Obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 1

Szanowni Państwo,
na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych – „RODO”) uprzejmie informujemy, że Cersanit II S.A. z siedzibą w Starachowicach przy ul. Józefa Bema 2 jest administratorem Państwa danych osobowych.
Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych oraz w celu realizacji swoich praw wynikających z RODO pod adresem e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Cersanit II S.A.
Cel i podstawa przetwarzania
Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie zawartej umowy w celu wykonywania jej warunków. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji umowy.
Udostępnianie danych
Zebrane dane mogą być udostępniane przez Cersanit II S.A. podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z Cersanit II S.A. Państwa dane mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Cersanit II S.A. na podstawie umowy o powierzeniu danych osobowych i wyłącznie na polecenie Cersanit II S.A.
Przekazywanie danych poza EOG
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności w zakresie realizacji zawartych umów do czasu zakończenia ich realizacji, a następnie w prawnie uzasadnionym interesie dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej odwołaniem.
Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych, gdy przetwarzamy takie dane w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.

1 Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą
Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację w przypadkach, kiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.
Mają Państwo prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Cersanit II S.A. w sprawie decyzji podejmowanej w sposób zautomatyzowany, prawo do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji podejmowanej w sposób zautomatyzowany.
Mają Państwo prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, prawo żądania ich usunięcia oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania.
Mają Państwo prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania ich w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym, nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali je do innego administratora – jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie będzie technicznie możliwe.
Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
CERSANIT II S.A.

Specjalista ds. ochrony środowiska

CERSANIT II S.A.O firmie

CERSANIT II S.A.

Bema 2

Starachowice

top

Cersanit II S.A. poszukuje osób na stanowisko:

SPECJALISTA DS. OCHRONY ŚRODOWISKA

Miejsce pracy: Starachowice
top2

Co będzie należało do Twoich obowiązków?

 • Udział w przygotowywaniu analiz środowiskowych.
 • Nadzór nad przestrzeganiem oraz wykonaniem zaleceń wynikających z decyzji administracyjnych.
 • Nadzór nad aktualnością pozwoleń środowiskowych.
 • Współpraca z jednostkami kontroli oraz organami administracji
 • Prowadzenie audytów wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Utrzymanie i rozwój systemu zarządzania środowiskiem zgodnie z przepisami prawa i wymaganiami normy ISO 14001 i 9001
 • Współpraca z odbiorcami i dostawcami odpadów
 • Prowadzenie szkoleń dla pracowników w zakresie ochrony środowiska

Czego oczekujemy od osób zainteresowanych?

 • Wykształcenie wyższe (kierunki związane z ochroną środowiska),
 • Znajomość przepisów związanych z ochroną środowiska oraz gospodarką odpadami,
 • Znajomość Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem,
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w grupie
 • Prawo jazdy kat. B

Co oferujemy pracownikom?

 • Pracę w młodym i dynamicznym zespole w stabilnej firmie o zasięgu międzynarodowym
 • Bezpłatny dostęp do platformy e-lerningowej do nauki języka obcego dla Pracownika i Członka Rodziny
 • Dofinansowanie do kart rekreacyjno-sportowych
 • Jasny i oparty o cele system premiowy
 • Możliwość przystąpienia do prywatnej opieki medycznej obejmującej Pracownika i jego Rodzinę.
 • Elastyczne godziny pracy; krótsze piątki - dłuższe weekendy
 • Pakiet socjalny
 • Okolicznościowe świadczenia pieniężne
 • Nauka języka obcego w godzinach pracy
 • Możliwość projektowania i wdrażania własnych rozwiązań
 • Ubezpieczenie grupowe - oferta dla Pracownika i członka Rodziny
 • Możliwość uzyskania dodatkowych nagród za udział w programach pracowniczych
 
Prosimy o dopisanie poniższej klauzuli do przesyłanego CV:
 
