Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Specjalista ds. Kosztorysowania

Łódzki Zakład Usług KomunalnychO firmie

 • Nowe Sady 19, Łódź
  Łódź, łódzkie
 • Ogłoszenie wygasło 6 dni temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)

Łódzki Zakład Usług Komunalnych

Nowe Sady 19

Łódź

Twój zakres obowiązków

 • uczestniczenie w przedmiarach i obmiarach robót wraz z przedstawicielem wydziału realizującego daną robotę,

 • opracowywanie ofert na roboty dla poszczególnych komórek organizacyjnych,

 • kalkulowanie cen jednostkowych na roboty prowadzone przez zakład,

 • opracowywanie kosztorysów ofertowych lub kalkulacji cenowych na roboty nietypowe,

 • przygotowanie materiałów wyjściowych, koniecznych do opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla potrzeb przetargów organizowanych przez Zakład,

 • opracowywanie kosztorysów i przedmiarów robót dla potrzeb zamówień publicznych,

 • opracowywanie kosztorysów powykonawczych lub kalkulacji powykonawczych wg materiałów dostarczanych przez wydziały produkcyjne ,

 • współpraca z Działem Gospodarki Materiałowej w zakresie uzyskiwania rynkowych cen materiałowych,

 • otwieranie zleceń produkcyjnych na roboty przyjęte do realizacji przez zakład oraz otwieranie zleceń wewnętrznych ,

 • kontrola rozliczeń materiałowych sporządzanych przez wydziały produkcyjne, jeśli zaistnieje taka potrzeba,

 • kompletowanie dokumentów związanych z prowadzonymi robotami, a następnie przekazywanie do archiwum zakładowego.

Nasze wymagania

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,

 • korzystanie z pełni praw publicznych,

 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

 • wykształcenie średnie lub wyższe techniczne w zakresie budownictwa,

 • doświadczenie w zakresie wycen robót w branży budowlanej min. 2 lata ,

 • biegła obsługa programów do kosztorysowania m.in. Norma PRO,

 • znajomość obsługi programów z pakietu MS Office (Excel, Word),

 • znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych – mile widziana,

 • umiejętność czytania i analizowania dokumentacji oraz rysunków technicznych,

 • umiejętność samodzielnego wykonywania obmiarów robót z natury,

 • skrupulatność, dokładność oraz dobra organizacja i planowanie pracy,

 • umiejętność budowania efektywnych relacji z kontrahentami,

 • komunikatywność i umiejętność współpracy w ramach zespołu.

O nas

Obecną działalność Łódzkiego Zakładu Usług Komunalnych stanowią zadania w zakresie:

gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi, w tym świadczenie usług w zakresie utrzymania i remontów infrastruktury miejskiej, bieżące utrzymanie porządku i czystości oraz usuwanie szkód nadzwyczajnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, zaopatrzenia w energię cieplną i gorącą wodę, wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych, remonty i konserwacja kotłowni lokalnych, utrzymywania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie (brak własnoręcznego podpisu na wymienionych dokumentach powoduje niespełnienie wymagań formalnych),

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,

 • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,

 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,

 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • oświadczenie, że kandydat nie był jak również nie jest prawomocnie skazany za przestępstwa, o których mowa w art. 54 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

 • oświadczenie, że kandydat nie był jak również nie jest karany karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.),

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1b RODO i na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458 z późn. zmianami): „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Łódzki Zakład Usług Komunalnych w Łodzi dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji.”

 • W celu przetwarzania Pani/Pana danych kontaktowych na potrzeby kolejnych i przyszłych procesów rekrutacji prosimy o dodatkowe zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującego wyrażenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Łódzki Zakład Usług Komunalnych w Łodzi moich danych osobowych zawartych do dokumentach aplikacyjnych dla celów przyszłych rekrutacji”.

 • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Łódzkiego Zakładu Usług Komunalnych w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko Specjalista ds. Kosztorysowania".

 • Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.