1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, z siedziba w Katowicach, ul. Wojewódzka 19, 40–026 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000247533 (dalej: „Spółka” lub „Pracodawca”).
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Spółce, adres e-mail: [email protected], telefon: 032 6038741.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy lub innych aktów prawnych, z których wynika konieczność wypełnienia przez Spółkę obowiązku ciążącego na Spółce, jak również na podstawie zgody wyrażonej w zakresie dobrowolnie podanych przez Panią/Pana danych w związku z uczestnictwem w rekrutacji.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie: 
- art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby której dane dotyczą. 
- art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy; 
- art. 6 ust. 1 lit. c RODO  – konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce; 
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
- podmioty świadczące usługi na rzecz Pracodawcy dotyczące: wykonania badań lekarskich.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
a)     w przypadku przekazania danych osobowych w celu wykorzystania w konkretnym procesie rekrutacyjnym - przez czas niezbędny na przeprowadzenie rekrutacji, a po jej zakończeniu, przez okres przedawnienia roszczeń, jednak nie dłużej niż przez 3 lata;
b)    w przypadku wyrażenia zgody na przyszłe rekrutacje - do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okres 1 roku, a po tym okresie przez okres przedawnienia roszczeń nie dłuższy niż 3 lata.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 4. W zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, jest Pani/Pan uprawniony do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie jest możliwe wzięcie udziału w rekrutacji. 
 6. Spółka nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie podanych danych osobowych. 

Specjalista ds. Personalnych

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.O firmie

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Wojewódzka 19

Katowice

top

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach, którego podstawową dziedziną działalności jest ujmowanie, uzdatnianie i sprzedaż hurtowa wody pitnej, poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Specjalista ds. Personalnych
Miejsce pracy: Katowice

Główne zadania:

 • prowadzenie dokumentacji kadrowej oraz akt pracowniczych;
 • sporządzanie wszelkich dokumentów związanych z nawiązaniem oraz rozwiązaniem stosunku pracy;
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów;
 • prowadzenie spraw dotyczących badań lekarskich;
 • aktualizacja danych kadrowych i płacowych pracowników w systemie informatycznym;
 • wystawianie dokumentów i zaświadczeń o zatrudnieniu;
 • udział w projektowaniu i wdrażaniu projektów HR;
 • planowanie, monitorowanie i realizacja działań HR;
 • przygotowywanie raportów i zestawień;
 • prowadzenie spraw związanych z planowaniem i organizacją szkoleń pracowników;
 • prowadzenie dokumentacji związanej z ISO;
 • nadzorowanie procesu adaptacji nowych pracowników.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe;
 • znajomość przepisów prawa pracy;
 • znajomość prowadzenia dokumentacji personalnej;
 • znajomość programu Płatnik;
 • obsługa systemu Impuls (mile widziana);
 • znajomość obsługi komputera, MS Office;
 • dobra organizacja pracy;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • obowiązkowość, rzetelność i precyzyjność,
 • wysoka kultura osobista;
 • dobra znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

 • dodatkowe świadczenia pieniężne/ Premie świąteczne/ Bonusy finansowe
 • konkursy wewnątrz firmy
 • Zakładowa Kasa Zapomogowo Pożyczkowa
 • płatny program poleceń
 • ubezpieczenie na życie
 • prywatna opieka medyczna
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (kolonie, wczasy, inne)
 • dla dzieci Mikołajki, Dzień Dziecka
 • szkolenia dla pracowników
 • imprezy i wyjazdy integracyjne / sekcje sportowe

Aplikacje zawierające CV należy przesyłać na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice z dopiskiem „Specjalista ds. personalnych”
lub klikając w przycisk aplikowania.

Przekazując zgłoszenie rekrutacyjne do Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółki Akcyjnej, z siedzibą w Katowicach, ul. Wojewódzka 19, 40–026 Katowice, udostępnia Pani/Pan swoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

 

Przekazanie danych osobowych przekraczających zakres wymagany przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółkę Akcyjną (czyli danych innych niż wskazane w art. 22(1) Kodeksu pracy) oznacza WYRAŻENIE ZGODY na przetwarzanie tych dodatkowych danych osobowych na potrzeby danej rekrutacji

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach, którego podstawową dziedziną działalności jest ujmowanie, uzdatnianie i sprzedaż hurtowa wody pitnej, poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Specjalista ds. Personalnych

Główne zadania:

 • prowadzenie dokumentacji kadrowej oraz akt pracowniczych;
 • sporządzanie wszelkich dokumentów związanych z nawiązaniem oraz rozwiązaniem stosunku pracy;
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów;
 • prowadzenie spraw dotyczących badań lekarskich;
 • aktualizacja danych kadrowych i płacowych pracowników w systemie informatycznym;
 • wystawianie dokumentów i zaświadczeń o zatrudnieniu;
 • udział w projektowaniu i wdrażaniu projektów HR;
 • planowanie, monitorowanie i realizacja działań HR;
 • przygotowywanie raportów i zestawień;
 • prowadzenie spraw związanych z planowaniem i organizacją szkoleń pracowników;
 • prowadzenie dokumentacji związanej z ISO;
 • nadzorowanie procesu adaptacji nowych pracowników.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe;
 • znajomość przepisów prawa pracy;
 • znajomość prowadzenia dokumentacji personalnej;
 • znajomość programu Płatnik;
 • obsługa systemu Impuls (mile widziana);
 • znajomość obsługi komputera, MS Office;
 • dobra organizacja pracy;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • obowiązkowość, rzetelność i precyzyjność,
 • wysoka kultura osobista;
 • dobra znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

 • dodatkowe świadczenia pieniężne/ Premie świąteczne/ Bonusy finansowe
 • konkursy wewnątrz firmy
 • Zakładowa Kasa Zapomogowo Pożyczkowa
 • płatny program poleceń
 • ubezpieczenie na życie
 • prywatna opieka medyczna
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (kolonie, wczasy, inne)
 • dla dzieci Mikołajki, Dzień Dziecka
 • szkolenia dla pracowników
 • imprezy i wyjazdy integracyjne / sekcje sportowe

Aplikacje zawierające CV należy przesyłać na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice z dopiskiem „Specjalista ds. personalnych”
lub klikając w przycisk aplikowania.

Przekazując zgłoszenie rekrutacyjne do Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółki Akcyjnej, z siedzibą w Katowicach, ul. Wojewódzka 19, 40–026 Katowice, udostępnia Pani/Pan swoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

 

Przekazanie danych osobowych przekraczających zakres wymagany przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółkę Akcyjną (czyli danych innych niż wskazane w art. 22(1) Kodeksu pracy) oznacza WYRAŻENIE ZGODY na przetwarzanie tych dodatkowych danych osobowych na potrzeby danej rekrutacji

Ogłoszenie archiwalne