Ta oferta pracy jest nieaktualna od 19 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. płac i ubezpieczeń społecznych

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 2019-04-08

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA

  Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty- Białołęka m.st. Warszawy 

  DYREKTOR DZIELNICOWEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY -BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 

  SPECJALISTY DS. PŁAC I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

  miejsce pracy: Warszawa, ul. Modlińska 190

  wymiar zatrudnienia: 1 etat

  podstawa zatrudnienia: umowa o pracę

  Numer referencyjny: DBFO.II.GSK.1110.5.2019

  Specjalista ds. płac i ubezpieczeń społecznych

  Miejsce pracy: Warszawa

  Zakres zadań na stanowisku pracy:

  • naliczanie wynagrodzeń i innych należności ze stosunku pracy oraz prowadzenie obsługi płacowej pracowników Biura i jednostek obsługiwanych na podstawie dokumentacji płacowej i zgodnie
   z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
  • sporządzanie list płac i przelewów elektronicznych na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe;
  • bieżące prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników Biura i jednostek obsługiwanych;
  • naliczanie świadczeń w okresie czasowej niezdolności do pracy pracowników Biura i jednostek obsługiwanych oraz prowadzenie kart zasiłkowych;
  • ustalanie prawa i naliczanie świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
   i macierzyństwa oraz naliczanie świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
   a także prowadzenie wymaganej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokumentacji w tym zakresie;
  • naliczanie i sporządzanie list płac na podstawie rachunków do zawartych umów zlecenie i umów
   o dzieło z pracownikami Biura i jednostek obsługiwanych;
  • sporządzanie i wysyłanie miesięcznych deklaracji ZUS oraz sporządzanie przelewów do ZUS;
  • sporządzanie dla każdego pracownika Biura i jednostki obsługiwanej informacji o przychodach
   i odprowadzonych składkach na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne;
  • sporządzanie miesięcznej deklaracji o wysokości zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzanie przelewów elektronicznych tytułem miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych;
  • sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz dokonywanie rocznego rozliczenia podatku pracowników Biura
   i jednostek obsługiwanych, którzy złożyli wymagane oświadczenie w tym zakresie;
  • wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu pracowników Biura oraz jednostek obsługiwanych;
  • wystawianie druków do ZUS pracowników Biura oraz jednostek obsługiwanych w części dotyczącej wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych związanych ze stosunkiem pracy;
  • sporządzanie sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego w części dotyczącej wynagrodzeń wypłaconych przez Biuro oraz jednostki obsługiwane lub przegotowywanie niezbędnych danych
   w tym zakresie dla jednostek obsługiwanych;
  • sporządzanie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w jednostkach obsługiwanych zgodnie
   z obowiązującymi przepisami i wytycznymi organu prowadzącego;
  • wprowadzanie i aktualizowanie danych w systemie płacowym;
  • rozliczanie obowiązkowych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, deklarowanie i składanie informacji w tym zakresie dla jednostek obsługiwanych;
  • weryfikacja i przekazywanie danych niezbędnych w zakresie naliczania, dokonywania wypłat, rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, fundusz pracy oraz podatek dochodowego od osób fizycznych w zakresie wypłat dla osób fizycznych niebędących pracownikami jednostek obsługiwanych zgodnie z zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy oraz wytycznymi Skarbnika m.st. Warszawy w tym zakresie;
  • sporządzanie zestawień, raportów i przekazywanie innych niezbędnych danych dotyczących scentralizowanego modelu rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, fundusz pracy w zakresie wypłat dla osób niebędących pracownikami jednostek obsługiwanych;
  • prowadzenia spraw związanych z dodatkowym grupowym ubezpieczeniem pracowników Biura
   i jednostek obsługiwanych;
  • współpraca z Międzyzakładową Pracowniczą Kasą Zapomogowo-Pożyczkową;
  • przygotowywanie danych do planowania w zakresie wynagrodzeń;
  • sporządzanie informacji, zestawień oraz analiz w zakresie zatrudnienia i wynagrodzeń;
  • planowanie zapotrzebowania środków finansowych na wynagrodzenia.

