Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Specjalista ds. ochrony fizycznej i obronności

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych Przedsiębiorstwo PaństwoweO firmie

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych Przedsiębiorstwo Państwowe

Andrzeja Sołtana 7

Otwock

Twój zakres obowiązków

 • opracowywanie i aktualizacja planów, systemów z zakresu ochrony fizycznej Zakładu oraz uzgadnianie ich zapisów z uprawnionymi organami;

 • nadzór i koordynowanie zabezpieczeń technicznych ochrony fizycznej Zakładu, w tym przeglądy i konserwacje;

 • przygotowywanie i udział w okresowych inspekcjach w zakresie kontroli fizycznej wykonywanych przez uprawnione organy;

 • opracowywanie procedur i instrukcji związanych z ochroną fizyczną;

 • cykliczne szkolenia pracowników Zakładu w zakresie ochrony fizycznej;

 • współpraca z wewnętrzną służbą ochrony NCBJ – ochrona fizyczna budynków i terenu Zakładu;

 • współpraca z firmą wykonującą zadania ochrony fizycznej w KSOP w Różanie;

 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do uruchomienia postępowań związanych z zamówieniami publicznymi z zakresu ochrony fizycznej obiektów Zakładu;

 • przygotowywanie sprawozdań kwartalnych z realizacji umów z wykonawcami usług ochrony fizycznej obiektów Zakładu.

 • wykonywanie zadań z zakresu planowania obronnego oraz opracowywanie i systematyczne uaktualnianie operacyjnych planów obronnych, a także opracowywanie planów szkoleń i ćwiczeń oraz realizacja szkoleń obronnych w celu realizacji szkoleń i zadań z zakresu obrony cywilnej;

 • prowadzenie ewidencji i przechowywanie dokumentów związanych z problematyką celu sprawnego przekazywania instytucjom zewnętrznym związanym z obronnością kraju;

 • prowadzenie przygotowań do udziału w systemie kierowania bezpieczeństwem państwa – organizowanie stałego dyżuru, organizacja Głównego Stanowiska Kierowania (GSK) w celu realizacji zadań obronnych i uwzględnienia potrzeb obronności i bezpieczeństwa;

 • opracowywanie i systematyczne uaktualnianie obowiązującej dokumentacji w dziedzinie obronności na okres pokoju i stanów nadzwyczajnych w celu doskonalenia mechanizmów podwyższania gotowości obronnej, w tym funkcjonowania systemu stałych dyżurów;

 • współuczestnictwo w pracach związanych z zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych w celu realizacji tych procesów;

 • organizowanie szkoleń pracowników z zakresu obrony cywilnej oraz uczestnictwo w szkoleniach i ćwiczeniach organizowanych przez jednostki zewnętrzne w celu przygotowania pracowników na wypadek zagrożeń konfliktem zbrojnym, klęską żywiołową czy awarią;

 • przygotowywanie do realizacji zadań wynikających ze współpracy cywilno – wojskowej w celu realizacji przygotowań obronnych państwa oraz zarządzania kryzysowego w systemie bezpieczeństwa narodowego;

 • planowanie i nadzór nad zaopatrywaniem formacji obrony cywilnej w sprzęt w celu utrzymania właściwego stanu zaopatrzenia formacji obrony cywilnej.

Nasze wymagania

 • wykształcenia wyższego;

 • poddania się procedurze postępowania sprawdzającego w celu uzyskania dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne” oraz odbycia przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych;

 • znajomości języka angielskiego;

 • bardzo dobrej znajomości obsługi pakietu MS Office;

 • bardzo dobrej znajomości krajowych uregulowań prawnych w zakresie realizacji zadań na rzecz obronności państwa, w tym ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, w szczególności Zarządzenia Ministra Klimatu z dnia 9 lipca 2020r. w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony;

 • łatwego przyswajania wiedzy;

 • mile widziane kursy szkolenia w zakresie realizacji zadań na rzecz obronności państwa;

 • posiadania ważnego poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „ZASTRZEŻONE” lub oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 742);

 • posiadania obywatelstwa polskiego oraz korzystania z pełni praw publicznych;

 • brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 • nieposzlakowana opinia;

 • umiejętności efektywnej komunikacji i umiejętności pracy w zespole;

 • samodzielności i skuteczności w działaniu;

 • wysokiej motywacji do pracy;

 • wysokiej kultury osobistej.

To oferujemy

 • Interesującą pracę w stabilnej firmie, działającej w unikatowej branży;

 • Możliwość rozwoju i doskonalenia kompetencji;

 • Ubezpieczenie zdrowotne;

 • Pakiet świadczeń socjalnych;

 • Miejsce pracy Otwock-Świerk ul. Andrzeja Sołtana 7, około 30 km od centrum Warszawy. Pracodawca zapewnia dojazd od pracy autobusami pracowniczymi.