Specjalista ds. planowania i analiz

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu O firmie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Ul. Nowowiejskiego 11

Poznań

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY URZĘDNICZE
Specjalista ds. planowania i analiz


Komórka organizacyjna: Dział Planowania i Analiz
Informacje dodatkowe: 2 etaty (umowa o pracę na czas określony do 31.12.2020 r.)
Nr ogłoszenia: 12/2020

Numer ref.: Nr ogłoszenia: 12/2020
1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • rozliczanie grantów w projekcie unijnym od strony finansowej, w tym:
a) weryfikacja finansowa składanych przez grantobiorców sprawozdań pod kątem terminowości i celowości wydatkowanych środków, oraz zgodności wydatków z kosztorysem,
b) weryfikacja poniesionego przez grantobiorców wkładu własnego,
c) weryfikacja przepływów środków finansowych,
d) udział w kontroli dokumentacji w przypadku pojawienia się nieprawidłowości,
e) współpraca z opiekunem merytorycznym projektu,
 • kontrola obiegu dokumentacji finansowo-księgowej, weryfikacja kompletności podpisów i terminowości zapłaty
2. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe z zakresu nauk ekonomicznych,
 • umiejętność opisywania dokumentów księgowych,
 • umiejętność planowania i przeprowadzania analiz finansowych,
 • wiedza z zakresu struktury województwa wielkopolskiego,
 • wysoki poziom kultury osobistej oraz umiejętności komunikacyjnych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • wysoki poziom samodzielności i zaangażowania.
3. Wymagania dodatkowe (pożądane):
 • wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie rachunkowości, rachunkowości zarządczej, finansów publicznych, finansów projektów unijnych, zarządzania.
 • staż pracy min. 2 lata w zakresie rozliczania grantów/dotacji celowych, w tym staż absolwencki, umowy cywilnoprawne, prowadzenie własnej działalności,
 • doświadczenie zawodowe w opisywaniu dowodów księgowych, analizie wydatków,
 • rozliczanie dotacji celowych,
 • przeprowadzanie kontroli obiegu dokumentów finansowych,
 • umiejętność obsługi programu Ms Excel na poziomie średniozaawansowanym.
4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: Praca głównie wykonywana w siedzibie ROPS, przy komputerze oraz z dokumentacją; wymaga także osobistego i telefonicznego kontaktu wewnątrz instytucji i sporadycznie na zewnątrz. W siedzibie ROPS znajduje się winda.
 
5. Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w ROPS w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wyniósł więcej niż 6%.
Jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie wyłonionych w trakcie naboru nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów.
Kandydatów, którzy chcą skorzystać z opisanego uprawnienia, prosimy o dołączenie do aplikacji kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 
6. Wymagane dokumenty:
 • List motywacyjny
 • CV zawierające wyłącznie niezbędne dla procesu rekrutacji informacje:
1)      imię (imiona) i nazwisko,
2)      datę urodzenia,
3)      dane kontaktowe (np. telefon i adres mail),
4)      wykształcenie,
5)      posiadane kwalifikacje zawodowe,
6)      przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 • Oświadczenia:
-   o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w brzmieniu: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z  04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji”,
- o nie byciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
-   o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.
SKŁADANIE OFERT:
 
Wymagane dokumenty z dopiskiem Nr ogłoszenia: 12/2020 należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej w sekretariacie ROPS pod adresem:
 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11
w terminie do dnia 3 lipca 2020 r.
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
W przypadku skierowania oferty pocztą- decyduje data stempla pocztowego.
 
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej ROPS w Poznaniu.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu odpowiada wyłącznie na  oferty spełniające wymagania formalne.
 
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu jest instytucją przychylną wobec zatrudniania osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania stanowiska pracy.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy