Oferta pracy

Specjalista ds. Napraw Łopat Turbin Wiatrowych

PGE Energia Odnawialna S.A.O firmie

 • Ogrodowa 59, 00-876 Warszawa

  Warszawa, mazowieckie
 • Ogłoszenie wygasło 11 dni temu
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)

PGE  Energia Odnawialna  S.A. wchodząca w skład Grupy Kapitałowej PGE i zajmującą się wytwarzaniem energii elektrycznej z Odnawialnych Źródeł Energii oraz świadczeniem Regulacyjnych Usług Systemowych

 Ogłasza rekrutację na stanowisko:

Specjalista ds. Napraw Łopat Turbin Wiatrowych

GKPGE/EO/DW/01/2021

Numer ref.: Miejsce pracy: biuro w Rogowcu k. Bełchatowa, Warszawa lub Czymanowo (do wyboru jedna z lokalizacji)

Opis stanowiska:

 • Prace inspekcyjne łopat turbin wiatrowych przy wykorzystaniu posiadanych technologii (dostęp linowy, platforma, roboty inspekcyjne, drony, lunety) oraz przygotowanie raportów z opisem defektów
 • Planowanie napraw (określanie czasu trwania oraz sporządzanie list materiałów niezbędnych do pracy)
 • Wykonywanie napraw łopat turbin wiatrowych na farmach należących do GK PGE (naprawy kompozytu, mniejsze naprawy strukturalne, naprawy krawędzi natarcia i spływu)
 • Wykonywanie dokumentacji z wykonanych napraw
 • Prace przy czyszczeniu i naprawach wież i gondoli
 • Wykonywanie przeglądów sprzętu wysokościowego
 • Przygotowanie, prowadzenie i rozliczanie postępowań zakupowych dotyczących zakupu części, materiałów i usług związanych z naprawą łopat turbin wiatrowych
 • Kontrola jakości napraw wykonywanych przez firmy zewnętrzne

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie techniczne (mile widziana: chemia materiałowa, mechanika, energetyka)
 • Minimum 2 lata doświadczenia (2 sezony) w pracy na podobnym stanowisku przy naprawach łopat turbin wiatrowych
 • Pełna sprawność psychoruchowa i umiejętność pracy na wysokości (mile widziane szkolenie IRATA lub SPRAT)
 • Znajomość konstrukcji łopat turbin wiatrowych i techniki napraw
 • Prawo jazdy kat B., dodatkowym atutem będzie kat. B+E
 • Mobilność – gotowość do wykonywania pracy na terenie wszystkich farm wiatrowych PGE EO
 • Posiadanie branżowych kursów i szkoleń z zakresu usuwania awarii śmigieł
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej
 • Ukierunkowanie na bezpieczeństwo pracy, znajomość procedur i środków ochrony indywidualnej
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • Dokładność i odpowiedzialność
 • Umiejętność pracy w zespole

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia oraz pakiet benefitów
 • Przyjazną atmosferę w pracy
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Energia Odnawialna S.A. z siedzibą w Warszawie (00-876), przy ul. Ogrodowej 59a.

II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE Energia Odnawialna S.A. pod adresem e-mail: [email protected] lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji:

a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe.

Dodatkowo, o ile podanie tych danych jest niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych.

Oznacza, to, że dane dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia – o ile nie są niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku - dane dotyczące stanu cywilnego, statusu rodzinnego, zainteresowań, dodatkowych umiejętności lub kwalifikacji, zdjęcie i inne, które chce Pan/Pani podać w swojej ofercie przekazuje Pan/Pani dobrowolnie i zgadza się Pan/Pani na ich przetwarzanie.

PGE Energia Odnawialna S.A. informuje, że złożenie oferty pracy i kliknięcie przycisku „Wyślij”/”Aplikuj” oznacza wyrażenie zgody na  przetwarzanie danych zwartych w CV/liście motywacyjnym, które wykraczają poza zakres określony przez Kodeks Pracy.

Klauzula dotycząca zgody na przyszłe rekrutacje zamieszczona została poniżej

c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora jakim jest dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami w zakresie przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego (dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne)

IV. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego:

a) dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji;

b) w przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody;

c) w przypadku, gdy kandydat zostanie zaproszony na rozmowy kwalifikacyjne przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji, w związku z obowiązkiem dowodowym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

V. Cofnięcie zgody.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na:

a) przetwarzanie danych wykraczających poza zakres określony w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

b) przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

VII. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane.

Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG co może powodować przekazanie Pani/Pana danych poza EOG. Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane Twoje dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. Natomiast w  przypadku ich przetwarzania na terytorium Państw, wobec których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych (zgodnego ze standardami EOG), w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami danych osobowych. Umowy, o których mowa powyżej oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. W związku z powyższym może Pani/Pan zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.

VIII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w  procesie rekrutacji.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

Oferty kandydatów prosimy przesyłać do dnia 12.02.2021 r. klikając w przycisk

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy