INFORMACJA
DLA KANDYDATÓW DO ZATRUDNIENIA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 
Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Opel Manufacturing Poland sp. z o.o. Oddział II w Tychach, jako pracodawca.
 
Inspektor ochrony danych
Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected]
 
Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Opel Manufacturing Poland sp. z o.o. Oddział II w Tychach będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Przepisy prawa pracy: art. 221 § 1, 2 i 5, art. 221a oraz art. 221b Kodeksu pracy.
 
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami podanych przez Państwa danych w celu wykonywania nałożonych na Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa są w szczególności organy państwowe i inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych kandydata.
Udostępniamy dane osobowe kandydatów w poniżej wymienionych celach, następującym odbiorcom:
 
Dane
 
imię (imiona) i nazwisko;
data urodzenia;
dane kontaktowe wskazane przez kandydata;
wykształcenie;
kwalifikacje zawodowe;
przebieg dotychczasowego zatrudnienia
inne dane przekazane przez kandydata z własnej inicjatywy
 
Cel
przeprowadzenie procesu rekrutacji;
prowadzenie procesu rekrutacji w przyszłości na inne stanowiska (o ile kandydat wyraził taką zgodę)
 
Odbiorca
Groupe PSA, Rueil Management Centre 7, rue Henri Ste Claire Deville, 92563 Rueil-Malmaison
 
Twoje dane osobowe mogą również zostać udostępnione innym podmiotom, które są uprawnione do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.
 
Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji oraz w okresie kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane mogą być przetwarzane przez 24 miesiące kalendarzowe po zakończeniu procesu obecnej rekrutacji.
 
Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych może nastąpić z Państwa inicjatywy, jest dobrowolne i objęte odrębną zgodą. Zakres tych danych osobowych wynika z dokumentów i informacji przekazanych przez Państwa w trakcie rekrutacji.
 
Przysługujące Państwu prawa
Jako osoba, której dane osobowe dotyczą, mają Państwo następujące prawa zgodnie z obowiązującym przepisami prawa:
-         prawo do dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO) oraz do informacji na temat sposobu ich przetwarzania
-         prawo do sprostowania (art. 16 RODO)
-         prawo do usunięcia ("prawo do bycia zapomnianym") (art. 17 RODO)
-         prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)
-         prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)
-         prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących użytkownika, które opiera się na art. 6 (1) e) lub f) RODO lub gdy dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO)
 
Informujemy, iż skorzystanie przez Państwa z w/w praw jest ograniczone określonymi wymogami prawnymi, które mogą być przez nas realizowane wyłącznie z zastrzeżeniem spełnienia określonych warunków (patrz w szczególności art. 12 - 14 RODO).
 
Jeśli chcą Państwo skorzystać z wyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt listowny na adres: Opel Manufacturing Poland Sp. z o.o. Oddział II w Tychach, ul. Towarowa 50, 43-100 Tychy lub kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając stosowną wiadomość na adres e-mail: [email protected]
 
Jako administrator możemy zaktualizować Państwa dane osobowe w każdym czasie (np. w przypadku zmiany Państwa adresu).
 
Aby skorzystać z prawa do wniesienia skargi (artykuł 77 RODO), prosimy o kontakt z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji na stronie www urzędu: https://uodo.gov.pl/
 
Nasze dane kontaktowe:
Opel Manufacturing Poland sp. z o.o. Oddział I w Tychach, Towarowa 50, 43-100 Tychy
Opel Manufacturing Poland Sp. z o.o.

Specjalista ds. kadrowo - rozliczeniowych z j. słowackim

Opel Manufacturing Poland Sp. z o.o.O firmie

 • Katowice, Towarowa 50, 43-100 Tychy, Polska

 • Ważna jeszcze 12 dni
  7 Marzec 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista
top
KIM JESTEŚMY:

Opel/Vauxhall Shared Services Center zlokalizowane w Tychach jest wewnętrzną jednostką firmy, która centralizuje procesy takie jak kadry/płace oraz podróże służbowe. Każdego dnia wspieramy ponad 30 000 pracowników naszych fabryk oraz obszarów administracyjnych na świecie. W związku z planowanym rozwojem naszego centrum poszukujemy obecnie kandydatów/kandydatek na stanowisko:

SPECJALISTA DS. KADROWO - ROZLICZENIOWYCH Z J. SŁOWACKIM
ZAKRES
OBOWIĄZKÓW:
 • kompleksowa obsługa procesów kadrowo-płacowych dla pracowników zatrudnionych na Słowacji
 • przygotowywanie dokumentacji pracowniczej
 • rozliczanie czasu pracy pracowników i sporządzanie listy płac
 • rozliczanie wynagrodzenia, premii, dodatków, ulg, podatków, odliczeń od wynagrodzeń potrąceń z ubezpieczeń społecznych
 • przygotowywanie raportów na potrzeby jednostek zewnętrznych i zarządu
 • zarządzanie dokumentami, raportami
 • wspieranie innych członków zespołu
WYMAGANIA:
 • bardzo dobra znajomość języka słowackiego (minimum B2). Kandydatury osób biegle włądających językiem czeskim z podstawową znajomością języka słowackiego też będą rozpatrywane.
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem
 • doświadczenie/wiedza w obszarze kadr i płac
 • znajomość słowackiego prawa pracy będzie dodatkowym atutem,
 • mile widziana znajomość procesów i systemów HR w Shared Service Center
 • dobre umiejętności analityczne, organizacja pracy i dokładność
 • umiejętność efektywnej pracy w zespole
 • umiejętność posługiwania się pakietem MS Office
 • doświadczenie w przygotowywaniu raportów i analiz
 • znajomość programu: SAP będzie dodatkowym atutem
 • wykształcenie wyższe mile widziane.
OFERUJEMY:
 • ciekawą, odpowiedzialną i rozwojową pracę w międzynarodowym środowisku
 • pakiet benefitów w tym min. dodatek językowy, system premiowy, pakiet socjalny oraz możliwość pracy z domu
 • kursy językowe finansowane przez pracodawcę
 • parking pracowniczy zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie biura o komfortowych warunkach pracy
 • dofinansowanie do posiłków w stołówce pracowniczej
 • leasing pracowniczy
 • możliwość wyjazdów służbowych
 • umowę o pracę
aplikuj
Prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych odrębnych zgód na przetwarzanie danych osobowych, których udziela kandydat:
 
[] Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach przesłanych przeze mnie z własnej inicjatywy w odpowiedzi na ofertę pracy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy w Opel Manufacturing Poland Sp z o.o. Oddział II w Tychach, ul. Towarowa 50, 43-100 Tychy, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) oraz zgodnie klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody. Dane mogą być przetwarzane w okresie 12 miesięcy kalendarzowych po zakończeniu rekrutacji.
 
[] Na wskazanych wyżej zasadach, wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO*, które zamieściłem z własnej inicjatywy w przesłanych dokumentach.
 
[] Na wskazanych wyżej zasadach, wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie przez wskazany podmiot, moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie z własnej inicjatywy dokumentach aplikacyjnych również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych w okresie 24 miesięcy kalendarzowych po zakończeniu bieżącej rekrutacji.
 
Zgody udzielone powyżej mogą być wycofane w dowolnym momencie poprzez przesłanie informacji o wycofaniu zgody na adres mailowy, na który przesłano dokumenty związane z rekrutacją bądź na adres [email protected] Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do czasu jej wycofania.
  ________________
* Dotyczy w szczególności osób opisujących swój stan zdrowia lub niepełnosprawność. Zgodę udzielają kandydaci zamieszczający dane z art. 9 ust. 1 RODO – ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.
 
bottom

Opel/Vauxhall Shared Services Center zlokalizowane w Tychach jest wewnętrzną jednostką firmy, która centralizuje procesy takie jak kadry/płace oraz podróże służbowe. Każdego dnia wspieramy ponad 30 000 pracowników naszych fabryk oraz obszarów administracyjnych na świecie. W związku z planowanym rozwojem naszego centrum poszukujemy obecnie kandydatów/kandydatek na stanowisko:

SPECJALISTA DS. KADROWO - ROZLICZENIOWYCH Z J. SŁOWACKIM
 • kompleksowa obsługa procesów kadrowo-płacowych dla pracowników zatrudnionych na Słowacji
 • przygotowywanie dokumentacji pracowniczej
 • rozliczanie czasu pracy pracowników i sporządzanie listy płac
 • rozliczanie wynagrodzenia, premii, dodatków, ulg, podatków, odliczeń od wynagrodzeń potrąceń z ubezpieczeń społecznych
 • przygotowywanie raportów na potrzeby jednostek zewnętrznych i zarządu
 • zarządzanie dokumentami, raportami
 • wspieranie innych członków zespołu
 • bardzo dobra znajomość języka słowackiego (minimum B2). Kandydatury osób biegle włądających językiem czeskim z podstawową znajomością języka słowackiego też będą rozpatrywane.
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem
 • doświadczenie/wiedza w obszarze kadr i płac
 • znajomość słowackiego prawa pracy będzie dodatkowym atutem,
 • mile widziana znajomość procesów i systemów HR w Shared Service Center
 • dobre umiejętności analityczne, organizacja pracy i dokładność
 • umiejętność efektywnej pracy w zespole
 • umiejętność posługiwania się pakietem MS Office
 • doświadczenie w przygotowywaniu raportów i analiz
 • znajomość programu: SAP będzie dodatkowym atutem
 • wykształcenie wyższe mile widziane.
 • ciekawą, odpowiedzialną i rozwojową pracę w międzynarodowym środowisku
 • pakiet benefitów w tym min. dodatek językowy, system premiowy, pakiet socjalny oraz możliwość pracy z domu
 • kursy językowe finansowane przez pracodawcę
 • parking pracowniczy zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie biura o komfortowych warunkach pracy
 • dofinansowanie do posiłków w stołówce pracowniczej
 • leasing pracowniczy
 • możliwość wyjazdów służbowych
 • umowę o pracę
Prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych odrębnych zgód na przetwarzanie danych osobowych, których udziela kandydat:
 
[] Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach przesłanych przeze mnie z własnej inicjatywy w odpowiedzi na ofertę pracy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy w Opel Manufacturing Poland Sp z o.o. Oddział II w Tychach, ul. Towarowa 50, 43-100 Tychy, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) oraz zgodnie klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody. Dane mogą być przetwarzane w okresie 12 miesięcy kalendarzowych po zakończeniu rekrutacji.
 
[] Na wskazanych wyżej zasadach, wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO*, które zamieściłem z własnej inicjatywy w przesłanych dokumentach.
 
[] Na wskazanych wyżej zasadach, wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie przez wskazany podmiot, moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie z własnej inicjatywy dokumentach aplikacyjnych również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych w okresie 24 miesięcy kalendarzowych po zakończeniu bieżącej rekrutacji.
 
Zgody udzielone powyżej mogą być wycofane w dowolnym momencie poprzez przesłanie informacji o wycofaniu zgody na adres mailowy, na który przesłano dokumenty związane z rekrutacją bądź na adres [email protected] Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do czasu jej wycofania.
  ________________
* Dotyczy w szczególności osób opisujących swój stan zdrowia lub niepełnosprawność. Zgodę udzielają kandydaci zamieszczający dane z art. 9 ust. 1 RODO – ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.
 

Ogłoszenie archiwalne