Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Specjalista ds. planowania i reagowania w Wydziale do spraw Nadzoru Epidemiologicznego i Reagowania

GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNYO firmie

 • Targowa 65, Warszawa
  Warszawa, mazowieckie
 • Ogłoszenie wygasło 21 dni temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)

GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY

Targowa 65

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • Obsługujesz Krajowy Punkt Kontaktowy Systemu Wczesnego Ostrzegania i Reagowania (EWRS) w sprawie poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia w zakresie zagrożeń biologicznych (choroby zakaźne, zakażenia, inne czynniki biologiczne) oraz współpracujesz z Krajowym Punktem Centralnym ds. Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych (KPC ds. MPZ), w zakresie otrzymywania i przekazywania informacji odpowiednio państwom członkowskim Unii Europejskiej oraz państwom-stronom Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych, które nie są państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

 • Udzielasz odpowiedzi na zapytania mailowe obywateli w zakresie chorób zakaźnych i zakażeń, w tym dotyczące SARS-CoV-2.

 • Przygotowujesz opinie i wkłady do wytycznych oraz zaleceń w zakresie zapobiegania szerzenia się chorób zakaźnych, ze szczególnym uwzględnieniem SARS-CoV-2.

 • Przygotowujesz projekty odpowiedzi na skargi, wnioski i zapytania wpływające do Departamentu.

 • Współpracujesz w zakresie wdrażanych działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w tym w szczególności w zakresie zwalczania ognisk epidemicznych chorób wysoce zakaźnych i szczególnie niebezpiecznych, w tym np. tworzenie wzorów raportów doraźnych, analiza bieżącej sytuacji w kraju oraz działań podejmowanych na poziomie lokalnym i regionalnym, formułowanie wytycznych mających na celu usprawnienie działań.

 • Bierzesz udział w pracach planistycznych i legislacyjnych, w tym opiniujesz akty prawne, a także opracowujesz propozycje przepisów aktów prawnych związanych z działalnością Departamentu.

 • Dokonujesz analizy i oceny sytuacji epidemiologicznej, a także wymieniasz informacje z państwami członkowskimi UE, Komisją Europejską, Europejskim Centrum Kontroli i Prewencji Chorób, Światową Organizacją Zdrowia i innymi podmiotami w zakresie właściwości Departamentu.

 • Opiniujesz Plany Zarządzania Kryzysowego, opracowujesz wkłady i dokumenty planistyczne, wytyczne, procedury działania i metody postępowania na wypadek wystąpienia ww. zdarzeń, a także aktualizujesz istniejące dokumenty w tym zakresie na podstawie informacji przekazanych przez organy podległe, wnioski z działań Departamentu, a także analizy dostępnej dokumentacji i informacji.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie: wyższe w zakresie medycyny, medycyny weterynaryjnej, zdrowia publicznego, biologii lub nauk pokrewnych

 • Znajomość przepisów ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej

 • Znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego

 • Znajomość podstawowych aktów prawa krajowego oraz wspólnotowego w zakresie zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz zarządzania kryzysowego, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych przepisów prawa w zakresie zwalczania SARS-CoV-2

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym

 • Umiejętność poprawnego formułowania wystąpień pisemnych w językach polskim i angielskim

 • Umiejętność biegłej obsługi komputera i korzystania z internetu

 • Znajomość pakietu MS Office

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego

 • Korzystanie z pełni praw publicznych

 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Mile widziane

 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

 • Umiejętność pracy pod presją czasu

 • Samodzielność i łatwość podejmowania decyzji

 • Kreatywność

To oferujemy

 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

 • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne

 • Indywidualny rozkład czasu pracy

 • Telepraca

 • Częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, „home office”)

 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu

 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu

 • Możliwość przyjścia do pracy z dzieckiem

 • Pokój dla rodzica z dzieckiem

 • Możliwość skrócenia dnia pracy dla zapewnienia opieki nad dzieckiem lub osobą zależną

 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy

 • Miejsce do odświeżenia się

O nas

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu - złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Warunki pracy:

Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera minimum 7 godz. dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), stanowisko pracy wymaga umiejętności pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu. Charakter pracy oraz konieczność tworzenia dokumentacji wymagać będzie współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi. W związku z tym, w zależności od potrzeb, praca będzie wymagać przemieszczania się na terenie budynku. Pomieszczenie zakładu pracy uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada platformę schodową dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściu do budynku od ul. Targowej 65. Drzwi wejściowe do budynku od strony ul. Targowej 65 pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W budynku Głównego Inspektoratu Sanitarnego korytarze są przestronne, pozbawione progów, ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób z niepełnosprawnościami. Osoby z niepełnosprawnościami mogą swobodnie korzystać z czterech toalet znajdujących się na parterze, II, IV i VI piętrze. Istnieje również możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności oraz korzystania z parkingu podziemnego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. Życiorys/CV i list motywacyjny.

2. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.

3. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

4. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.

5. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych nadmiarowych, nie związanych z wymaganiami i dokumentami określonymi w ogłoszeniu, przekazanych do celów naboru.

Inne dokumenty i oświadczenia:

1. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

Dodatkowe informacje:

1. Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie - jeżeli nie podałeś adresu e-mail).

2. Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.

3. Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.

4. Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

5. Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.

6. Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Dokumenty należy przesyłać w terminie do dnia 28.05.2021 r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres: Główny Inspektorat Sanitarny ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa obowiązkowo z dopiskiem na kopercie „specjalista EP/NE – nr ogłoszenia 77910”. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 345-34-36.