Ta oferta pracy jest nieaktualna od 124 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. planowania i wydatkowania środków finansowych

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 04.12.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  W związku z dynamicznym rozwojem Biura Krajowego Systemu Poboru Opłat, poszukujemy osób z doświadczeniem w obszarach: rozwoju i utrzymania systemów IT, eksploatacji i utrzymania infrastruktury drogowej i obsługi użytkownika.
   
  Oferujemy ciekawą pracę w energicznie rozwijającej się jednostce administracji rządowej.

  Adres Urzędu:

  Główny Inspektorat Transportu Drogowego

  Biuro Krajowego Systemu Poboru Opłat

  Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

   

  Specjalista ds. planowania i wydatkowania środków finansowych,

  Wydział Procesów Rozliczeń i Płatności,

  Biuro Krajowego Systemu Poboru Opłat.

  Miejsce wykonywania pracy:

  Warszawa

  Ogłoszenie o naborze nr 39084 z dnia 5 grudnia 2018 roku. Oferty do 18 grudnia 2018 roku

  Wymiar etatu: 1, Liczba stanowisk pracy: 1

  Zakres zadań:

  • Obsługa procesów transakcji pieniężnych w elektronicznym i manualnym systemie poboru opłat Krajowego Systemu Poboru Opłat;
  • Obsługa i optymalizacja procesów rozliczania płatności z tytułu elektronicznego systemu poboru opłat Krajowego Systemu Poboru Opłat;
  • Przygotowywanie raportów finansowych;
  • Obsługa procesów w zakresie planowania przychodów pochodzących z elektronicznego i manualnego systemu poboru opłat Krajowego Systemu Poboru Opłat;
  • Uczestniczenie w przygotowywaniu i implementacji procesów, procedur i instrukcji roboczych, w zakresie rozliczeń i płatności;
  • Uczestniczenie w komisjach przetargowych, współpraca, negocjacje z wykonawcami umów w zakresie realizowanych przetargów/zapytań ofertowych/umów;
  • Współpraca z podmiotami zewnętrznymi, komórkami wewnętrznymi Urzędu oraz innymi organami krajowymi i zagranicznymi w zakresie rozliczeń i płatności.

  Wymagania niezbędne:

  • Wykształcenie: wyższe;
  • Doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze rozliczeń i płatności;
  • Znajomość zasad rozliczeń operacji finansowych;
  • Znajomość Ustawy o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi;
  • Znajomość Ustawy o drogach publicznych wraz z aktami wykonawczymi;
  • Znajomość Ustawy o autostradach płatnych i KFD wraz z aktami wykonawczymi;
  • Znajomość Ustawy prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi;
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
  • Bardzo dobra znajomość MS Excel;
  • Umiejętność myślenia analitycznego;
  • Umiejętność rozwiązywanie problemów;
  • Umiejętność współpracy w zespole;
  • Komunikatywność;
  • Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem;
  • Orientacja na klienta;
  • Umiejętność pracy pod presją czasu;
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
  • Korzystanie z pełni praw publicznych;
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  Wymagania dodatkowe:

  • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne.

  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • Życiorys/CV i list motywacyjny;
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy;
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
  • Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
  • Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

  • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów/kandydatek zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdują się w gronie najlepszych kandydatów/kandydatek;
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia.

  Termin i miejsce składania dokumentów:

  • podpisane dokumenty w formie papierowej należy złożyć do 18 grudnia 2018 roku;
  • decyduje data wpływu oferty do urzędu/osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  • miejsce składania dokumentów:

  Główny Inspektorat Transportu Drogowego
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Al. Jerozolimskie 94
  00-807 Warszawa

   

  Z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: BKSPO.110.45.2018.1422

  Warunki pracy:

  Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach, w zakresie podjazdu, toalet, wind. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18 stopni Celsjusza, z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Administrator danych osobowych:
  Administratorem, czyli organem decydującym o tym jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Główny Inspektor Transportu Drogowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa, e-mail: [email protected],
  tel. (22) 220 48 88.
  Inspektor Ochrony Danych:
  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawach dotyczących swoich danych osobowych pod adresem e-mail: [email protected] lub tradycyjnie pod adresem:
  Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa (z dopiskiem ochrona danych osobowych).
  Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
  Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie w celu:
  - przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
  Okres przechowywania danych osobowych:
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres prowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną komisyjnie zniszczone.
  Prawo dostępu do danych osobowych:
  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
  Gdy uzna Pani/Pan, że podczas przetwarzania Pani/Pana danych Administrator naruszył przepisy RODO to ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych osobowych:
  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zakwalifikowania aplikacji do dalszej weryfikacji oraz obowiązkiem wynikającym z Kodeksu pracy. W przypadku niepodania danych niemożliwe będzie dopuszczenie kandydata do dalszego etapu rekrutacji.

  Odbiorcy danych:

  Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie upoważnieni pracownicy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Informacja o wynikach naboru za wskazaniem imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania wybranego kandydata podlega upowszechnieniu poprzez publikację między innymi na stronach internetowych, na których ukazało się ogłoszenie o naborze. W tym przypadku odbiorcami Pani/Pana danych będą także użytkownicy Internetu.

  Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:
  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
  Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowania decyzji i nie będą profilowane. Oznacza to, że Administrator nie będzie dokonywał oceny Pani/Pana czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy, sytuacji ekonomicznej lub zdrowotnej. Jakakolwiek decyzja mogąca na Panią/Pana wpływać będzie podejmowana przez upoważnionego do tego pracownika Administratora.

  Inne informacje:
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Oferty przesłane drogą elektroniczną nie opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym lub dostarczone faksem lub dostarczone po terminie lub nie spełniające wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne” - za kompletne oferty uznane będą oferty, zawierające wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń, które dostępne są na stronie internetowej Inspektoratu w zakładce Kariera pod adresem http://www.gitd.gov.pl/kariera/dokumenty-do-pobrania . Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru, które są dostępne w zakładce Kariera na stronie internetowej Inspektoratu. W zakładce tej znajduję się również formularz kontaktowy, umożliwiający bezpośredni kontakt z działem rekrutacji. Zachęcamy także do kontaktu mailowego na adres [email protected]
  W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji. (Urząd zastrzega sobie prawo do komunikowania się z kandydatami/kandydatkami poprzez pocztę elektroniczną.)
  Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres [email protected] W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu o świadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjne.
  W trakcie naboru planowane są następujące techniki i metody:

  • weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
  • weryfikacja wiedzy,
  • rozmowa kwalifikacyjna.

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w powyższym ogłoszeniu. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

  GITD zapewnia swoim pracownikom:

  • stabilną i ciekawą pracę;
  • regularnie wypłacane wynagrodzenie;
  • dodatek stażowy;
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne;
  • nagrody – w zależności od wyników pracy;
  • możliwość rozwoju zawodowego;
  • wsparcie na etapie wdrażania do pracy;
  • pakiet socjalny: dofinansowanie do wypoczynku;
  • korzystna oferta dodatkowej opieki medycznej i ubezpieczenia na życie;
  • kartę MultiSport.