  Charakterystyka pracy:

  • terminowe i prawidłowe sporządzanie list płac,
  • terminowe i prawidłowe sporządza przelewów w systemie bankowości elektronicznej,
  • prawidłowe i zgodne z prawem dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń,
  • terminowe i prawidłowe rozliczanie należności publiczno-prawnych z tytułu wypłata dla pracowników i osób fizycznych niebędących pracownikami,
  • terminowe i prawidłowe sporządzanie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli,
  • rzetelne i prawidłowe wprowadzanie danych do systemu płacowego,
  • analiza funduszu wynagrodzeń i nadzór nad jego realizacją,
  • praca związana jest ze znajomością następujących aktów prawnych: ustawa kodeks pracy, ustawa
   o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, ustawa Karta Nauczyciela, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej, ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop, ustawa prawo oświatowe, ustawa wprowadzająca ustawę prawo oświatowe, rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy, rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli, rozporządzenie w  sprawie sposobu opracowywania sprawozdania
   z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
   w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

  Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

  • Miejsce pracy: praca na I piętrze budynku stanowiącego siedzibę DBFO. Budynek jest wyposażony
   w windę. Brak platformy umożliwiającej dojazd wózkiem inwalidzkim do windy. Klatka schodowa nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Drzwi i korytarz o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toalety nie są dostosowane do wymogów osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.
  • Stanowisko pracy: praca przy komputerze; obsługa urządzeń biurowych, prowadzenie rozmów telefonicznych; kontakt z interesantem, przemieszczanie się wewnątrz budynku. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

  Wymagania konieczne:

  • wykształcenie wyższe,
  • 4 letni staż pracy,
  • 2 letnie doświadczenie na stanowisku pracy związanym z naliczaniem wynagrodzeń,
  • obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku pracy,
  • nieposzlakowana opinia.

  Wymagania pożądane:

  • ukończony kurs kadrowo-płacowy,
  • znajomość systemu płacowego QNT Kadry i Płace,
  • znajomość systemu Płatnik ZUS.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • własnoręcznie podpisane CV,
  • własnoręcznie podpisany list motywacyjny,
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje[1],
  • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy[2],
  • pisemne oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
  • pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
  • pisemne oświadczenie dotyczące tego, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO
   o treść „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Białołęka m.st. Warszawy zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, w związku z trwającym procesem rekrutacyjnym na stanowisko specjalisty ds. płac
   i ubezpieczeń społecznych. Oświadczam, że mam świadomość, że wyrażoną zgodę mogę w każdej chwili wycofać, ale nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem”.
  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
  • oświadczenia dla kandydata do pracy

  Kandydat może być zobowiązany do okazania w wyznaczonym terminie oryginałów w/w dokumentów pod rygorem wykluczenia z procedury rekrutacyjnej. O wykluczeniu informuje się kandydata pisemnie lub w inny sposób.

  Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytaniao udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w DBFO – Białołęka m.st. Warszawy,
  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

  Informacje dodatkowe:

  • osoby zainteresowane pracą na stanowisku specjalisty ds. płac i ubezpieczeń społecznych prosimy
   o osobiste składanie dokumentów lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „Rekrutacja na stanowisko specjalisty ds. płac
   i ubezpieczeń społecznych”
   . Dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Białołęka m.st. Warszawy ul. Modlińska 190, I piętro (boczne wejście domofon- 308„kluczyk”) w terminie do 18 kwietnia 2019 roku.
  • dokumenty aplikacyjne złożone po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą przyjmowane.
   O złożeniu dokumentów w terminie decyduje data wpływu do siedziby DBFO.
  • do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną dopuszczeni jedynie kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze. O terminie i formie kolejnego etapu selekcji kandydaci zostaną powiadomieni osobiście.

  [1] Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe w określonej dziedzinie lub branży to: kopie zaświadczeń/dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie lub podpisane oświadczenie
  o posiadanym wymaganym doświadczeniu zawodowym (należy przez to również rozumieć podpisany odręcznie list motywacyjny oraz CV) wraz z dokumentem potwierdzającym okres zatrudnienia (w przypadku braku informacji na zaświadczeniu/dokumencie o charakterze wykonywanej pracy). Do potwierdzania znajomości obsługi komputera: kopie certyfikatów, kopie zaświadczeń o ukończeniu kursów, kopie z indeksu z oceną, kopie suplementu dyplomu ukończenie szkoły wyższej.

  [2] Przez staż pracy rozumie się zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub zatrudnienia na podstawie spółdzielczej umowy o pracę. Dokumenty potwierdzające staż pracy to: kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy, świadectwa lub opinie przebiegu służby mundurowej lub zaświadczenie z ZUS lub inne zaświadczenie/dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy w rozumieniu Kodeksu pracy.