Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych w Sekcji Funduszy Pomocowych

Krajowa Szkoła Sądownictwa i ProkuraturyO firmie

 • Lublin

  lubelskie
 • Ogłoszenie wygasło 4 lat temu
 • Specjalista

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych
w Sekcji Funduszy Pomocowych

Miejsce pracy: Lublin
Region: lubelskie

Miejsce wykonywania pracy – Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie

Wymiar etatu – 1

Liczba stanowisk – 1

Rodzaj zatrudnienia – umowa o pracę

Główne obowiązki:

 • analiza rynku w zakresie możliwości pozyskania  funduszy pomocowych środków z Unii Europejskiej,
 • opiniowanie propozycji projektów zgłaszanych przez komórki organizacyjne do programów pod kątem możliwości pozyskania środków z funduszy pomocowych,
 • przygotowywanie wniosków aplikacyjnych o dofinasowanie ze środków Unii Europejskiej,
 • przygotowywanie opracowań będących wymaganymi załącznikami do wniosku,
 • przygotowywanie wniosków Beneficjenta o płatność,
 • współpraca z mediami w zakresie publikacji materiałów informacyjno-publicystycznych, prasowych oraz elektronicznych w zakresie realizowanych projektów,
 • współpraca z instytucjami zajmującymi się problematyką funduszy pomocowych Unii Europejskiej i innych,
 • pozyskiwanie partnerów do realizacji projektów.

Wymagania konieczne:

 • wyższe wykształcenie (preferowane kierunki: prawo, ekonomia),
 • min. 4-letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe wynikające ze stosunku pracy, w tym 2–letni staż pracy na stanowisku związanym z pozyskiwaniem funduszy unijnych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2,
 • znajomość dostępnych programów pomocowych na lata 2014-2020 ,
 • znajomość przepisów prawnych związanych z realizacją projektów unijnych,
 • biegła obsługa komputera (MS Office, systemy informacji prawnej, Internet),

Wymagania pożądane:

 • wiedza z zakresu organizacji i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, w tym Krajowej Szkoły Sądownictwa  i Prokuratury,
 • doświadczenie zawodowe związane z organizacją szkoleń, konferencji,
 • studia podyplomowe / szkolenia z zakresu pozyskiwania Funduszy Unijnych,
 • doświadczenie zawodowe w wymiarze sprawiedliwości (w tym również np. praktyki, staże, umowy cywilnoprawne),
 • umiejętności obsługi Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA),
 • znajomość  Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER),
 • umiejętność planowania,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • komunikatywność i samodzielność,
 • kreatywność i determinacja w dążeniu do osiągania założonych celów.
 • odpowiedzialność i rzetelność,
 • prawo jazdy kategorii B

Oferta powinna zawierać:,

 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów  potwierdzających wykształcenie,
 • Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwo pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu),
 • Kopie dokumentów poświadczających dodatkowe umiejętności i kwalifikacje,
 • Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne i nieumyślne przestępstwo karne i skarbowe,
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  do celów rekrutacji.

Wymagane oświadczenia zawierające własnoręczny podpis, prosimy składać wg wzoru zamieszczonego na stronie internetowej www.kssip.gov.pl w zakładce: Oferty pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie do dnia 25 września 2015 r. (decyduje data wpływu) oferty spełniającej wymogi określone w powyższym ogłoszeniu na adres: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury - Dział Zarządzania Kadrami: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 5 lub ich osobiste składanie w Kancelarii Ogólnej KSSiP (pok. 419) w zamkniętych kopertach. Na kopercie należy umieścić dopisek: „Rekrutacja – specjalista w Sekcji Funduszy Pomocowych OSUiWM w Lublinie”

Dodatkowe informacje o warunkach zatrudnienia można uzyskać wyłącznie telefonicznie w Dziale Zarządzania Kadrami Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, tel. 12/617-96-32 w godz. 8:00 – 16:00.

