Ta oferta pracy jest nieaktualna od 148 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. kadr

 • Kraków, małopolskie
 • Specjalista
 • 06.02.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top


  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
   
  Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków, ogłasza nabór na stanowisko specjalista ds. kadr
  Wymagania niezbędne:
  • spełnianie wymogów kwalifikacyjnych określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1260);
  • wykształcenie co najmniej średnie;
  • praktyczna znajomość Kodeksu Pracy i innych aktów prawnych związanych z prawem pracy;
  • znajomość ustawy o pracownikach samorządowych;
  • znajomość rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych;
  • wiedza z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi;
  • znajomość zasad naliczania kosztów wynagrodzeń;
  • praktyczna umiejętność wykonywania czynności kadrowych;
  • umiejętność interpretacji przepisów prawa;
  • umiejętność analitycznego myślenia;
  • umiejętność samodzielnego planowania i organizowania własnej pracy;
  • umiejętność współpracy i koordynowania działań;
  • umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu;
  • dokładność i rzetelność;
  • systematyczność i terminowość;
  • komunikatywność;
  • dyskrecja i lojalność.

   Wymagania dodatkowe:

  • pożądane wykształcenie wyższe na kierunku: zarządzanie zasobami ludzkimi, organizacja
   i zarządzanie, prawo, ekonomia, lub średnie połączone z kursem kadrowo- płacowym;
  • studia podyplomowe z zakresu prawa pracy;
  • preferowane doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z obsługą kadrową pracowników;
  • preferowane doświadczenie zawodowe związane z planowaniem zatrudnienia, budowaniem systemu wynagradzania i analizowaniem polityki kadrowo- płacowej;
  • znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – zwłaszcza rozdziału IV;
  • wiedza nt. samorządu województwa;
  • znajomość zasad planowania budżetu w jednostkach administracji publicznej;
  • wiedza z zakresu zadań realizowanych przez WUP w Krakowie;
  • ogólna wiedza na temat EFS oraz Programów Operacyjnych wdrażanych przez WUP,
  • umiejętność obsługi elektronicznego systemu ewidencji czasu pracy;
  • dobra obsługa pakietu MS Office, w tym bardzo dobra obsługa programu Excel.
  • obsługa programu kadrowego Qrezus.
  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  • Prowadzenie spraw kadrowych wynikających z nawiązania, trwania, zmian i ustania stosunku pracy, w tym m.in.:
   • sporządzanie dokumentacji w zakresie umów o pracę, aneksów, świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, przeszeregowań, awansów, dodatków, nagród jubileuszowych itp.,
   • prowadzenie i aktualizowanie danych w systemie kadrowo-płacowym,
   • weryfikowanie danych kadrowo- płacowych w składanych wnioskach dot. awansów, przeszeregowań, premii, nagród itp.
   • weryfikowanie danych kadrowych zawartych w zakresach czynności przedkładanych przez bezpośrednich przełożonych,
   • prowadzenie korespondencji wynikającej ze stosunku pracy,
   • monitorowanie przygotowania rocznego planu urlopu w WUP i nadzorowanie jego realizacji,
   • zakładanie i prowadzenie akt osobowych,
   • powadzenie spraw kadrowych związanych ze świadczeniami emerytalno – rentowymi,
   • realizowanie procesu zwalniania pracowników,
   • realizowanie zadań związanych z zatrudnianiem pracowników WUP w ramach Pomocy Technicznej wdrażanych przez WUP Programów Operacyjnych,
   • prowadzenie obsługi kadrowej przygotowywanych i realizowanych w Urzędzie projektów.
  • Rozliczanie czasu pracy pracowników, w tym nadzór nad przestrzeganiem norm  czasu pracy.
   prowadzenie elektronicznej ewidencji czasu pracy, ewidencjonowanie absencji pracowniczej, monitoring i analiza dyscypliny czasu pracy.
  • Opracowywanie rocznego planu wynagrodzeń oraz bieżąca kontrola jego wykonania, w tym przygotowywanie raportów i sprawozdań z jego realizacji.
  • Przygotowywanie danych do wniosków o płatność w ramach Pomocy Technicznej wdrażanych przez WUP  Programów Operacyjnych.
  • Przygotowywanie materiałów, informacji i analiz na potrzeby kontroli prowadzonych w obszarze spraw kadrowych.
  • Prowadzenie sprawozdawczości i analiz z zakresu funduszu płac i zatrudnienia.
  • Sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych do GUS,PFRON, MRPiPS                        i innych instytucji.
  • Organizowanie i koordynowanie spraw związanych z profilaktyczną opieką zdrowotną pracowników, w tym zawieranie umów z jednostkami służby zdrowia, terminowe kierowanie pracowników na badania profilaktyczne oraz rozliczanie faktur.
  • Prowadzenie spraw związanych z odbywaniem staży i wolontariatów w Urzędzie.
  • Archiwizowanie dokumentacji.
  • Przygotowywanie procedur/zarządzeń właściwych dla realizowanego zakresu zadań.
  Oferujemy:
  • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
  • elastyczny czas pracy;
  • możliwość dofinansowania udziału w szkoleniach i kształceniu pracowników;
  • przyjazną atmosferę w miejscu pracy, wsparcie współpracowników i przełożonego;
  • możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego;
  • komfortowe warunki pracy.

   Wymagane dokumenty:

  • podpisany własnoręcznie list motywacyjny uwzględniający nazwę stanowiska, o jakie ubiega się kandydat i na które prowadzony jest nabór,
  • podpisane własnoręcznie curriculum vitae (CV),
  • podpisany własnoręcznie oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej
   o zatrudnienie (zgodnie z załączonym wzorem),
  • podpisane własnoręcznie oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku (zgodnie z załączonym wzorem),
  • podpisane własnoręcznie oświadczenia (zgodnie z załączonym wzorem),
  • kserokopia dyplomu lub świadectwa szkolnego poświadczającego wykształcenie,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających pożądane na danym stanowisku pracy doświadczenie zawodowe,
  • kserokopia dokumentów (ukończone kursy, szkolenia, warsztaty i inne) potwierdzających posiadane umiejętności i kwalifikacje wymagane na stanowisku pracy,
  • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku Kandydatów niepełnosprawnych zgodnie z art. 13 ust. 2b, chcących skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
  • kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej w przypadku obywateli, którzy mogą starać się o zatrudnienie w myśl art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych. Dokumenty przedkładane przez obywateli państw Unii Europejskiej lub innych państw winny być przetłumaczone na język polski.

   Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

  • w siedzibie WUP w Krakowie przy Placu Na Stawach 1 (Kancelaria – I piętro, pok. 105) lub,
  • pocztą elektroniczną na adres [email protected] w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego (zgodnie z Ustawą z dnia 05.09.2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej – Dz.U. 2016 poz. 1579 z pozn. zm.),
  • za pośrednictwem portalu ePUAP - w przypadku posiadania Profilu Zaufanego lub podpisu elektronicznego (w wyszukiwarce należy wpisać "Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie"),
  • pocztą na adres korespondencyjny WUP: Plac Na Stawach 1. 30-107 Kraków.

  w terminie do dnia 18 lutego 2019 r. (liczy się data wpływu).

  Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu, w sposób inny niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane i są komisyjnie niszczone po upływie 3 miesięcy od zakończenia procedury naboru. Po upływie 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego, aplikacje wysłane w odpowiedzi na nabór zgodne z ogłoszeniem, zostaną komisyjnie zniszczone. W tym czasie Kandydaci mogą dokonywać odbioru dokumentów.

  Kwestionariusz

  Oświadczenie zgodne z RODO

  Oświadczenia 

  Klauzula RODO 

  Załącznik do ogłoszenia