Oferta pracy

Specjalista ds. obsługi oraz wdrażania systemów informatycznych w Departamencie Informatyki

URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W WARSZAWIEO firmie

URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W WARSZAWIE

aleja Niepodległości 188/192

Warszawa

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
poszukuje:
Specjalisty ds. obsługi oraz wdrażania systemów informatycznych
w Departamencie Informatyki
Miejsce wykonywania pracy:
Urząd Patentowy RP
Al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa
 

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Administrowanie i konfigurowanie systemu informatycznego do zarządzania procesem udzielania i utrzymywania ochrony na wynalazki i wzory użytkowe zgodnie z potrzebami użytkowników oraz opracowywanie rozwiązań zaistniałych problemów
 • Udział w projektach dotyczących systemów informatycznych, projektowanie i opracowywanie założeń systemów wspomagających proces obsługi przedmiotów własności przemysłowej, wdrażanie nowych systemów oraz oprogramowania wchodzącego w zakres prac Departamentu
 • Organizowanie oraz prowadzenie szkoleń i warsztatów oraz opracowywanie dokumentacji
  w zakresie nowo wdrażanych systemów do zarządzania procesem ochrony wynalazków i wzorów użytkowych
 • Testowanie systemów informatycznych, przeglądanie logów systemowych, analizowanie
  i raportowanie wykrytych nieprawidłowości oraz opracowywanie rozwiązań zaistniałych problemów
 • Konfiguracja i nadzorowanie monitorowania systemów przy pomocy aplikacji monitorujących
  w zakresie oprogramowania wchodzącego w zakres prac wydział
 • Świadczenie wsparcia technicznego dla użytkowników w zakresie administrowanych systemów
  w ramach systemu ServiceDesk Plus.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe
 • co najmniej 2 lata doświadczenia w administrowaniu systemami informatycznymi,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 • znajomość relacyjnych baz danych,
 • znajomość systemu operacyjnego Linux,
 • umiejętności analityczno-projektowe w zakresie systemów informatycznych,
 • komunikatywność, w tym umiejętność argumentowania,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy,
 • umiejętność redagowania informacji dokumentacji i instrukcji.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe informatyczne,
 • co najmniej 1 rok uczestnictwa w projektach informatycznych,
 • przeszkolenie w zakresie w zakresie administracji systemami z rodziny Linux,
 • przeszkolenie w zakresie administrowania systemami bazodanowymi np. MySQL,
 • znajomość technologii XML XSLT oraz FOP,
 • znajomość notacji BPMN,
 • umiejętność programowania np. w języku Java,
 • znajomość biblioteki ITIL,
 • znajomość trybu udzielania zamówień publicznych,
 • znajomość ustawy prawo własności przemysłowej.

Oferujemy:

 • stabilną i ciekawą pracę,
 • przyjazną atmosferę i wysokie standardy pracy,
 • nagrody – w zależności od wyników pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego, w tym certyfikowane szkolenia,
 • możliwość uczestniczenia w dodatkowych kursach nauki języka obcego,
 • możliwość przyznania dodatkowych świadczeń związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych,
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz pakietu opieki medycznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe,
 • oświadczenie kandydatki/kandydata lub kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • oświadczenie kandydatki/kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, umożliwiającego dostęp do informacji niejawnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 742),
 • kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administrowaniu systemami informatycznymi (dokumenty zawierające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań np. świadectwa pracy, zaświadczenia
  o zatrudnieniu),
 • w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe. Informacje dotyczące uznawalności zamieszczone są na stronie NAWA: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach,
 • w przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
 • kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie w zakresie administracji systemami z rodziny Linux, administrowania systemami bazodanowymi np. MySQL oraz zarządzania usługami IT.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia.
Komplet dokumentów aplikacyjnych (wymienionych w „Wymagane dokumenty i oświadczenia”) należy przesłać pocztą na adres urzędu, dostarczyć osobiście do urzędu lub przesłać na maila [email protected] z dopiskiem: Rekrutacja DI/S” oraz numerem ogłoszenia 70995 w terminie do dnia: 20 listopada 2020 roku (decyduje data wpływu do Urzędu).
 
W związku z zagrożeniem wywołanym przez SARS-COV-2 (COVID -19) dopuszczamy składanie kompletnych aplikacji drogą elektroniczną na adres [email protected]. Kandydaci, którzy skorzystają z tej możliwości, obowiązani są do dostarczenia oświadczeń w formie papierowej w najbliższym możliwym terminie, najpóźniej jednak przed rozpoczęciem kolejnego etapu rekrutacji.
 
Za datę doręczenia uważa się datę stempla pocztowego/osobistego doręczenia do Urzędu. Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
 
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej pod adresem: https://uprp.gov.pl/pl/bip/praca-w-uprp.
Więcej informacji o ogłoszeniu na stronie Urzędu: https://uprp.gov.pl/pl.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy