Specjalista ds. Kadr

 • Poznań, wielkopolskie
 • Składowa 5, Poznań, Polska pokaż mapę
 • Specjalista
 • Pełny etat
 • 05.08.2019
 • Ważna jeszcze 16 dni (do 04.09.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Misją Spółki jest bezpieczne, komfortowe i ekologiczne realizowanie przejazdów stanowiących atrakcyjną propozycję transportu publicznego. Aby wypełniać ją jak najlepiej, dostosowujemy częstotliwość kursowania pociągów do potrzeb mieszkańców regionu. Oferujemy wysoką jakość i rzetelność realizowanych przewozów, dysponujemy kompetentną kadrą pracowników i systematycznie podnosimy jakość świadczonych usług pasażerskich. Z naszych usług korzysta już ponad 10 mln pasażerów rocznie. Każdego dnia uruchamiamy ponad 200 pociągów, które pokonują łącznie ok. 5 mln km w roku.


  Wielkopolskie łączą Wielkopolskę

   

  W związku z rozwojem Spółki poszukujemy kandydatów do pracy na stanowisko:

  SPECJALISTA DS. KADR
  Miejsce pracy: Poznań

  Charakterystyka pracy:

  • przygotowywanie dokumentacji personalnej związanej z nawiązaniem, przebiegiem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych,
  • realizacja procesu rekrutacji pracowników,
  • przygotowywanie kart urlopowych, planów urlopowych, sporządzanie sprawozdań z wykorzystania urlopów, sporządzanie decyzji dotyczących urlopów związanych z rodzicielstwem i urlopów bezpłatnych,
  • wydawanie skierowań na badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne) i rozliczanie faktur za wykonane badania lekarskie,
  • aktualizacja akt osobowych pracowników, przygotowywanie na wniosek pracownika zaświadczenia o zatrudnieniu; przygotowywanie dokumentów związanych z potrąceniem premii oraz nakładaniem kar porządkowych,
  • zgłaszanie pracowników i ich rodzin oraz osób posiadających umowę cywilnoprawną do ZUS; przekazywanie do ZUS danych o pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze oraz informacje o pracownikach, za których Spółka opłaca składki FEP,
  • sporządzanie list obecności i kart ewidencji czasu pracy pracowników administracyjnych na dany okres rozliczeniowy,
  • przygotowywanie dokumentacji związanej z przyznawaniem ulg transportowych dla uprawnionych osób,
  • obsługiwanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  • przygotowywanie umów dotyczących używania samochodu prywatnego do celów służbowych.

  Oczekiwania:                   

  • preferowane wykształcenie wyższe,
  • przynajmniej trzy lata doświadczenia na podobnym stanowisku,
  • znajomość ustawy o transporcie kolejowym,
  • znajomość przepisów prawa pracy,
  • znajomość przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych,
  • znajomość obsługi programu Płatnik,
  • znajomość przepisów dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  • dobra organizacja pracy własnej,
  • znajomość obsługi MS Office.

  Oferujemy:                                                                                                 

  • umowę o pracę,
  • opiekę medyczną również dla członków rodziny,
  • dofinansowanie do MULTISPORT i wakacji,
  • grupowe ubezpieczenie na życie,
  • ulgowe usługi transportowe.

  Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego za pomocą przycisku Aplikuj

  Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Pozostałym osobom dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą.
  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. UE. L z dnia 4 maja 2016 r. nr 119, s. 1) tzw. RODO, które dotyczy postępowania z danymi osobowymi, w tym danymi osobowymi kandydatów na stanowisko specjalisty ds. kadr.

  W związku z powyższym na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-897) przy ul. Składowej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000349125, posiadająca NIP: 7781469734 (dalej jako: „Administrator”). Z Administratorem można się kontaktować:

  a. listownie: ul. Składowa 5, 61-897 Poznań,

  b. mailowo: [email protected],

  c. telefonicznie: 61- 27-92-700.

  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się mailowo: [email protected]. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.
  3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  4. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust.1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.

  5. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia aktualnej rekrutacji oraz w przypadku udzielenia zgody – w celach przyszłych rekrutacji. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w celu prowadzenia aktualnej rekrutacji jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.

  6. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji jest dobrowolne. W przypadku nieudzielenia zgody w celu udziału w przyszłych rekrutacjach, wzięcie udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora będzie możliwe po ponownym wypełnieniu i złożeniu dokumentów rekrutacyjnych.

  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane dla celów aktualnej rekrutacji przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia tej rekrutacji, to znaczy poinformowania Pani/Pana o wyniku rekrutacji.
  8. W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w przyszłych rekrutacjach, podane dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku od dnia zakończenia aktualnej rekrutacji to znaczy poinformowania Pani/Pana o wyniku rekrutacji.
  9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a także prawo do ich usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  10. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co nie wpływa na legalność przetwarzania, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku udzielenia zgody dla kilku celów, ma Pani/Pan prawo cofnąć każdą zgodę osobno. Po cofnięciu zgody Pani/Pana dane zostaną niezwłocznie usunięte z bazy danych kandydatów.
  11. Odbiorcami danych osobowych będą: pracownicy i współpracownicy Administratora upoważnieni do udziału w procesie rekrutacji, podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i udostępniające narzędzia informacyjne, podmioty świadczące usługi serwisowe, podmioty świadczące usługi marketingowe i związane z wsparciem Administratora w organizacji rekrutacji i zatrudnienia kandydatów, podmioty obsługujące i utrzymujące sieć informatyczną, podmioty świadczące usługi poczty elektronicznej, podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe.

  12. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  13. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane.

  Klikając przycisk APLIKUJ wyraża Pani/Pan zgodę na:

  • przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-897) przy ul. Składowej 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000349125, posiadająca NIP: 7781469734 (dalej jako: „Administrator”) dla potrzeb aktualnej rekrutacji na stanowisko specjalisty ds. kadr.                                                                                                                                                                                                                                                         

  • przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-897) przy ul. Składowej 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000349125, posiadająca NIP: 7781469734 (dalej jako: „Administrator”) dla potrzeb przyszłych rekrutacji na stanowisko specjalisty ds. kadr.                                                                                                                                                                                                                                                    

  • Oświadczam, że zapoznałem/am się z obowiązkiem informacyjnym o przetwarzaniu moich danych osobowych umieszczonych w ogłoszeniu.