mBank S.A.

Specjalista ds. księgowości i sprawozdawczości, mFaktoring

mBank S.A.O firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ważna jeszcze 13 dni
  7 Marzec 2020
 • Kontrakt B2B
 • Specjalista
top

Specjalista ds. księgowości i sprawozdawczości, mFaktoring

miejsce pracy: Warszawa, nr referencyjny: SPE/09/2020

Twój zakres odpowiedzialności:

 • udział w procesie rozliczeń z klientami faktoringowymi poprzez:
   • obsługę interfejsów pomiędzy systemem księgowym a transakcyjnym,
   • obsługę wychodzących płatności faktoringowych,
   • wystawianie faktur sprzedaży,
   • uzgadnianie sald,
 • rozliczanie i ewidencjonowanie dokumentów księgowych z zakresu gospodarki własnej (dokumenty kosztowe wraz ze wstępną kwalifikacją pod kątem VAT i CIT, środki trwałe, rozliczenia międzyokresowe, delegacje),
 • wycena pozycji w walutach obcych,
 • kalkulacja odpisów aktualizacyjnych,
 • udział w przygotowaniu danych niezbędnych do przygotowywania sprawozdań finansowych i raportów na potrzeby statutowe, regulatorów i grupy kapitałowej,
 • udział w procesie przygotowania deklaracji podatkowych,
 • udział w testach systemów księgowych,
 • udział we wdrożeniach zmian wynikających z nowelizacji przepisów zewnętrznych lub wewnętrznych procedur,
 • udział w procesie tworzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki, współpraca z audytorem.

 

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenia wyższego, preferowane kierunki to: rachunkowość, finanse,
 • co najmniej 4-letniego doświadczenia zawodowego zdobytego w obszarze księgowości i podatków obejmującego szerokie spektrum zadań,
 • wiedzy merytorycznej z zakresu ustawy o rachunkowości, prawa podatkowego oraz umiejętność jej stosowania w praktyce
 • dobrej znajomości pakietu MS Office, szczególnie Excel,
 • rozwiniętych umiejętności analitycznych,
 • umiejętności pracy zespołowej,
 • proaktywności,
 • otwartości na nowe rozwiązania i umiejętności wprowadzania ich w życie,
 • bardzo dobrej organizacji czasu pracy,
 • umiejętności pracy pod presją czasu.

Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88,
według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.248.488 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony https://www.mbank.pl/kariera/ochrona-danych/ (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego oraz jego badania, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, w takim wypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA, spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFactoring SA, mBank Hipoteczny SA, mCorporate Finance, mFinanse SA, mElements SA. oraz pracownikom firm outsourcingowym Alexander Mann Solutions Poland Sp. z o.o. i Randstad Services APO Sp. Z o.o. S.K., Mellon Poland i partnerowi przeprowadzającemu badanie procesu rekrutacyjnego - Great Digital Magdalena Pawlak-Dobrzańska.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected].

Aplikując, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla mnie korzystne.

Od nas dostaniesz:

 • Zatrudnienie
  w oparciu
  o własną działalność
  gospodarczą
 • Dostęp do wewnętrznego
  rynku pracy
 • Narzędzia do zwinnej nauki: Linkedin Learning, Legimi, Harvard Business Review
 • Współpracę
  z ekspertami

Zobacz, jak dbamy o pracowników!

Gotowy na nowe wrażenia?

Praca z nami pozwala codziennie zdobywać nową wiedzę!
Specjalista ds. księgowości i sprawozdawczości, mFaktoringNumer ref.: SPE/09/2020

Twój zakres odpowiedzialności:

 • udział w procesie rozliczeń z klientami faktoringowymi poprzez:
   • obsługę interfejsów pomiędzy systemem księgowym a transakcyjnym,
   • obsługę wychodzących płatności faktoringowych,
   • wystawianie faktur sprzedaży,
   • uzgadnianie sald,
 • rozliczanie i ewidencjonowanie dokumentów księgowych z zakresu gospodarki własnej (dokumenty kosztowe wraz ze wstępną kwalifikacją pod kątem VAT i CIT, środki trwałe, rozliczenia międzyokresowe, delegacje),
 • wycena pozycji w walutach obcych,
 • kalkulacja odpisów aktualizacyjnych,
 • udział w przygotowaniu danych niezbędnych do przygotowywania sprawozdań finansowych i raportów na potrzeby statutowe, regulatorów i grupy kapitałowej,
 • udział w procesie przygotowania deklaracji podatkowych,
 • udział w testach systemów księgowych,
 • udział we wdrożeniach zmian wynikających z nowelizacji przepisów zewnętrznych lub wewnętrznych procedur,
 • udział w procesie tworzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki, współpraca z audytorem.

 

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenia wyższego, preferowane kierunki to: rachunkowość, finanse,
 • co najmniej 4-letniego doświadczenia zawodowego zdobytego w obszarze księgowości i podatków obejmującego szerokie spektrum zadań,
 • wiedzy merytorycznej z zakresu ustawy o rachunkowości, prawa podatkowego oraz umiejętność jej stosowania w praktyce
 • dobrej znajomości pakietu MS Office, szczególnie Excel,
 • rozwiniętych umiejętności analitycznych,
 • umiejętności pracy zespołowej,
 • proaktywności,
 • otwartości na nowe rozwiązania i umiejętności wprowadzania ich w życie,
 • bardzo dobrej organizacji czasu pracy,
 • umiejętności pracy pod presją czasu.

Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88,
według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.248.488 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony https://www.mbank.pl/kariera/ochrona-danych/ (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego oraz jego badania, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, w takim wypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA, spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFactoring SA, mBank Hipoteczny SA, mCorporate Finance, mFinanse SA, mElements SA. oraz pracownikom firm outsourcingowym Alexander Mann Solutions Poland Sp. z o.o. i Randstad Services APO Sp. Z o.o. S.K., Mellon Poland i partnerowi przeprowadzającemu badanie procesu rekrutacyjnego - Great Digital Magdalena Pawlak-Dobrzańska.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected].

Aplikując, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla mnie korzystne.

Ogłoszenie archiwalne