Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Specjalista ds. organizacyjnych w Zakładzie Geologii Środowiskowej PIG-PIB

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

Rakowiecka 4

Warszawa

Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego
ogłasza konkurs na stanowisko:

specjalisty ds. organizacyjnych
w Zakładzie Geologii Środowiskowej PIG-PIB

Liczba etatów: 1 

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

Opis stanowiska:

 • wykonywanie poleceń i zadań powierzonych przez przełożonych związanych z zakresem działania zakładu
 • przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji niezbędnej do realizacji nowych oraz trwających tematów i projektów
 • dbałość o prawidłową współpracę z innymi komórkami organizacyjnymi Instytutu oraz jednostkami zewnętrznymi
 • zapewnienie właściwego obiegu dokumentów (obsługa, dystrybucja, archiwizacja) oraz informacji pomiędzy sekretariatem a innymi działami Instytutu oraz jednostkami zewnętrznymi
 • prowadzenie ewidencji delegacji, wniosków i innych dokumentów oraz przygotowywanie pism i zestawień związanych z pracą zakładu
 • obsługa wewnętrznych systemów w zakresie rozliczania godzin, obsługi tematów realizowanych przez zakład, ewidencji czasu pracy pracowników zakładu oraz prowadzenia inwentaryzacji;
 • udział w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowań prowadzonych na podstawie Regulaminu Zamówień Publicznych w zakresie realizacji zamówień komórki organizacyjnej;

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe;
 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietów biurowych MS Office.

Dodatkowe kwalifikacje i umiejętności:

 • umiejętność pracy w zespole i dobra organizacja pracy;
 • sumienność w realizacji podjętych zadań;
 • mile widziana znajomość języka angielskiego;
 • mile widziana bardzo dobra obsługa systemu EZD.

Oferujemy:

 • umowę o pracę;
 • stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej;
 • wynagrodzenie oparte o przepisy Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy PIG-PIB;
 • elastyczny czas pracy (rozpoczęcie pracy w godz. 6-10);
 • benefity pozapłacowe (opiekę medyczną, ubezpieczenie grupowe oraz kartę Multisport);
 • rozbudowany pakiet socjalny;
 • możliwość rozwoju zawodowego, udział w szkoleniach;
 • jesteśmy otwarci na zatrudnienie osób niepełnosprawnych.

Wymagane dokumenty:

 • cv wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje;
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych. 

Miejsce i sposób składania dokumentów:

Listownie na adres:

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Rakowiecka 4
00-975 Warszawa

Dział Spraw Personalnych

z dopiskiem: „Rekrutacja na stanowisko specjalisty ds. organizacyjnych w Zakładzie Geologii Środowiskowej PIG-PIB” z podaniem imienia
i nazwiska w lewym górnym rogu.

Osobiście:

w kancelarii ogólnej, pokój nr 1, w godz. 08:15–16.15 w zamkniętej kopercie
z dopiskiem: „Rekrutacja na stanowisko specjalisty ds. organizacyjnych w Zakładzie Geologii Środowiskowej PIG-PIB” z podaniem imienia i nazwiska w lewym górnym rogu.

Mailowo na adres [email protected] wpisując w temacie „Rekrutacja na stanowisko specjalisty ds. organizacyjnych w Zakładzie Geologii Środowiskowej PIG-PIB” 

Oferty należy składać do dnia 29 lipca 2021 r. 

Inne informacje:

 • kandydaci są proszeni o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej;
 • wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać;
 • po zakończeniu procesu rekrutacji dokumenty złożone przez kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni, zostaną komisyjnie zniszczone;
 • zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami;
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 45 92 587
 • dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły do Działu Spraw Personalnych w terminie ustalonym w ogłoszeniu.

Prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych podpisanej zgody
na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z poniższym wzorem:

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DLA POTRZEB PROCESU REKRUTACJI W PAŃSTWOWYM INSTYTUCIE GEOLOGICZNYM –  PAŃSTWOWYM INSTYTUCIE BADAWCZYM

Niniejszym, mając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, w zakresie objętym przekazanym przeze mnie CV dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, jak również w okresie następnych 6 miesięcy na potrzeby procesów rekrutacyjnych odbywających się w Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym.

Powyższa zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych dla celów sporządzenia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż:

 1. Udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, w takiej samej formie jak jej wyrażenie, przy czym  dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.
 2. Podane dane osobowe będą przechowywane w okresie 6 miesięcy dla celów rekrutacyjnych.
 3. Przysługuje mi prawo dostępu do treści podanych przez mnie danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest świadome i dobrowolne, konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji przed podjęciem zatrudnienia.

.........................................

Data i podpis

Ogłoszenie archiwalne