Ta oferta pracy jest nieaktualna od 15 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. planowania i analiz

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 04.04.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA

   Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty -  Praga Południe m.st. Warszawy

  Jednostka budżetowa, zatrudniając  wysoko wykwalifikowaną kadrę do obsługi finansowo - księgowej szkół i placówek oświatowych. Zatrudnia ok. 80 osb. 

  Miejsce pracy w budynku wolnostojącym, otoczonym zielenią, z parkingiem. Dobry dojazd z każdego miejsca Warszawy.

  Specjalista ds. planowania i analiz

  Miejsce pracy: Warszawa

  Do głównych zadań będzie należało między innymi:

  • Sporządzanie jednostkowych i zbiorczych planów finansowych placówek oświatowych,
  • Obsługa Wieloletniej Prognozy Finansowej,
  • Bieżąca analiza wykonania planów fiansowych placówek oświatowych,
  • Przygotowywanie wniosków, analiz i informacji dla Zarządu Dzielnicy i innych komórek nadrzędnych. 

  Wymagania konieczne:

  • wykształcenie wyższe,
  • minimum 2 letni staż pracy w dziale planowania, analiz lub w księgowości, 
  • znajomość zagadnień budżetu i specyfiki oświety,
  • bardzo dobra obsługa komputera w stopniu zaawansowanym (w szczególności MICROSOFT EXCEL),
  • znajomość regulacji prawnych z zakresu: ustawy o finansach publicznych, rozprządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków ze zródeł zagranicznych,
  • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
  • rzetelność, dokładność, terminowość i systematyczność.

  Wymagania dodatkowe:

  • wykształcenie wyższe ekonomiczne,
  • doświadczenie w rachunkowości budżetowej,
  • odporność na stres,
  • znajomość systemu i-Arkusz,
  • znajomośc  programu QNT

  Oferujemy:

  • umowę o pracę w młodym zespole, elastyczny czas pracy, możliwość rozwoju zawodowego

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

  CV

  Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Praga Południe  m.st., Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 262 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.
  Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

  Informujemy, że Administratorem danych jest Dyrektor DBFO Praga Południe z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 262. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.


  Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do DBFO Praga Południe  z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 262. (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

  W związku z realizacja wymów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.Administratorem danych zebranych w czasie naboru jest Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga-Południe m. st. Warszawy, ul. Grochowska 262 Warszawa 04-398.

  1. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m. st. Warszawy, a także przysłuigujących Pani/Panu uprawnień może Pani/Pan skontaktować się  z osobą wyznaczoną przez Adminstratora za pomocą adresu [email protected].
  2. Administrator danych osobowych - Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga-Południe m. st. Warszawy - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w zakresie i celu określonym w treści zgody.
  4. Dane pozyskane w czasie naboru będą  przetwarzane przez okres miesiąca,
  5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
   1. prawo dostępu  do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
   2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
   3. prawo dożądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
    • dane nie są niezbędne do celółw, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
    • osoba, której dane dotyczą,  wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
    • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
    • dane osobowe przetwarzane są  niezgodnie z prawem,
    • dane osobowe muszą  być sunięte w celu wywiązania sie z obowiązku wynikającego z przepisow prawa;
   4. prawo dożądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych -  w przypadku, gdy:
    • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość  danych osobowych,
    • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
    • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, któłrej dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
    • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
   5. prawo do przenoszenia danych - w przypadku gdy łącznie spelnione są następujące przesłanki:
    • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę,
    • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
   6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
    • zaistnieją przyczyny zwiazane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
    • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesółw realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają  interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, któłrej dane dotyczą, wymagają ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
   7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. Jednocześnie - - wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne z rezygnacja w udziale w procesie rekrutacji.
   8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w DBFO Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
   9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
   10. Pani/Pana dane moga być  przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie beda profilowane.

   

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.