,,Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Cersanit II S.A. z siedzibą w Starachowicach (27-200) przy ul. Józefa Bema 2.”
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Cersanit II S.A. informuje ,iż:
 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Cersanit II S.A. z siedzibą w Starachowicach (27-200) przy ul. Józefa Bema 2, wpisaną do Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000070746, NIP 664-18-20-711, REGON 290991709 kapitał zakładowy: 30 000 000 zł (opłacony w całości).
2) Mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem - [email protected]
3) Pana/Pani dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzany w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
(RODO) oraz art. 221 Kodeksu Pracy z dnia tj. z dnia 13 kwietnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 917) z późn. zm. oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
Natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie Pni/Pana zgody (art. 6 ust 1 lit a RODO) która może zostać odwołana w dowol- nym czasie.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 12 miesięcy.
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ogranicze- nia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
7) podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu Pracy jest obligatoryjne. Podanie przez Pana/Panią innych danych jest dobrowolne.

Cersanit II S.A. poszukuje osób na stanowisko:

SPECJALISTA DS. OCHRONY ŚRODOWISKA

Co będzie należało do Twoich obowiązków?

 • Udział w przygotowywaniu analiz środowiskowych.
 • Nadzór nad przestrzeganiem oraz wykonaniem zaleceń wynikających z decyzji administracyjnych.
 • Nadzór nad aktualnością pozwoleń środowiskowych.
 • Współpraca z jednostkami kontroli oraz organami administracji
 • Prowadzenie audytów wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Utrzymanie i rozwój systemu zarządzania środowiskiem zgodnie z przepisami prawa i wymaganiami normy ISO 14001 i 9001
 • Współpraca z odbiorcami i dostawcami odpadów
 • Prowadzenie szkoleń dla pracowników w zakresie ochrony środowiska

Czego oczekujemy od osób zainteresowanych?

 • Wykształcenie wyższe (kierunki związane z ochroną środowiska),
 • Znajomość przepisów związanych z ochroną środowiska oraz gospodarką odpadami,
 • Znajomość Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem,
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w grupie
 • Prawo jazdy kat. B

Co oferujemy pracownikom?

 • Pracę w młodym i dynamicznym zespole w stabilnej firmie o zasięgu międzynarodowym
 • Bezpłatny dostęp do platformy e-lerningowej do nauki języka obcego dla Pracownika i Członka Rodziny
 • Dofinansowanie do kart rekreacyjno-sportowych
 • Jasny i oparty o cele system premiowy
 • Możliwość przystąpienia do prywatnej opieki medycznej obejmującej Pracownika i jego Rodzinę.
 • Elastyczne godziny pracy; krótsze piątki - dłuższe weekendy
 • Pakiet socjalny
 • Okolicznościowe świadczenia pieniężne
 • Nauka języka obcego w godzinach pracy
 • Możliwość projektowania i wdrażania własnych rozwiązań
 • Ubezpieczenie grupowe - oferta dla Pracownika i członka Rodziny
 • Możliwość uzyskania dodatkowych nagród za udział w programach pracowniczych
 
Prosimy o dopisanie poniższej klauzuli do przesyłanego CV:
 
,,Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Cersanit II S.A. z siedzibą w Starachowicach (27-200) przy ul. Józefa Bema 2.”
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Cersanit II S.A. informuje ,iż:
 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Cersanit II S.A. z siedzibą w Starachowicach (27-200) przy ul. Józefa Bema 2, wpisaną do Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000070746, NIP 664-18-20-711, REGON 290991709 kapitał zakładowy: 30 000 000 zł (opłacony w całości).
2) Mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem - [email protected]
3) Pana/Pani dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzany w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
(RODO) oraz art. 221 Kodeksu Pracy z dnia tj. z dnia 13 kwietnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 917) z późn. zm. oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
Natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie Pni/Pana zgody (art. 6 ust 1 lit a RODO) która może zostać odwołana w dowol- nym czasie.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 12 miesięcy.
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ogranicze- nia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
7) podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu Pracy jest obligatoryjne. Podanie przez Pana/Panią innych danych jest dobrowolne.

Ogłoszenie archiwalne