłem dziennym i elektrycznym), temperatury powietrza i wentylacji. Pomieszczenie jest wielostanowiskowe. W pomieszczeniu pracy wydzielono przestrzeń dla interesantów.

Organizacja przestrzenna stanowiska specjalista ds. kadr i płac jest dostosowana do charakteru i wymagań wykonywanej pracy. Powierzchnia pola pracy pozwala na swobodę ruchu rąk przy wykonywaniu czynności, a elementy potrzebne do pracy znajdują się w optymalnym zasięgu oczu i obu rąk. Stanowisko dostosowane do pracy przy komputerze. Zaleca się podpórki stabilizujące pozycję ręki, zwiększające precyzję oraz komfort pracy przy komputerze. Stanowisko pracy zaopatrzone w obrotowe krzesło na kołkach z regulacją wysokości i pochylenia oraz z podłokietnikami.

Stanowisko należy do prac biurowych, czynności są wykonywane przy niewielkim wydatku energetycznym, zaliczane do pracy lekkiej.

Czynniki uciążliwe mogące występować na danym stanowisku pracy to:

- obciążenia mięśniowo-szkieletowe spowodowane pozycją siedzącą utrzymywaną długotrwale podczas pracy,

- nadmierne zmęczenie, zmęczenie wzroku, uszkodzenia narządu wzroku spowodowane intensywną pracą wzrokową, pracą przy monitorze ekranowym.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji zawierających wymagane dokumenty i oświadczenia w sekretariacie Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 w Warszawie w godz.: 8.00 - 16.00 lub o przesłanie pocztą na wyżej wskazany adres Zespołu Nr 1.

Aplikacje przyjmowane są w terminie do dnia 21.05.2021 r. (decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem na kopercie: „Ogłoszenie nr 2/2021”.

Oferty złożone po upływie wskazanego w ogłoszeniu terminu oraz niespełniające wymagań formalnych lub też złożone w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, nie będą brane pod uwagę w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.

Informacja

o wynikach rekrutacji będzie umieszczona na stronie internetowej Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 www.bip.zpow.waw.pl oraz na tablicy informacyjnej w Zespole do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1.

Złożonych dokumentów aplikacyjnych Zespół Nr 1 nie zwraca.

Dokumenty aplikacyjne niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji.

Podporządkowanie służbowe:

Bezpośrednie – Kierownik Działu Kadr i Organizacji

Pośrednie – Dyrektor Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.