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej telefonicznie lub pocztą elektroniczną (prosimy o podanie nr telefonu lub adresu e-mail w dokumentach aplikacyjnych).

Oferty otrzymane po terminie i nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.

Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty.


Specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych
w Sekcji Funduszy Pomocowych

Miejsce wykonywania pracy – Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie

Wymiar etatu – 1

Liczba stanowisk – 1

Rodzaj zatrudnienia – umowa o pracę

Główne obowiązki:

 • analiza rynku w zakresie możliwości pozyskania  funduszy pomocowych środków z Unii Europejskiej,
 • opiniowanie propozycji projektów zgłaszanych przez komórki organizacyjne do programów pod kątem możliwości pozyskania środków z funduszy pomocowych,
 • przygotowywanie wniosków aplikacyjnych o dofinasowanie ze środków Unii Europejskiej,
 • przygotowywanie opracowań będących wymaganymi załącznikami do wniosku,
 • przygotowywanie wniosków Beneficjenta o płatność,
 • współpraca z mediami w zakresie publikacji materiałów informacyjno-publicystycznych, prasowych oraz elektronicznych w zakresie realizowanych projektów,
 • współpraca z instytucjami zajmującymi się problematyką funduszy pomocowych Unii Europejskiej i innych,
 • pozyskiwanie partnerów do realizacji projektów.

Wymagania konieczne:

 • wyższe wykształcenie (preferowane kierunki: prawo, ekonomia),
 • min. 4-letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe wynikające ze stosunku pracy, w tym 2–letni staż pracy na stanowisku związanym z pozyskiwaniem funduszy unijnych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2,
 • znajomość dostępnych programów pomocowych na lata 2014-2020 ,
 • znajomość przepisów prawnych związanych z realizacją projektów unijnych,
 • biegła obsługa komputera (MS Office, systemy informacji prawnej, Internet),

Wymagania pożądane:

 • wiedza z zakresu organizacji i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, w tym Krajowej Szkoły Sądownictwa  i Prokuratury,
 • doświadczenie zawodowe związane z organizacją szkoleń, konferencji,
 • studia podyplomowe / szkolenia z zakresu pozyskiwania Funduszy Unijnych,
 • doświadczenie zawodowe w wymiarze sprawiedliwości (w tym również np. praktyki, staże, umowy cywilnoprawne),
 • umiejętności obsługi Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA),
 • znajomość  Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER),
 • umiejętność planowania,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • komunikatywność i samodzielność,
 • kreatywność i determinacja w dążeniu do osiągania założonych celów.
 • odpowiedzialność i rzetelność,
 • prawo jazdy kategorii B

Oferta powinna zawierać:,

 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów  potwierdzających wykształcenie,
 • Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwo pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu),
 • Kopie dokumentów poświadczających dodatkowe umiejętności i kwalifikacje,
 • Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne i nieumyślne przestępstwo karne i skarbowe,
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  do celów rekrutacji.

Wymagane oświadczenia zawierające własnoręczny podpis, prosimy składać wg wzoru zamieszczonego na stronie internetowej www.kssip.gov.pl w zakładce: Oferty pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie do dnia 25 września 2015 r. (decyduje data wpływu) oferty spełniającej wymogi określone w powyższym ogłoszeniu na adres: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury - Dział Zarządzania Kadrami: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 5 lub ich osobiste składanie w Kancelarii Ogólnej KSSiP (pok. 419) w zamkniętych kopertach. Na kopercie należy umieścić dopisek: „Rekrutacja – specjalista w Sekcji Funduszy Pomocowych OSUiWM w Lublinie”

Dodatkowe informacje o warunkach zatrudnienia można uzyskać wyłącznie telefonicznie w Dziale Zarządzania Kadrami Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, tel. 12/617-96-32 w godz. 8:00 – 16:00.

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej telefonicznie lub pocztą elektroniczną (prosimy o podanie nr telefonu lub adresu e-mail w dokumentach aplikacyjnych).

Oferty otrzymane po terminie i nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.

Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy