Ta oferta pracy jest nieaktualna od 168 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. obsługi infrastruktury (systemy elektroenergetyczne) w Dziale Zarządzania Infrastrukturą Komunikacyjną

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 03.07.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  Zarząd Transportu Miejskiego

  ul. Żelazna 61 00-848 Warszawa

  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

  Specjalista ds. obsługi infrastruktury
  (systemy elektroenergetyczne)
  w Dziale Zarządzania Infrastrukturą Komunikacyjną
  Miejsce pracy: Warszawa

  Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie wyższe
  • minimum czteroletnie doświadczenie zawodowe
  • minimum trzyletnie doświadczenie w obszarze merytorycznym, tj. przy przygotowywaniu lub uzgadnianiu warunków umów lub opisów przedmiotu zamówienia oraz nadzorze nad realizacją prac
  • samodzielne prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem zamówień oraz nadzorem nad ich realizacją
  • znajomość regulacji prawnych w zakresie prawa budowlanego oraz prawa zamówień publicznych
  • świadectwo kwalifikacyjne do 1 kV
  • dobra obsługa programów biurowych (MS Office)
  • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

  Wymagania dodatkowe:

  • wykształcenie wyższe w obszarze: administracja, zarządzanie, transport, budownictwo, kierunki techniczne
  • minimum dwuletnie doświadczenie w obszarze eksploatacji nieruchomości w zakresie branży elektroenergetycznej, w tym remontów i utrzymania technicznego
  • uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
  • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym
  • prawo jazdy kat. B – kierowanie samochodem służbowym
  • znajomość regulacji prawnych w zakresie zarządzania nieruchomościami
  • znajomość zasad sporządzania umów w oparciu o prawo zamówień publicznych oraz kodeks cywilny
  • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym
  • umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy własnej
  • odpowiedzialność, komunikatywność, sumienność, odporność na stres
  • gotowość do doskonalenia zawodowego
  • dbałość i dobrą opinię własną i pracodawcy, postępowanie zgodne z zasadami etyki zawodowej

  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. Nadzór, eksploatacja oraz kontrola systemów i instalacji elektroenergetycznych znajdujących się na obiektach administrowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego, w szczególności parkingów Parkuj i Jedź oraz pętli autobusowych.
  2. Utrzymywanie należytego stanu technicznego ww. systemów i instalacji poprzez:
   a) uczestnictwo w odbiorach technicznych instalacji po jej wykonaniu, rozbudowie, remoncie lub naprawie,
   b) sporządzanie planów kontroli okresowych, planów napraw i wymian, zamierzeń remontowych oraz zapewnienie pełnej realizacji tych planów,
   c) systematyczna kontrola jakości prac eksploatacyjnych i konserwacyjnych,
   d) prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej.
  3. Zlecanie i rozliczanie prac realizowanych przez podmioty zewnętrzne.
  4. Przygotowywanie, opiniowanie i realizacja zamówień publicznych w zakresie prac rozwojowych, inwestycyjnych oraz eksploatacyjnych obiektów.
  5. Podejmowanie inicjatywy oraz poszukiwanie i wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych w obiektach administrowanych przez ZTM oraz w zakresie modernizacji i rozwoju tych obiektów.
  6. Przygotowanie i realizacja umów oraz specyfikacji.

  Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

  Miejsce pracy:

  Praca w siedzibie ZTM – Węzeł Komunikacyjny Młociny. Budynek w ograniczonym stopniu dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Dostęp windami do wszystkich kondygnacji. Wejście główne oraz ciągi komunikacyjne umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toalety dla osób niepełnosprawnych zlokalizowane na każdym piętrze.

  Stanowisko pracy:

  Praca przy komputerze powyżej połowy wymiaru czasu pracy, obsługą urządzeń biurowych, przemieszczaniem się wewnątrz budynku. Na stanowisku brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom z niepełnosprawnościami. Praca w biurze oraz w terenie. Kierowanie samochodem służbowym.

  Wymagane dokumenty:
  • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej
  • list motywacyjny
  • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
  • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji
  • kserokopie świadectw pracy oraz oświadczenie kandydata o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w stosunku pracy
  • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - jeśli dotyczy
  • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - podpisane własnoręcznie
  • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - podpisane własnoręcznie
  • oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie - podpisane własnoręcznie
  • klauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) - podpisana własnoręcznie.

  Druk zawierający oświadczenia i klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Transportu Miejskiego.


  Wymagane dokumenty aplikacyjne w wersji papierowej należy składać osobiście lub przesłać w terminie do dnia 27.07.2018 r. do godz. 16.00 pod adresem:

  Zarząd Transportu Miejskiego
  Kancelaria Główna
  ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa

  w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko Specjalista ds. obsługi infrastruktury (systemy elektroenergetyczne)”

  bottom

  Aplikacje, które wpłyną do ZTM po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

  Kandydaci dopuszczeni do II etapu naboru – testu wiedzy i kompetencji, zostaną o tym powiadomieni pisemnie, drogą elektroniczną, telefonicznie lub w inny przyjęty sposób wraz z podaniem terminu testu.

  Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZTM, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.

  Informujemy, że:

  a)     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą przy ul. Żelaznej 61, 00-848 Warszawa (dalej jako: „ZTM”),

  b)     ZTM powołał Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan skontaktować po adresem e-mail: [email protected]

  c)     Pani/Pana dane osobowe zawarte w złożonych dokumentach aplikacyjnych na stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Zarządzie Transportu Miejskiego będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody w celu przeprowadzenia rekrutacji na w/w stanowiska;

  d)     Pani/Pana Dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, dla których zostały pierwotnie zebrane.

  Informujemy również, ze:

  a)     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez ZTM przez okres maksymalnie 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacji;

  b)     Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania - gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119) (dalej jako: RODO);

  c)     Przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia danych - gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; gdy cofnięta została zgoda na przetwarzanie danych; gdy został zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych; gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; gdy dane muszą być usunięte w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa; gdy dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego w stosunku do dziecka lub gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody lub umowy w sposób zautomatyzowany, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) RODO;

  d)     Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) RODO;

  e)     Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) RODO;

  f)      Przysługuje Pani/Panu prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych - gdy osoba, której dane dotyczą kwestionuje ich prawdziwość; gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia; gdy administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą potrzebuje ich do obrony lub dochodzenia roszczeń; gdy został wniesiony sprzeciw – do momentu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) RODO;

  g)     Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych przez Zarząd Transportu Miejskiego w każdej chwili, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. c) RODO, przy czym cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z art. 14 ust. 2 lit. d) RODO;

  h)     Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla spraw związanych z ochroną danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. d) RODO;

  i)      Przekazanie danych osobowych jest dokonywane na podstawie dobrowolnej zgody osoby, której dane dotyczą, w szczególności nie jest spełnieniem obowiązku wynikającego z przepisów prawa, ani z umowy; Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do przeprowadzenia rekrutacji na stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w ZTM;

  j)      Przekazane dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu zautomatyzowanemu, które mogłoby mieć wpływ na Państwa sytuację prawną lub inny sposób wpływać na Państwa prawa i obowiązki.

   

  Powyższe żądania mogą być wnoszone pisemnie na adres Administratora Danych Osobowych: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.