Ta oferta pracy jest nieaktualna od 103 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. Kadr

 • Kraków, małopolskie
 • Specjalista
 • 06.12.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

  Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 39, 31-864 Kraków ogłasza nabór do pracy na stanowisko:

  Specjalista ds. Kadr

  Miejsce pracy: Kraków

  Osoba ubiegająca się o stanowisko powinna spełniać następujące wymagania:

  I. Wymagania niezbędne (formalne):

  1. Wykształcenie wyższe,
  2. 3 lat doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku pracy.

  II. Wymagania dodatkowe: (będące przedmiotem oceny)

  1. Wykształcenie wyższe II stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, preferowane kierunki: administracja publiczna, prawo, zarządzanie.
  2. Studia podyplomowe, profil: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Bezpieczeństwo i higiena pracy.
  3. 5 lata doświadczenia zawodowego.
  4. Znajomość:
  • wiedza z zakresu:, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, administracji publicznej,
  • problematyki związanej z prowadzeniem spraw kadrowych;

  Umiejętność:

  1. Obsługi komputera, programów MS Office, OPTIMA Kadry i Płace oraz urządzeń biurowych,
  2. Pracy zespołowej,
  3. Planowania i organizacji,
  4. Określania priorytetów,
  5. Współpracy z ludźmi,
  6. Zarządzania czasem, precyzyjnego, logicznego formułowania: pism, informacji, dokumentów o charakterze normatywnym, umów,
  7. Pracy z przepisami- ustalania regulacji prawnych mających zastosowanie w dokonywanych   czynnościach, ich właściwej interpretacji i stosowania,

  Uwaga: Osoby, które nie spełnią wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

  III. Praca na powyższym stanowisku obejmuje w szczególności realizację następujących zadań:

  1. Prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami spraw kadrowych Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.
  2. Przygotowywanie umów o pracę i świadectw pracy.
  3. Opracowanie i aktualizacja zakresów obowiązków i czynności pracowników Muzeum.
  4. Wydawanie skierowań na badania profilaktyczne pracowników.
  5. Prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów i innych nieobecności.
  6. Prowadzenie ewidencji szkoleń wstępnych, okresowych BHP.
  7. Przygotowywanie umów zlecenie i o dzieło.
  8. Analiza oraz prowadzenie i aktualizacja ewidencji ofert kandydatów do pracy na stanowiska w Muzeum.
  9. Przygotowywanie procedury naboru na wolne stanowiska pracy zgodnie
   z Regulaminem naboru obowiązującym w Muzeum Lotnictwa Polskiego.
  10. Prowadzenie spraw osobowych i socjalnych pracowników Muzeum (kadry).
  11. Wykorzystywanie i obsługa w codziennej praktyce programów komputerowych OPTIMA moduł Kadry i Płace.
  12. Prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji przez pracowników Muzeum (baza szkoleń, organizacja uczestnictwa w szkoleniach, kursach, warsztatach i konferencjach, gromadzenie sprawozdań i zaświadczeń z obytych szkoleń itp.).
  13. Przygotowywanie sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego.
  14. Prowadzenie spraw związanych z podpisywaniem umów z podmiotami zewnętrznymi.
  15. Prowadzenie akt osobowych i ich archiwizacja.
  16. Fakturowanie podmiotów zewnętrznych i współpraca z Działem Finansowym.
  17. Współpraca z Wojewódzkim i Grodzkim Urzędem Pracy (pisanie wniosków o staż, prace interwencyjne, prowadzenie spraw kadrowych stażystów i pracowników skierowanych na prace interwencyjne, rozliczanie realizowanych projektów).
  18. Prowadzenie spraw związanych z wolontariatem w Muzeum Lotnictwa Polskiego
   w Krakowie.
  19. Prowadzenie kasy Muzeum Lotnictwa i Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
  20. Prowadzenie ewidencji Legitymacji służbowych.
  21. Prowadzenie dokumentacji, ewidencjonowanie i rozliczanie wyjazdów służbowych.
  22. Prowadzenie, ewidencjonowanie i rozliczanie decyzji wydanych na okoliczność prac zastępczych.

  IV. Warunki pracy:

  1. Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami).
  2. Miejsce pracy: Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Al. Jana Pawła II 39, 31-864 Kraków.
  3. Zatrudnienie w oparciu o umowę pracę.

  V. Kandydaci na stanowisko zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów: (wymagane dokumenty formalne)

  1. Życiorys (CV).
  2. Oświadczenie kandydata, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
  3. Oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych w Muzeum Lotnictwa Polskiego oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym naborem na wskazane stanowisko zgodnie z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

  Uwaga: Wszystkie oświadczenia składane przez kandydata muszą być przez niego podpisane.

  Dokumenty aplikacyjne należy:

  • przesłać mailem w formie skanów w formacie pdf klikając w przycisk aplikowania z tytułem wiadomości „Nabór na stanowisko  - Specjalista ds. kadr” lub
  • złożyć osobiście w kopercie w sekretariacie Muzeum Lotnictwa Polskiego z adnotacja „Nabór na stanowisko  - Specjalista ds. kadr” lub
  • przesłać pocztą (liczy się data fizycznego dostarczenia korespondencji do Muzeum) na adres: Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, al. Jana Pawła II 39, 31-864 Kraków.

  w terminie do dnia 19 grudnia 2018 r. do godziny 12:00.

  O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną lub telefonicznie na wskazany adres e-mailowy i/lub numer telefonu.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej MLP przy Al. Jana Pawła II 39 w Krakowie.

  Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

  Złożonych dokumentów Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie nie zwraca.


  W związku z uczestniczeniem w naborze pracowników do Muzeum Lotnictwa Polskiego oświadczam, że zostałem poinformowany o zasadach przetwarzania danych osobowych stosowanych przez Muzeum Lotnictwa Polskiego i rozumiem przysługujące mi prawa. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Lotnictwa Polskiego dla celów związanych z przeprowadzeniem naboru pracowników.

  Oświadczam, iż nie byłam/byłem karana/karany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych.

  KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  Podstawa prawna:

  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej zwane „RODO”

  1. Administratorem danych osobowych osób uczestniczących w naborze pracowników do Muzeum Lotnictwa Polskiego z siedzibą w Krakowie (31-864), przy al. Jana Pawła II 39, wpisanego do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem RIK 16/99 jest Muzeum.

  2. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane zwykłe: imię, nazwisko, nr telefonu, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej.

  3. Dane osobowe są przetwarzane na potrzeby związane z naborem pracowników do Muzeum w celu:

  • wypełnienia obowiązku prawnego nałożonego na Administratora (art. 6 ust.1 lit. c) RODO),
  • określonym w udzielonej zgodzie na przetwarzanie (art. 6 ust.1 lit. a) RODO).

  4. Przetwarzane dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa:, tj., organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, oraz innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów z Muzeum przetwarzają dane osobowe

  5. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługują następujące prawa:

  • dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  • do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
  • do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
  • do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • do przenoszenia danych;
  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

  6.  W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych jest dobrowolne. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest konieczne. Jeżeli podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy, konsekwencją nieprzekazania wymaganych danych jest niezawarcie umowy lub brak możliwości jej wykonania.

  7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w każdym czasie, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania danych osobowych dla wypełnienia obowiązku prawnego nałożonego na Administratora. Cofnięcie to nie ma wpływu na legalność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  8.  Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przez okres wynikający od celu, w jakim są przetwarzane, który zależy od: istniejącego obowiązku prawnego, konieczności ochrony interesów oraz udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  9.  W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora danych osobowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  10. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

  11. Administrator udziela informacji dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących uprawnień pod adresem poczty elektronicznej [email protected].

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.