Ta oferta pracy jest nieaktualna od 372 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. kancelaryjno-biurowych

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • 28.11.2017

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powstała w 1994 r. w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Jesteśmy największą Agencją płatniczą w Europie. Zajmujemy się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udzielamy pomocy ze środków krajowych. Zatrudniamy ponad 11 tys pracowników w całej Polsce. Naszym pracownikom oferujemy stałe zatrudnienie, przejrzyste zasady wynagradzania, możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

  Specjalista 
  Samodzielne stanowisko pracy ds. kancelaryjno-biurowych
  Miejsce pracy: Warszawa
  Nr ref.: ARiMR/DZZL/200/17

  Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/1 etat - umowa o pracę

  Osoba zatrudniona na stanowisku będzie odpowiedzialna za:

  • kompleksową obsługę sekretariatu Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi,
  • przyjmowanie i łączenie rozmów telefonicznych,
  • prowadzenie ewidencji dokumentacji,
  • wsparcie organizacyjne Dyrektora Departamentu,
  • koordynowanie zamówień na materiały biurowe. 

  Od kandydatów oczekujemy:

  • wykształcenia wyższego,
  • udokumentowanego co najmniej rocznego doświadczenie na podobnym stanowisku,
  • praktycznej znajomości obsługi komputera – pakiet MS Office,
  • umiejętności obsługi urządzeń biurowych,
  • wysokich umiejętności interpersonalnych,
  • bardzo dobrej organizacji pracy,
  • systematyczności, dokładności, skrupulatności. 

  Oferujemy:

  • pracę w największej agencji płatniczej w Europie,
  • atrakcyjne i przejrzyste zasady wynagradzania,
  • stałe zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
  • możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
  • ubezpieczenie grupowe i kartę MultiSport na preferencyjnych warunkach,
  • pakiet socjalny.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  1. 1.CV i list motywacyjny,
  2. 2.Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych o treści
   1)Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ARiMR moich danych osobowych podanych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji, w zakresie większym niż jest to wymagane na podstawie art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. ,poz. 1666 ze zm.).
   2)Przyjmuje do wiadomości, że:
   a)zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą: 00-175 Warszawa, Al. J. Pawła II 70, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r.,poz.922 ze zm.),
   b)przysługuje mi prawo wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania,
   c)obowiązek podania żądanych przez ARiMR danych wynika z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.),
   d)podanie danych w zakresie szerszym, niż wynika to z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. ,poz. 1666 ze zm.), jest dobrowolne. Ww. oświadczenie musi być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
  3. Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy.

  Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

  Dokumenty należy składać w terminie do 12 grudnia 2017 r. (liczy się data wpływu do ARiMR)

  Poprzez przycisk APLIKUJ lub:

  Listownie pod adresem:
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  ul Poleczki 33, 02-822 Warszawa
  z dopiskiem: ARiMR/DZZL/200/17


  osobiście:
  Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
  ul. Poleczki 33 (budynek A2 Poleczki Business Park), Warszawa
  (kancelaria czynna w godz.: 730- 1530)
  Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
  z dopiskiem: ARiMR/DZZL/200/17

  lub mailowo na adres: [email protected]
  z dopiskiem: ARiMR/DZZL/200/17

  Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
  Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
  ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
  Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 022 318 40 34