Specjalista ds. płac

 • Kąty Wrocławskie, dolnośląskie
 • Specjalista
 • 19.06.2019
 • Ważna jeszcze 0 dni (do 19.07.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych

  Jednostka budżetowa obsługująca finansowo samorządowe placówki oświatowe z terenu Gminy Katy Wrocławskie. 

  DYREKTOR ZESPOŁU OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

  W KĄTACH WROCŁAWSKICH

  OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR

  NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

  Specjalista ds. płac

  Miejsce pracy: Kąty Wrocławskie

  Naliczanie wynagrodzeń dla pracowników publicznych samorządowych szkół i przedszkoli z terenu Gminy Kąty Wrocławskie.

  UMOWA O PRACĘ NA CZAS NIEOKREŚLONY, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że umowa na czas nieokreślony jest poprzedzona umową na czas określony/ PEŁNY ETAT

  rodzaj i okres trwania umowy/wymiar czasu pracy

  Wymagania niezbędne - konieczne do podjęcia pracy:
  • obywatelstwo polskie, o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1260 z późn. zm.),
  • znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków,
  • posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  • z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • wykształcenie wyższe oraz co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego,
  • wiedza z zakresu Prawa Pracy, płac, przepisów podatkowych oraz ubezpieczeń społecznych,
  • znajomość ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawy Karta Nauczyciela,
  • znajomość rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych oraz nauczycieli,
  • umiejętność obsługi programu kadrowo-płacowego,
  • umiejętność obsługi programu Płatnik,
  • umiejętność samodzielnego planowania i organizowania własnej pracy oraz ustalania priorytetów,
  • umiejętność pracy pod presją czasu,
  • umiejętność logicznego i analitycznego myślenia,
  • dokładność, terminowość, odpowiedzialność.
  • Wymagania dodatkowe pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku:
  • pożądane kursy specjalistyczne z zakresu naliczania wynagrodzeń;
  • mile widziane doświadczenie zawodowe w administracji publicznej na stanowisku ds. płac;
  • znajomość przepisów z zakresu rachunkowości i finansów publicznych;
  • umiejętność dobrej obsługi pakietu MS Office, w tym bardzo dobrej obsługi programu Excel.
  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  • obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac na podstawie umów o pracę, umów zleceń i innych dokumentów kadrowych w programie komputerowym SIGID KADRY I PŁACE dla pracowników szkół i przedszkoli,
  • obliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz ich rozliczanie z ZUS i organami podatkowymi dla pracowników w/w placówek,
  • naliczanie zasiłków chorobowych i kompletowanie dokumentacji w tym zakresie dla pracowników w/w placówek,
  • naliczanie i sporządzanie list płac przyznanych świadczeń z FŚS dla pracowników i emerytów w/w placówek,
  • sporządzenie poleceń księgowań list płac,
  • dokonywanie wszelkich potrąceń na liście płac wg upoważnień oraz zgodnie z przepisami dla pracowników w/w placówek,
  • przygotowywanie przelewów wynikających z list płac na konta pracowników oraz innych potrąceń dla pracowników i emerytów w programie SIGID w/w placówek,
  • praca w programie Płatnik, sporządzanie i przesyłanie dokumentów do ZUS, w tym miesięcznych  i rocznych raportów RMUA dla pracowników w/w placówek,
  • sporządzanie i przesyłanie deklaracji do właściwego Urzędu Skarbowego tj. m. in.PIT-11, PIT-40, PIT-4R dla pracowników w/w placówek,
  • wydawanie zaświadczeń dotyczących wynagrodzeń pracowników, do których wydawania pracodawca zobowiązany jest przepisami prawa, w tym Rp-7 dla pracowników w/w placówek,
  • sporządzanie sprawozdań w zakresie dotyczących zatrudnienia i wynagradzania pracowników w/w placówek, zgodnie z obowiązującymi przepisami terminami,
  • wyodrębnianie wydatków na wynagrodzenia związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach i przedszkolach,
  • wykonywanie innych poleceń przełożonych zgodnie z kwalifikacjami, umiejętnościami, kompetencjami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.
  Informacja o warunkach pracy:

