Ta oferta pracy jest nieaktualna od 121 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. kadr i płac

 • Wrocław, dolnośląskie
 • Specjalista
 • 18.07.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  getsix® jest dynamicznie rozwijającym się biurem rachunkowym, świadczącym również usługi w zakresie szeroko pojętego consultingu, controllingu oraz usługi informatyczne. Do naszego doświadczonego i wysoko wykwalifikowanego zespołu poszukujemy kandydatów na stanowisko:
  Specjalista ds. kadr i płac

  Miejsce pracy: Wrocław

  Opis stanowiska:

  • naliczanie wynagrodzeń pracowników oraz wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych
  • administrowanie dokumentacją personalną
  • sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych oraz rozliczeń z ZUS, GUS i PFRON
  • sporządzanie deklaracji podatkowych
  • rozliczanie czasu pracy

  Nasze oczekiwania wobec kandydatów:

  • wykształcenie wyższe
  • doświadczenie w pracy w dziale kadr i płac
  • znajomość prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
  • dobra znajomość pakietu MS Office, programu Płatnik, mile widziana znajomość Navision
  • bardzo dobra znajomość języka niemieckiego lub angielskiego będzie dodatkowym atutem
  • zdolności analityczne
  • umiejętność pracy w zespole
  • dokładność, rzetelność i bardzo dobra organizacja czasu pracy

  Oferujemy:

  • atrakcyjne wynagrodzenie
  • szkolenia
  • przyjazną atmosferę pracy
  • pracę w środowisku międzynarodowym
  • perspektywę dalszego rozwoju
  • pakiet indywidualnych świadczeń medycznych

  Wymagane dokumenty:

  1. CV / list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
  2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
  3. kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia, oraz
  4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV/liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
  5. w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prosimy o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach przez okres najbliższych 9 miesięcy.

  Oświadczenia, o których mowa wyżej mogą być zawarte w CV/liście motywacyjnym w następujący sposób:

  ’Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez okres najbliższych 9 miesięcy.

  ’Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

  *- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru

  Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie listu motywacyjnego i CV za pomocą przycisku Aplikuj

  lub pocztą na adres:
  getsix Wrocław Sp. z o.o.
  ul. Szwedzka 5
  55-040 Bielany Wrocławskie

  Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

  Administrator

  Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest getsix Wrocław Sp. z o.o., ul. Szwedzka 5, 55-040 Bielany Wrocławskie (dalej: „administrator”)

  Inspektor ochrony danych

  Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Prezesa administratora inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

  • getsix Wrocław Sp. z o.o., ul. Szwedzka 5, 55-040 Bielany Wrocławskie
  • e-mail: [email protected]

  Cel i podstawy przetwarzania

  Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  Administrator danych będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  Odbiorcy danych osobowych

  Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu kadr oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu, dostawcy usług służących rekrutacji, inne spółki w Grupie getsix®.[A1] 

  Dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego.

  Okres przechowywania danych

  Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

  W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.

  Prawa osób, których dane dotyczą

  Mają Państwo prawo do:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
  5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa);

  Informacja o wymogu podania danych

  Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

   

  1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. 2017 poz. 894 ze zm.);

  2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

  3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

  4Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

  5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.