  Praca w siedzibie ZOJO. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Budynek parterowy nie wymagający podjazdu i windy. W budynku ciągi komunikacyjne o odpowiednich szerokościach. Drzwi do pomieszczenia umożliwiają wjazd wózkiem inwalidzkim. Brak swobody poruszania się wózkiem inwalidzkim  w pomieszczeniach biurowych. W budynku znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

  Stanowisko pracy: Praca o charakterze administracyjno-biurowym, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

  wskaźnik zatrudnienia w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie: wyniósł poniżej 6%(informację, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%;)

  Wymagane dokumenty:

  • list motywacyjny,
  • życiorys (CV),
  • kwestionariusz osobowy oraz Formularz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
  • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających wymagany staż pracy i doświadczenie zawodowe,
  • pisemne oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu
   z pełni praw publicznych *,
  • pisemne oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*,
  • pisemne oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie*,
  • kopia dokumentów potwierdzających niepełnosprawność (w przypadku pierwszeństwa przy zatrudnianiu tj. przy wskaźniku poniżej 6% zatrudnienia pracowników w ZOJO),
  • oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych*,
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych*,
  • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego (dotyczy osób nie posiadających obywatelstwa polskiego).

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich lub poprzez przycisk aplikowania w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich ul. Nowowiejska 4 55-080 Kąty Wrocławskie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko DS. PŁAC w terminie do dnia 28 czerwca 2019 r. do godziny 15:30 

  Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.zojo.katywroclawskie.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich.

  Informacja o terminie i miejscu postępowania rekrutacyjnego zostanie przekazana pisemnie lub telefonicznie.

  * wg wzoru znajdującego się na stronie BIP ZOJO: www.bip.zojo.katywroclawskie.pl

  Kąty Wrocławskie, 18.06.2019


  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach wrocławskich w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1z 4 maja 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.).

  ……..…………………………………………..

  Data i podpis

   

  Rekrutacja  - Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

  Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

  Administratorem Państwa danych osobowych jest:

  Dyrektor Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich z siedzibą w Kątach Wrocławskich przy ul. Nowowiejskiej4

  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

  1. Nowowiejska4, 55-080 Kąty Wrocławskie

  telefon: +48 71 3347201

  Wszelkie zapytania w sprawie przetwarzania danych osobowych należy kierować pocztą na podany powyżej adres lub pocztą elektroniczną na adres: [email protected]

  Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie art.6 ust.1 lit. c ogólnego rozporządzenie o ochronie danych (zgoda).

  Maksymalny okres przechowywania danych: 6 miesięcy.

  Państwa dane przekazujemy:

  • Podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa - jednostki kontrolujące.
  • Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności na podstawie zawartej umowy powierzenia: podmiotom świadczącym nam usługi informatyczne, pomoc prawną;

  Przekazanie danych jest dobrowolne.

  Informacja o prawach przysługujących Państwu w odniesieniu do danych osobowych:

  - prawo żądania dostępu do danych osobowych,

  - prawo żądania sprostowania danych osobowych,

  - prawo żądania usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie,

  - prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,

  - prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

  - prawo wycofania zgody w dowolnym momencie (wycofanie zgody nie będzie wpływać na zgodność przetwarzania z prawem przetwarzania Państwa danych przed cofnięciem zgody)

  Posiadają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Przekazanie danych do państwa trzeciego – nie dotyczy.

  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji – nie jest stosowane.

  Dodatkowe informacje na temat wykorzystania i zabezpieczania Państwa danych osobowych, przysługujących uprawnień i warunków skorzystania z nich znajdują się na stronie:     www.bip.zojo.katywroclawskie.pl

  Administrator Danych Osobowych

  Dyrektor Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych

   w Kątach Wrocławskich

  Oświadczam, że zapoznałem /zapoznałam się z treścią informacji i przyjmuję ją do wiadomości.

  ………………………………………..

  Data i podpis

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.